Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-WZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami prawa, zasadami ustroju państwa, tworzenia i funkcjonowania prawa, statusem jednostki w państwie, w tym zasadami godności, wolności i równości, a także instytucją ubezwłasnowolnienia w świetle praw człowieka.

Studenci i studentki nabędą umiejętność odnajdywania i czytania ze zrozumieniem niezbędnych w ich pracy aktów prawnych oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych. podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego Zaprezentowany zostanie również system sądownictwa, w tym także europejskiego (Unii Europejskiej i Rady Europy).

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018:

WIEDZA

PE1_W14

- Ma podstawową wiedzę o funkcjach prawa i zasadach uchwalania w Polsce powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz zasadach obowiązywania w Polsce międzynarodowych aktów prawnych.

- Ma podstawową wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania polskiego systemu oświaty.

PE1_W21

- Zna podstawowe przepisy i normy prawne regulujące ochronę przedmiotu własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zdarzeń, z których wynikają skutki prawne (np. odpowiedzialność cywilnoprawna lub karna, nieważność lub nieskuteczność czynności prawnej), ze szczególnym uwzględnieniem działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa i umiejętności interpretacji norm prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Fastyn
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane będą następujące zagadnienia: zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Pojęcia: małoletniego, młodocianego i nieletniego. Wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność do czynności prawnych. Przesłanki ubezwłasnowolnienia. Niepełnosprawność - charakterystyka, orzekanie w przedmiocie niepełnosprawności. Prawa i obowiązki wynikające z prawa publicznego - ogólna charakterystyka, obowiązki edukacyjne.

Problematyka pochodzenia osoby fizycznej, dochodzenie stanu cywilnego i rejestracja stanu cywilnego. Władza rodzicielska (treść władzy, ingerencja we władzę). Rodzaje opieki. Treść opieki. Przesłanki ustanowienia opieka i wyboru opiekuna. Rodzaje kurateli. Treść kurateli i przesłanki ustanowienia. Piecza zastępcza, formy pieczy zastępczej. Przysposobienie, przesłanki przysposobienia, charakterystyka przysposobienia całkowitego. Ustanie przysposobienia.

Przepisy dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie - ogólna charakterystyka.

Literatura:

Akty prawne:

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

- Ustawa o systemie oświaty

Literatura obowiązkowa:

- Andrzejewski M.: Prawo rodzinne, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011

- Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H.Beck, 2010

- E. Kowalewska – Borys, Problematyka przemocy w rodzinie, Warszawa 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- praca z tekstem

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Arkadiusz Fastyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. test zaliczeniowy

2. dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy)

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2015

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2015

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Metody pracy:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

2. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- praca z tekstem

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. test zaliczeniowy

2. dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy)

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2016

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2015

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Metody pracy:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

2. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. test zaliczeniowy

2. dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami prawa, zasadami ustroju państwa, tworzenia i funkcjonowania prawa, statusem jednostki w państwie, w tym zasadami godności, wolności i równości, a także instytucją ubezwłasnowolnienia w świetle praw człowieka.

Studenci i studentki nabędą umiejętność odnajdywania i czytania ze zrozumieniem niezbędnych w ich pracy aktów prawnych oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych. podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego Zaprezentowany zostanie również system sądownictwa, w tym także europejskiego (Unii Europejskiej i Rady Europy).

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy)

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2014

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2014

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Metody pracy:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

2. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kluz
Prowadzący grup: Piotr Kluz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

* test pisemny

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

1. Podstawowe definicje w naukach prawnych

2. Źródła prawa

3. Dziedziny prawa

4. Zarys prawa cywilnego

5. Zarys prawa karnego

6. Zarys prawa administracyjnego

7. Podstawy prawa konstytucyjnego

8. Inne wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Konstytucja RP

Kodeks cywilny część ogólna

Kodeks karny część ogólna

Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy wstępne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

* wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe, wykład: 15h

Przygotowanie do zajęć, literatura: 20h

Przygotowanie do kolokwium: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kluz
Prowadzący grup: Piotr Kluz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, definicje pojęć, dziedziny prawa, ogólne zasady obowiązujące przy stosowaniu przepisów prawa w praktyce

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje w naukach prawnych

2. Źródła prawa

3. Dziedziny prawa

4. Zarys prawa cywilnego

5. Zarys prawa karnego

6. Zarys prawa administracyjnego

7. Podstawy prawa konstytucyjnego

8. Inne wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych

Literatura:

Literatura podstawowa: Konstytucja RP

Kodeks cywilny część ogólna

Kodeks karny część ogólna

Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy wstępne

Uwagi:

test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. test zaliczeniowy

2. dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami prawa, zasadami ustroju państwa, tworzenia i funkcjonowania prawa, statusem jednostki w państwie, w tym zasadami godności, wolności i równości, a także instytucją ubezwłasnowolnienia w świetle praw człowieka.

Studenci i studentki nabędą umiejętność odnajdywania i czytania ze zrozumieniem niezbędnych w ich pracy aktów prawnych oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych. podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego Zaprezentowany zostanie również system sądownictwa, w tym także europejskiego (Unii Europejskiej i Rady Europy).

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy)

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2017

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Metody pracy:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

2. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. test zaliczeniowy

2. dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami prawa, zasadami ustroju państwa, tworzenia i funkcjonowania prawa, statusem jednostki w państwie, w tym zasadami godności, wolności i równości, a także instytucją ubezwłasnowolnienia w świetle praw człowieka.

Studenci i studentki nabędą umiejętność odnajdywania i czytania ze zrozumieniem niezbędnych w ich pracy aktów prawnych oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych. podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego Zaprezentowany zostanie również system sądownictwa, w tym także europejskiego (Unii Europejskiej i Rady Europy).

1. Prawo - definicja. Dziedziny prawa

2. Źródła prawa (pojęcie źródeł prawa, Konstytucja RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznego, cechy systemu źródeł prawa). Akty prawa międzynarodowego

3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (źródła wolności i praw człowieka, katalog wolności i praw człowieka i obywatela).

4. Zakaz dyskryminacji w praktyce (definicja, rodzaje dyskryminacji na podstawie kodeksu pracy)

5. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce (Sejm i Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, sądy i trybunały).

6. Organy władzy sądowniczej (struktura sądów w Polsce, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny).

7. Ubezwłasnowolnienie w świetle praw człowieka.

Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (rozdział IIa)

Literatura:

L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer 2017

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H.Beck, 2017

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Metody pracy:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

2. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.