Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-EMG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla IIIr. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: doradztwo zawodowe, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja dorosłych i BHP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Obowiązkowy moduł dla IIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla specjalności ASKn-EW:

PE1_W17 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

PE1_U07 Ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem.

PE1_U14 Ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności ASK-EK:

PE1_W17 - Ma wiedzę na temat prawidłowych nawyków higienicznych związanych z aparatem mowy.

PE1_U07 Posiada umiejętność prawidłowego artykułowania; umie porozumiewać się i wypowiadać estetycznie.

PE1_U14 Ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności EDB:

PE1_W17 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

PE1_U07 Posiada umiejętność prawidłowej artykulacji; umie porozumiewać się i wypowiadać estetycznie.

PE1_U14 Ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności DZA:

PE1_W17 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

PE1 _U07 Posiada umiejętność prawidłowej artykulacji słów; Umie porozumiewać się i wypowiadać estetycznie.

PE1_U14 Ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje dbałość w tym obszarze, umie porozumiewać się i wypowiadać estetycznie.

PE1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu operowania głosem, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tym zakresie, dokonuje samooceny i doskonali umiejętności posługiwania się głosem.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności WPW:

PE1_W17 ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

PE1_U07 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem; posiada umiejętność prawidłowego artykułowania; umie porozumiewać się i wypowiadać estetycznie.

PE1_U14 ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności POW (Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza):

PE1_W17 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

PE1_U14 Potrafi analizować własne nawyki posługiwania się narządami mowy i potrafi doskonalić własne sposoby komunikacji stosowane w pracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

dla specjalności PZI

WIEDZA

PE1_W17

- Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U17

- Ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem.

- Potrafi analizować przyjmowane strategie i metody własnych działań animujących ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

- Potrafi analizować i doskonalić własne sposoby komunikacji stosowane w pracy nauczyciela.

PE1_U14

- Dokonuje refleksji nad realizacją zajęć dydaktycznych wymagających intensywnego i długotrwałego posługiwania się głosem, ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się aparatem artykulacyjnym, wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w obszarze posługiwania się zawodowo głosem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności EDW (Edukacja Wczesnoszkolna):

PE1_W17 ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy.

PE1_U07 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem.

PE1_U14 ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze.

-----------

DZ-PE-P1 PWK

PE1_W17 ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządów mowy

PE1_U07 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiadania w stopniu podstawowym umiejętności poprawnego posługiwania się głosem

PE1_U14 ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządami mowy i wykazuje higieniczną dbałość w tym obszarze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- umiejętności studentów związane z zauważaniem dobrych i słabych cech poszczególnych wystąpień publicznych,

- orientacja w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności fizycznej i zaangażowania, ponieważ w procesie mówienia publicznego, prawidłową emisję wspiera praca całego ciała. W przypadku zaburzeń emisyjnych, ćwiczenia fizyczne ( na podstawowym poziomie, dostosowanym do możliwości studenta),przywracają prawidłowy przebieg procesu zdrowego mówienia.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych.

- umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy

Ocenie podlega wystąpienie indywidualne studenta przed grupą i wykładowcą

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu.

- pomoc w przygotowaniu tekstów do pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie fragmentu wiersza lub prozy z zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Toczyska,„Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S..:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca: M. Walczak- Deleżyńska,„Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz. Przygotowanie się do zajęć, samodzielne ćwiczenia głosowo – emisyjne 10 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 5 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć online oraz pisemnych komentarzy

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć i indywidualnie

- umiejętności studentów związane z zauważaniem dobrych i słabych cech własnych wystąpień publicznych,

- orientacja w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności fizycznej i zaangażowania, ponieważ w procesie mówienia publicznego, prawidłową emisję wspiera praca całego ciała. W przypadku zaburzeń emisyjnych, ćwiczenia fizyczne ( na podstawowym poziomie, dostosowanym do możliwości studenta), przywracają prawidłowy przebieg procesu zdrowego mówienia.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych.

- umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy

Ocenie podlega wystąpienie indywidualne studenta utrwalone w formie pliku wideo

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu.

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego wiersza zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Toczyska,„Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S..:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca: M. Walczak- Deleżyńska,„Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Uwagi:

Przedmiot realizowany jest:

- online za pomocą Teams'a, Messengera, – kontakt bezpośredni z wykładowcą – zajęcia dla grupy, konsultacje indywidualne (8 godzin dydaktycznych).

- za pośrednictwem maila: wymiana uwag, przesłanie filmów instruktarzowych przygotowanych przez prowadzącego (maile APS przydzielone poszczególnym grupom), przesyłanie materiałów zaliczeniowych przez studentów (mail prowadzącego),

- praca samodzielna studentów – realizacja zadań zawartych w przesyłanych przez wykładowcę materiałach i w przekazanych podczas wykładów wskazówkach (7 godzin dydaktycznych).

- opcjonalnie: dodatkowe bezpośrednie, podsumowujące spotkanie warsztatowe dla zainteresowanych - październik 2020 r. (3 godziny dydaktyczne).

