Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie w kształcenie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-WAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w kształcenie akademickie
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE1_W14

- ma podstawową wiedzę o specyfice i tradycjach edukacji na poziomie wyższym; celach, organizacji i zasadach funkcjonowania uczelni oraz prawach i obowiązkach wynikających z roli studenta:

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnej edukacji

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

uczestnictwo zaproszonych studentów (przedstawicieli samorządu, kół naukowych lub wolontariatu) włączające studentów I roku w kulturę studencką

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej";

spotkanie z kierownikami specjalności.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 3 godz.

Przygotowanie w 5 osobowych grupach „mapy mysli”, dotyczących wykładu - 5 godz.

Warunki zaliczenia:

1. wykonanie mapy myśli ilustrującej treści wykładu;

2. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

3. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

PE1_W14

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim, omawia Model Clarka;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

PE1_W18

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

PE1_U04

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosouje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* test końcowy: pytania otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

* wykonanie mapy myśli indywidualnie lub zespołowo ilustrującej/notującej treści wykładu, sprawdzające umiejętność praktyczną nowych metod notacji

ocena kompetencji społecznych:

* test końcowy: pytania otwarte, wskazujące na rozumienie, typu:

Które z tradycyjnych wartości kultury akademickiej w Pana/i odczuciu zanikają?

Jak wyglądałoby życie w uczelni w sytuacji ich całkowitego upadku?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika* (*na studiach niestacjonarnych). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego.

3. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Model Clarka: siły decydujące o kształcie uczelni: środowisko profesorskie, państwo, rynek. Masowość kształcenia. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów.

5. Proces wchodzenia w rolę studenta – osiąganie społecznej i intelektualnej dojrzałości. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

6. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

7. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

8. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej";

spotkanie z kierownikami specjalności.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 3 godz.

Przygotowanie w 5 osobowych grupach „mapy mysli”, dotyczących wykładu - 5 godz.

Warunki zaliczenia:

1. wykonanie mapy myśli ilustrującej treści wykładu;

2. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

3. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

PE1_W14

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim, omawia Model Clarka;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

PE1_W18

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

PE1_U04

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosouje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* test końcowy: pytania otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

* wykonanie mapy myśli indywidualnie lub zespołowo ilustrującej/notującej treści wykładu, sprawdzające umiejętność praktyczną nowych metod notacji

ocena kompetencji społecznych:

* test końcowy: pytania otwarte, wskazujące na rozumienie, typu:

Które z tradycyjnych wartości kultury akademickiej w Pana/i odczuciu zanikają?

Jak wyglądałoby życie w uczelni w sytuacji ich całkowitego upadku?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika* (*na studiach niestacjonarnych). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego.

3. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Model Clarka: siły decydujące o kształcie uczelni: środowisko profesorskie, państwo, rynek. Masowość kształcenia. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów.

5. Proces wchodzenia w rolę studenta – osiąganie społecznej i intelektualnej dojrzałości. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

6. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

7. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

8. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej"

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 3 godz.

Przygotowanie w 5 osobowych grupach „mapy mysli”, dotyczących wykładu - 5 godz.

Warunki zaliczenia:

1. wykonanie mapy myśli ilustrującej treści wykładu;

2. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

3. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

PE1_W14

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim, omawia Model Clarka;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

PE1_W18

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

PE1_U04

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosouje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* test końcowy: pytania otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

* wykonanie mapy myśli indywidualnie lub zespołowo ilustrującej/notującej treści wykładu, sprawdzające umiejętność praktyczną nowych metod notacji

ocena kompetencji społecznych:

* test końcowy: pytania otwarte, wskazujące na rozumienie, typu:

Które z tradycyjnych wartości kultury akademickiej w Pana/i odczuciu zanikają?

Jak wyglądałoby życie w uczelni w sytuacji ich całkowitego upadku?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika* (*na studiach niestacjonarnych). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego.

3. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Model Clarka: siły decydujące o kształcie uczelni: środowisko profesorskie, państwo, rynek. Masowość kształcenia. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów.

5. Proces wchodzenia w rolę studenta – osiąganie społecznej i intelektualnej dojrzałości. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

6. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

7. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

8. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej";

spotkanie z kierownikami specjalności.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

PE1_W14

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim, omawia Model Clarka;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

PE1_W18

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

PE1_U04

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosouje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* test końcowy: pytania otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

* wykonanie mapy myśli indywidualnie lub zespołowo ilustrującej/notującej treści wykładu, sprawdzające umiejętność praktyczną nowych metod notacji

ocena kompetencji społecznych:

* test końcowy: pytania otwarte, wskazujące na rozumienie, typu:

Które z tradycyjnych wartości kultury akademickiej w Pana/i odczuciu zanikają?

Jak wyglądałoby życie w uczelni w sytuacji ich całkowitego upadku?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika* (*na studiach niestacjonarnych). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego.

3. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Model Clarka: siły decydujące o kształcie uczelni: środowisko profesorskie, państwo, rynek. Masowość kształcenia. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów.

5. Proces wchodzenia w rolę studenta – osiąganie społecznej i intelektualnej dojrzałości. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

6. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

7. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

8. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej"

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 12 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 3 godz.

