Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MMA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W16

- ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

PE1_W23

- posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PE1 _W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia

PE1_U08 posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1 _U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PE1 _U10 potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy

z dzieckiem/uczniem

PE1 _U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy

PE1 _K07 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne

- referat,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (przygotowanie scenariusza zajęć, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji dydaktycznych).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki: trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

* Przybliżyć temat uzdolnień matematyczne u dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych u dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Dlaczego w szkole źle się wiedzie uzdolnionym matematycznie dzieciom i co z tego wynika. O podjętych działaniach wspomagających rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej ( w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci. Emocje wyznaczają ramy dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej.

Koncepcja i metody wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Aspekty liczby naturalnej. Liczenie. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia)

5. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami .

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

7. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

10. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

11. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

12. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

13. Warsztat pracy nauczyciela. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych.

14. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJACA:

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Uwagi:

Metody nauczania: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem, projekt, dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne.

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, przygotowanie indywidualnie lub w grupach referatu, scenariusza zajęć lub propozycji zabaw, sytuacji dydaktycznych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium (w formie ustnej). Student otrzymuje 2-3 pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Student otrzymuje pozytywny wynik z kolokwium, jeśli pozytywnie zostały ocenione jego odpowiedzi na wszystkie pytania.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 45 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium - 30 h

przygotowanie referatu - 10 h

zapoznanie z literaturą - 30 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne

- referat,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (przygotowanie scenariusza zajęć, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji dydaktycznych).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

* Wprowadzić w poznanie przyczyn niepowodzeń w uczeniu się matematyki: trudności zwyczajne, specyficzne i nadmierne. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Działania naprawcze – diagnoza, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

* Przybliżyć temat uzdolnień matematyczne u dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych u dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Dlaczego w szkole źle się wiedzie uzdolnionym matematycznie dzieciom i co z tego wynika. O podjętych działaniach wspomagających rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznych.

* Przedstawić intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Analiza rozwoju inteligencji operacyjnej ( w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

*Zapoznać z emocjonalnymi uwarunkowaniami edukacji matematycznej dzieci. Emocje wyznaczają ramy dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej.

Koncepcja i metody wspomaganie dzieci w rozumnym zachowaniu się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

*Przybliżyć metodę układania i rozwiązywania zadań z treścią.

Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

* Zaznajomić z logiką doboru i układu treści kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej.

Planowanie i realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole. Szkodliwość ustalania tzw. szklanych dachów edukacji matematycznej dzieci.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Aspekty liczby naturalnej. Liczenie. Korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia)

5. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami .

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

7. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

10. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

11. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

12. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

13. Warsztat pracy nauczyciela. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć matematycznych.

14. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

4. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody nauczania: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem, projekt, dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne.

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, przygotowanie indywidualnie lub w grupach referatu, scenariusza zajęć lub propozycji zabaw, sytuacji dydaktycznych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium (w formie ustnej). Student otrzymuje 2-3 pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Student otrzymuje pozytywny wynik z kolokwium, jeśli pozytywnie zostały ocenione jego odpowiedzi na wszystkie pytania.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 45 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium - 30 h

przygotowanie referatu - 10 h

zapoznanie z literaturą - 30 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium ustne,

- referat,

- ocena prac domowych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - edukacja matematyczna.

2. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

3. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Rozwój inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej.

6. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

7. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Schemat Polyi. Metody rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań. Metoda symulacji, metoda syntetyczna, metoda analityczna, metoda analityczno-syntetyczna, metoda kruszenia zadań - krytyczne spojrzenie.

8. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

9. Nauczycielska diagnoza umiejętności matematycznych uczniów. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

Tematyka ćwiczeń:

1. Aspekty liczby naturalnej (kardynalny, porządkowy, miarowy, arytmetyczny, umownej wartości, kodowy). Liczenie (kształtowanie się umiejętności liczenia w umysłach dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dostrzegania i korzystania z regularności dziesiątkowego układu liczenia; wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej; odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych: wyróżnianie jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd., zapisywanie liczb znakami rzymskimi).

2. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

3. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

4. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy 4 działaniami (umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, dostrzeganie zależności między czterema działaniami: dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, dodawaniem i mnożeniem, odejmowaniem i dzieleniem, liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

5. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

6. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych. Konstruowanie modeli figur płaskich, organizowanie przestrzeni dwuwymiarowej z próbami przewidywania, jaki efekt uzyska się stosując przesunięcia, obroty i złożenia figur płaskich, projektowanie parkietów, wzorów drukowanych na tkaninach itd., kształtowanie umiejętności mierzenia długości boków wielokątów i obliczania ich obwodów, zapisywanie wyników pomiarów).

7. Konstruowanie modeli brył (sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, walec, stożek) według podanego wzoru (np. wykonanie modelu sześcianu z patyczków łączonych plasteliną, budowanie modelu bryły z siatki narysowanej na kartonie). Sporządzanie rysunku bryły na kartce papieru.

8. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.

9. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

10. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań.

11. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

12. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Leon.

13. Warsztat pracy nauczyciela. Środki dydaktyczne (w szczególności gry i zabawy matematyczne). Układanie gier matematycznych dla dzieci i przez dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

4. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody nauczania:

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: projekt, dyskusja, praca z tekstem, gry dydaktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z referatu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium (w formie ustnej). Student losuje trzy pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Student otrzymuje pozytywny wynik z kolokwium, jeśli pozytywnie zostały ocenione jego odpowiedzi na wszystkie pytania.

Za odpowiedź na każde pytanie student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów (wyrażona procentowo) jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 9 godzin

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 40 h

przygotowanie do kolokwium - 60 h

przygotowanie referatu - 20h

zapoznanie z literaturą - 30 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (rozwiązywanie zadań, przygotowanie scenariusza zajęć, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji edukacyjnych, itp.).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne.

3. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Rozwój inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej.

6. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

7. Układanie i rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Przegląd metod rozwiązywania z treścią - krytyczne spojrzenie.

8. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

9. Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci :diagnoza umiejętności liczenia, rachowania, rozwoju myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym w zakresie potrzebnym dzieciom do rozumienia pojęcia liczby naturalnej i sensu mierzenia.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Konstruktywizm i metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne i krytyczne myślenie oraz rozumowania preferowane w matematyce.

4. Pomoce dydaktyczne konwencjonalne i niekonwencjonalne, konieczność stosowania szerokiego zespołu środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki.

5. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

6. Odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych: wyróżnianie jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd., zapisywanie liczb znakami rzymskimi.

7. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

8. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

9. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami (umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, dostrzeganie zależności między czterema działaniami: dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, dodawaniem i mnożeniem, odejmowaniem i dzieleniem, liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

10. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

11. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

12. Świadomość ekonomiczna i umiejętność posługiwania się pieniędzmi.

13. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

14. Konstruowanie modeli figur płaskich, organizowanie przestrzeni dwuwymiarowej z próbami przewidywania, jaki efekt uzyska się stosując przesunięcia, obroty i złożenia figur płaskich, projektowanie parkietów, wzorów drukowanych na tkaninach itd., kształtowanie umiejętności mierzenia długości boków wielokątów i obliczania ich obwodów, zapisywanie wyników pomiarów.

15. Konstruowanie modeli brył (sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, walec, stożek) według podanego wzoru (np. wykonanie modelu sześcianu z patyczków łączonych plasteliną, budowanie modelu bryły z siatki narysowanej na kartonie). Sporządzanie rysunku bryły na kartce papieru.

16. Układanie i rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

17. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski, jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

18. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Konkurs Logicznego Myślenia.

19. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek i zagadek matematycznych, konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

4. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

6. Semadeni Z. (2016): Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3, ORE, Warszawa.

Uwagi:

Metody nauczania: słowne podające: wykład, praca z książką, instruktaż, pogadanka podająca; poszukujące: heureza, metoda problemowa, dyskusja (argumenty "za i przeciw", panelowa, piramidowa, drzewko decyzyjne); metody oglądowe: film, prezentacja multimedialna, itp.; metody zajęć praktycznych: układanie i rozwiązywanie zadań, symulowanie zabaw i sytuacji edukacyjnych, eksperymentowanie i konstruowanie.