- dodatkowo możliwość kontaktu w czasie cotygodniowych, dwugodzinnych dyżurów (Teams),

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia, praca online w kontakcie bezpośrednim i poprzez przekazywanie przygotowanych materiałów. Kontakt przez TEAMS, pocztę usos (bezpośrednie spotkania i materiały).

Praca w kontakcie z grupą i spotkani indywidualne z wykładowcą

Sposób przesyłania realizacji zadań przez studentów: Messenger i mail

Studenci przesyłają swoje prace najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem cyklu, tak, by dać czas wykładowcy na sprawdzenie prac i ewentualne korekty.

szczegóły na poziomie informacji dla grup.

ZAKRES TEMATÓW:

- oddech przeponowo- żebrowy

- oddech całościowy

- rozluźnienie ciała,

- współpraca między ramionami, szyją, krtanią i żuchwą

- średnica głosu

- fonacja

- rezonatory

- nośność głosu

- samogłoski

-aparat mowy

-dykcja

- poprawność językowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

8. godz. w kontakcie online w czasie rzeczywistym: ćwiczenia, wykład, obserwacja

12 godz. przygotowanie się do zajęć, samodzielne ćwiczenia głosowe, analiza otrzymanych materiałów, konsultacje z prowadzącym

5 godz.- przygotowanie i realizacja zaliczenia:

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Agnieszka Sztuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć online oraz pisemnych komentarzy

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć i indywidualnie

- umiejętności studentów związane z zauważaniem dobrych i słabych cech własnych wystąpień publicznych,

- orientacja w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia są ćwiczeniami wymagającymi od studenta aktywności fizycznej i zaangażowania, ponieważ w procesie mówienia publicznego, prawidłową emisję wspiera praca całego ciała. W przypadku zaburzeń emisyjnych, ćwiczenia fizyczne ( na podstawowym poziomie, dostosowanym do możliwości studenta), przywracają prawidłowy przebieg procesu zdrowego mówienia.

Student powinien osiągnąć elementarne umiejętności związane ze znajomością sposobu posługiwania się głosem i słowem w wystąpieniach publicznych.

- umiejętność kierowania własnym głosem i wyrazistością mowy

Ocenie podlega wystąpienie indywidualne studenta utrwalone w formie pliku wideo

Treści poruszane na zajęciach:

- Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawidłowej emisji, higieny głosu i dykcji

- przeprowadzenie ćwiczeń oddechowo- emisyjnych

- przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy

- przegląd predyspozycji studentów i wskazanie im kierunków indywidualnej pracy w obszarze emisji i higieny głosu oraz dykcji.

- ćwiczenia z zakresu autoprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia głosu.

- pomoc w przygotowaniu pracy zaliczeniowej, którą jest wygłoszenie z pamięci wybranego tekstu zachowaniem wymogów prawidłowej emisji i higieny głosu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Toczyska,„Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk, 2000.

Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S..:Prawidła poprawnej wymowy polskiej.", Kraków,1995.

Literatura uzupełniająca: M. Walczak- Deleżyńska,„Aby język giętki”, Wrocław, 2001.

Uwagi:

Przedmiot realizowany jest:

- 6 godzin dydaktycznych - bezpośredni kontakt wykładowca- grupa (w gmachu Uczelni APS)

- online za pomocą Skype'a, – kontakt bezpośredni z wykładowcą konsultacje indywidualne, wymiana uwag (4 godziny dydaktyczne).

- za pośrednictwem maila: przesyłanie materiałów zaliczeniowych, uwagi

- praca samodzielna studentów – realizacja zadań zawartych w przesyłanych przez wykładowcę materiałach i w przekazanych podczas wykładów wskazówkach (5 godzin dydaktycznych).

- dodatkowo możliwość kontaktu w czasie cotygodniowych, dwugodzinnych dyżurów (Teams),

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia, praca online w kontakcie bezpośrednim i poprzez przekazywanie przygotowanych materiałów. Kontakt przez pocztę usos, Skype`a (bezpośrednie spotkania i materiały).

Praca w kontakcie z grupą i spotkani indywidualne z wykładowcą

Sposób przesyłania realizacji zadań przez studentów: Messenger i mail

ZAKRES TEMATÓW:

- oddech przeponowo- żebrowy

- oddech całościowy

- rozluźnienie ciała,

- współpraca między ramionami, szyją, krtanią i żuchwą

- średnica głosu

- fonacja

- rezonatory

- nośność głosu

- samogłoski

-aparat mowy

-dykcja

- poprawność językowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

6. godz. w kontakcie bezpośrednim

4 godz. w kontakcie online - Skype, wysyłane nagrania studentów

10 godz. przygotowanie się do zajęć, samodzielne ćwiczenia głosowe, analiza otrzymanych materiałów, konsultacje z prowadzącym

5 godz.- przygotowanie i realizacja zaliczenia:

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.