Przygotowanie w 5 osobowych grupach „mapy mysli”, dotyczących wykładu - 5 godz.

Warunki zaliczenia:

1. wykonanie mapy myśli ilustrującej treści wykładu;

2. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

3. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

- Ocena kompetencji społecznych:

* postawy podczas dyskusji i ocena zachowań podczas wykładu.

Po realizacji przedmiotu student:

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosuje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

3. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

3. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS.

5. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

6. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Uzupełniająca:

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej";

spotkanie z kierownikami specjalności.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

- Ocena kompetencji społecznych:

* postawy podczas dyskusji i ocena zachowań podczas wykładu.

Po realizacji przedmiotu student:

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosuje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

3. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

3. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS.

5. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

6. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Uzupełniająca:

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej"

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

- Ocena kompetencji społecznych:

* postawy podczas dyskusji i ocena zachowań podczas wykładu.

Po realizacji przedmiotu student:

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosuje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

3. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

3. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS.

5. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

6. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Uzupełniająca:

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej";

spotkanie z kierownikami specjalności.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć – zapoznanie z zaleconą literaturą - 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Ocena wiedzy:

* test końcowy: pytania zamknięte i/lub otwarte rekonstruujące wiedzę

- Ocena umiejętności:

* pytania zamknięte i/lub otwarte wskazujące na rozumienie i umiejętności kognitywne

* zadanie praktyczne na teście końcowym

- Ocena kompetencji społecznych:

* postawy podczas dyskusji i ocena zachowań podczas wykładu.

Po realizacji przedmiotu student:

definiuje kategorie: kształcenie akademickie, kultura akademicka;

opisuje tradycje akademickie i wskazuje ich obecność w życiu współczesnych uczelni, wymienia znaczące fakty z historii macierzystej uczelni oraz życia jej patronki;

charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim;

wskazuje jakie dokumenty w APS regulują kwestie związane ze studiami i organizacją roku akademickiego, opisuje organizację APS, wymienia prawa i obowiązki studenta;

wymienia zasady kultury dnia codziennego w uczelni.

charakteryzuje specyfikę specjalności na studiowanym kierunku i uzyskiwanych w trakcie ich realizacji kwalifikacji.

Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta.

Analizuje swój styl studiowania oraz stosuje różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się.

Rozumie zawartość regulaminu studiów i potrafi stosować zawarte w nim zasady w różnych sytuacjach związanych ze studiowaniem.

Potrafi prawidłowo sporządzać notacje bibliograficzne.

Potrafi właściwie sporządzać notatki i budować „mapy myśli”

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Konstruowanie systemu wiedzy poprzez nabywanie wiedzy gotowej, dającej pewność versus konstruowanie systemu wiedzy w dialogu z różnymi podejściami. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

2. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni. Uniwersytety – akademie – wyższe szkoły zawodowe. Kultura i tradycje kształcenia pedagogicznego w murach APS. Organizacja uczelni. Topografia APS oraz jej miejsca szczególne: Muzeum im. M. Grzegorzewskiej, biblioteka, poradnie.

3. Twórcze kierowanie własnym rozwojem. Kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika). Ustalanie priorytetów własnej edukacji, stała praca nad życiowymi celami, odpowiedzialność za wybory - ponoszenie konsekwencji, uczenie się w grupie, formowanie własnego środowiska dydaktycznego. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni .

3. Samorządność i autonomia na studiach. Autoedukacja studentów. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych – możliwości działań w APS. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym.

4. Zmiany w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. APS uczelnią uczestnicząca w Procesie Bolońskim – konsekwencje dla uczestników procesu kształcenia/ nowe możliwości dla studentów. Kultura współbycia społeczności akademickiej APS.

5. Tworzenie własnych zasad efektywnego uczenia się oraz planu aktywnej nauki. Wyzwalanie motywacji do nauki. Sposoby zapamiętywania, procesy pamięciowe -wybiórczość pamięci i zapominanie, trening pamięci. Linearne i nielinearne notowanie, uczenie innych jako forma przyswajania wiedzy, umiejętność odprężania się w trakcie nauki, uczenie poprzez działanie, zadawanie pytań. Czas - metody pracy nad organizacją własnego czasu, dyscyplina, wykorzystywanie wolnego czasu. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów. Sposoby sporządzania notatek (mapy myśli).

6. Stres egzaminacyjny – jak go pokonywać. Testowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedmiotu i zaliczenie.

Literatura:

Regulamin studiów

Dane ze strony uczelni - znajomość tradycji oraz współczesnej jej organizacji

Uzupełniająca:

Bloom a., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1995.

Kostkiewicz J., Uniwersytet i wartości, Kraków 2007.

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1992.

Sowiński A. (red), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 2009

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład kursowy, wzbogacany prezentacjami multimedialnymi.

Elementy metody "debaty Oksfordzkiej"

Warunki zaliczenia:

1. udział w dyskusjach podczas wykładu (punktowany dodatkowo);

2. zaliczenie testu, poprzez uzyskanie minimum 50% przewidywanych punktów.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Przedmiot realizowany w cyklu 2019Zn w ramach różnic programowych. Opis przedmiotu dostępny pod kodem PE-3F-WAK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.