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, przygotowanie indywidualnie lub w grupach scenariusza zajęć, propozycji zabaw, symulacji sytuacji dydaktycznych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium (w formie ustnej). Student otrzymuje 2-3 pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Student otrzymuje pozytywny wynik z kolokwium, jeśli pozytywnie zostały ocenione jego odpowiedzi na wszystkie pytania.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 45 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium, rozwiązywanie zadań - 25 h

przygotowanie scenariusza zajęć, zabaw, sytuacji dydaktycznych - 15 h

czytanie literatury - 30 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (rozwiązywanie zadań, przygotowanie scenariusza zajęć, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji edukacyjnych, itp.).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Ciągłość i korelacja treści kształcenia edukacji matematycznej realizowanej w domu, w przedszkolu i w szkole.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne.

3. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń.

4. Intelektualne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Rozwój inteligencji operacyjnej (w sensie Piageta) a edukacja matematyczna. Szkodliwość ograniczania edukacji do „wypełniania” zeszytów ćwiczeń.

5. Emocjonalne uwarunkowania edukacji matematycznej dzieci. Znaczenie emocji w procesie dziecięcego poznania i rozumowania. Problem blokad emocjonalnych w edukacji matematycznej.

6. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Szacunkowe dane dotyczące występowania uzdolnień matematycznych u dzieci przedszkolnych i małych uczniów. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

7. Układanie i rozwiązywania zadań z treścią. Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Przegląd metod rozwiązywania z treścią - krytyczne spojrzenie.

8. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

9. Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci :diagnoza umiejętności liczenia, rachowania, rozwoju myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym w zakresie potrzebnym dzieciom do rozumienia pojęcia liczby naturalnej i sensu mierzenia.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Konstruktywizm i metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne i krytyczne myślenie oraz rozumowania preferowane w matematyce.

4. Pomoce dydaktyczne konwencjonalne i niekonwencjonalne, konieczność stosowania szerokiego zespołu środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki.

5. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

6. Odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych: wyróżnianie jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd., zapisywanie liczb znakami rzymskimi.

7. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

8. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

9. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami (umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, dostrzeganie zależności między czterema działaniami: dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, dodawaniem i mnożeniem, odejmowaniem i dzieleniem, liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

10. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

11. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

12. Świadomość ekonomiczna i umiejętność posługiwania się pieniędzmi.

13. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

14. Konstruowanie modeli figur płaskich, organizowanie przestrzeni dwuwymiarowej z próbami przewidywania, jaki efekt uzyska się stosując przesunięcia, obroty i złożenia figur płaskich, projektowanie parkietów, wzorów drukowanych na tkaninach itd., kształtowanie umiejętności mierzenia długości boków wielokątów i obliczania ich obwodów, zapisywanie wyników pomiarów.

15. Konstruowanie modeli brył (sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, walec, stożek) według podanego wzoru (np. wykonanie modelu sześcianu z patyczków łączonych plasteliną, budowanie modelu bryły z siatki narysowanej na kartonie). Sporządzanie rysunku bryły na kartce papieru.

16. Układanie i rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

17. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski, jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

18. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Konkurs Logicznego Myślenia.

19. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek i zagadek matematycznych, konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

4. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

5. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

6. Semadeni Z. (2016): Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3, ORE, Warszawa.

Uwagi:

Metody nauczania: słowne podające: wykład, praca z książką, instruktaż, pogadanka podająca; poszukujące: heureza, metoda problemowa, dyskusja (argumenty "za i przeciw", panelowa, piramidowa, drzewko decyzyjne); metody oglądowe: film, prezentacja multimedialna, itp.; metody zajęć praktycznych: układanie i rozwiązywanie zadań, symulowanie zabaw i sytuacji edukacyjnych, eksperymentowanie i konstruowanie.

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, przygotowanie indywidualnie lub w grupach scenariusza zajęć, propozycji zabaw, symulacji sytuacji dydaktycznych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium (w formie ustnej). Student otrzymuje 2-3 pytania dotyczące treści omawianych na wykładach lub ćwiczeniach. Student otrzymuje pozytywny wynik z kolokwium, jeśli pozytywnie zostały ocenione jego odpowiedzi na wszystkie pytania.

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium, rozwiązywanie zadań - 45 h

przygotowanie scenariusza zajęć, zabaw, sytuacji dydaktycznych - 15 h

czytanie literatury - 34 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne /ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (rozwiązywanie zadań, przygotowanie scenariusza zajęć, zaprezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji edukacyjnych, itp.).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Rozwój umiejętności matematycznych w kontekście ciągłości edukacyjnej. Analiza zapisów podstawy programowej dla przedszkoli oraz dla I i II etapu edukacyjnego.

2. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki. Problem nakładania się przyczyn wtórnych na pierwotne. Mity dotyczące edukacji matematycznej w przedszkolu i w klasach I-III. Szkodliwość ograniczania edukacji do „przerabiania” zeszytów ćwiczeń. Rola działania w edukacji matematycznej i konieczność pomagania dzieciom w interioryzacji doświadczeń. Działania naprawcze.

3. Uzdolnienia matematyczne dzieci: mity i wyniki badań. Sposoby diagnostycznego ustalania uzdolnień matematycznych dzieci. Działania wspomagające rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

4. Metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy, rozwijających współpracę dzieci.

5. Rozwój umiejętności liczenia i rachowania. Różne strategie liczenia i rachowania. Wspomaganie rozwoju umiejętności rachunkowych dzieci w przedszkolu i w szkole.

6. Mnożenie i dzielenie (od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia).

7. Pomiar długości, masy i pojemności cieczy. Pomiar czasu. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe. Wspomaganie dzieci w wykonywaniu obliczeń kalendarzowych i zegarowych.

8. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych, organizowanie przestrzeni płaskiej. Obliczenia w geometrii. Przekształcenia geometryczne.

9. Zadania tekstowe (z treścią). Respektowanie dziecięcego rozumowania przez wgląd i szkodliwość rozwiązywania zadań metodą algorytmiczną. Walory metody przemiennego rozwiązywania i układania zadań – możliwości stosowania tej metody w przedszkolu i w szkole.

10. Rozwój umiejętności prowadzenia rozumowań preferowanych w matematyce. Przykłady sytuacji zadaniowych w przedszkolu i w szkole sprzyjających rozwojowi logicznego i krytycznego myślenia.

11. Pomoce dydaktyczne konwencjonalne i niekonwencjonalne. Konieczność stosowania szerokiego zastawu środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki. Wykorzystanie TI w edukacji matematycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych.

12. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się.

13. Ocenianie kształtujące.

14. Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci kończących naukę przedszkolną i rozpoczynających naukę w klasie I. Konieczność wspomagania dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania przed podjęciem nauki szkolnej.

15. Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów kończących III klasę.

Tematyka ćwiczeń:

1. Konstruktywizm i metody aktywizujące dzieci przedszkolne i szkolne na zajęciach z edukacji matematycznej.

2. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne i krytyczne myślenie oraz rozumowania preferowane w matematyce.

3. Pomoce dydaktyczne konwencjonalne i niekonwencjonalne, konieczność stosowania szerokiego zespołu środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Prawidłowości kształtowania u dzieci umiejętności liczenia i dostrzegania regularności dziesiątkowego systemu liczenia, wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia: od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami (umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, dostrzeganie zależności między czterema działaniami: dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, dodawaniem i mnożeniem, odejmowaniem i dzieleniem, liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy. Liczby mianowane.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe. Rytmiczna organizacja czasu.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Układanie i rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski, jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M., Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A.,Kilichowska E., Kowal B, Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2015) Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III. IBE, Warszawa.

2.Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk Kolczyńska E., (1992), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.

4. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa.

5. Klus- Stańska D., Kalinowska A., (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

6. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M., (2015), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Gruszczyk Kolczyńska E., Zielińska E., (2011), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

2. Dąbrowski M. (2015) (Za) trudne bo trzeba myśleć. IBE. Warszawa.

3. Dąbrowski M. (2007) Pozwólmy dzieciom myśleć. CKE. Warszawa

4. Kalinowska A. (2010) Pozwólmy dzieciom działać. CKE. Warszawa

5. Nowik J., (2011) Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, prac domowych, referatu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i pozytywny wynik kolokwium na wykładzie (w formie pisemnej/ustnej).

Za wszystkie aktywności na ćwiczeniach i na wykładzie student/ studentka otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę z wykładu zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15 h

ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do kolokwium, rozwiązywanie zadań - 45 h

przygotowanie scenariusza zajęć, zabaw, sytuacji dydaktycznych - 15 h

czytanie literatury - 34 h

LICZBA ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Makiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Makiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.