Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W04

Zna wybrane koncepcje dotyczące funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych; opisuje mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego;

PE1_W09

Ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich typowych wzorów i zaburzeń

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

PE1_U03

Potrafi, na podstawie wybranych ujęć teoretycznych, wskazać odpowiedni sposób wywołania zmiany w zakresie dezadaptacyjnych postaw społecznych;

Potrafi określić możliwe skutki (krótko- i długoterminowe) proponowanych rozwiązań problemów wychowawczych dla funkcjonowania jednostki na poziomie behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

Przygotowuje się do swojej pracy w sposób odpowiedzialny, mając świadomość znaczenia wiedzy o funkcjonowaniu społecznym człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski, Marta Rutkowska, Anna Staniaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia społeczna i wychowawcza poruszone zostaną zagadnienia, które wyjaśniają źródło zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. Szczegółowa lista tematów wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej

2. Tożsamość jako źródło stereotypizacji

3. Prawidłowości poznania społecznego i ich zwiazek z motywacja osiągnieć uczniów

4. Geneza postaw i ich zwiazek z zachowaniem

5. Agresja interpersonalna w ujęciu trzech głównych paradygmatów teoretycznych

6. Sytuacyjne i osobowe korelaty zachowań proposłecznych

7. Socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki

8. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

DeBarbara B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Frączek, A. (1996). Agresja i przemoc wśród dzieci jako zjawisko społeczne. W: (red). A. Frączek, I. Pufal-Struzik. Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 45

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 30

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 30

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia społeczna i wychowawcza poruszone zostaną zagadnienia, które wyjaśniają źródło zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. Szczegółowa lista treści programowych obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej; tożsamość jako źródło stereotypizacji; psychologiczne skutki uchodźctwa-perspektywa dziecka; prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacją osiągnieć uczniów; geneza postaw i ich związek z zachowaniem; uwarunkowania agresji interpersonalnej i zachowań prospołecznych; socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki; przejawy i uwarunkowania przemocy wewnątrzrodzinnej; klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 45

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 30

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 30

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

Psychologia społeczna i wychowawcza ukierunkowana jest na wyjaśnienie źródła zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. W trakcie 30-godzinnego kursu psychologii społecznej i wychowawczej poruszone zostanie w ramach wykładów i ćwiczeń następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej

2.Tożsamość jako źródło stereotypizacji

3. Psychospołeczne uwarunkowania procesu akulturacji

3. Prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacja osiągnięć uczniów

4. Geneza postaw i ich związek z zachowaniem

5. Agresja interpersonalna w ujęciu trzech głównych paradygmatów teoretycznych

6. Sytuacyjne i osobowe korelaty zachowań prospołecznych

7. Socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki

8. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 40

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

Psychologia społeczna i wychowawcza ukierunkowana jest na wyjaśnienie źródła zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. W trakcie 30-godzinnego kursu psychologii społecznej i wychowawczej poruszone zostanie w ramach wykładów i ćwiczeń następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej

2.Tożsamość jako źródło stereotypizacji

3. Psychospołeczne uwarunkowania procesu akulturacji

3. Prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacja osiągnięć uczniów

4. Geneza postaw i ich związek z zachowaniem

5. Agresja interpersonalna w ujęciu trzech głównych paradygmatów teoretycznych

6. Sytuacyjne i osobowe korelaty zachowań prospołecznych

7. Socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki

8. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 40

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

Psychologia społeczna i wychowawcza ukierunkowana jest na wyjaśnienie źródła zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. W trakcie 30-godzinnego kursu psychologii społecznej i wychowawczej poruszone zostanie w ramach wykładów i ćwiczeń następujące zagadnienia:

1.Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej

2.Tożsamość jako źródło stereotypizacji

3. Psychospołeczne uwarunkowania procesu akulturacji

3. Prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacja osiągnięć uczniów

4. Geneza postaw i ich związek z zachowaniem

5. Agresja interpersonalna w ujęciu trzech głównych paradygmatów teoretycznych

6. Sytuacyjne i osobowe korelaty zachowań prospołecznych

7. Socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki

8. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 40

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski, Michał Szulawski, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja, zadania praktyczne, jakość projektów edukacyjnych opracowanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia społeczna i wychowawcza poruszone zostaną zagadnienia, które wyjaśniają źródło zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. Szczegółowa lista treści programowych obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej; tożsamość jako źródło stereotypizacji; psychologiczne skutki uchodźstwa-

perspektywa dziecka; prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacją osiągnięć uczniów; geneza postaw i ich związek z zachowaniem; uwarunkowania agresji interpersonalnej i zachowań prospołecznych; socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki; przejawy i uwarunkowania przemocy wewnątrzrodzinnej; klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 45

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 30

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 30

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia społeczna i wychowawcza poruszone zostaną zagadnienia, które wyjaśniają źródło zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. Szczegółowa lista treści programowych obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej; tożsamość jako źródło stereotypizacji; psychologiczne skutki uchodźstwa-perspektywa dziecka; prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacją osiągnięć uczniów; geneza postaw i ich związek z zachowaniem; uwarunkowania agresji interpersonalnej i zachowań prospołecznych; socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki; przejawy i uwarunkowania przemocy wewnątrzrodzinnej; klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 40

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Monika Dominiak-Kochanek, Karolina Konopka, Michał Szulawski, Dominika Zakrzewska-Olędzka, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: testy, obserwacja, zadania praktyczne

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia społeczna i wychowawcza poruszone zostaną zagadnienia, które wyjaśniają źródło zachowań interpersonalnych jednostki, zarówno tych adaptacyjnych i społecznie pożądanych (np. zachowania prospołeczne), jak i przekraczających normy społeczne (np. zachowania agresywne). Poszukując uwarunkowań psychospołecznego funkcjonowania jednostki skoncentrujemy się zarówno na czynnikach związanych z klasą szkolną i grupą rówieśnicza, jak i determinantach związanych z socjalizacją wewnątrzrodzinną. Szczegółowa lista treści programowych obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej; tożsamość jako źródło stereotypizacji; psychologiczne skutki uchodźstwa-perspektywa dziecka; prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacją osiągnięć uczniów; geneza postaw i ich związek z zachowaniem; uwarunkowania agresji interpersonalnej i zachowań prospołecznych; socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki; przejawy i uwarunkowania przemocy wewnątrzrodzinnej; klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Literatura uzupełniająca:

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys Psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin

Uwagi:

Metody kształcenia wykorzystane w trakcie realizacji efektów kształcenia dla przedmiotu: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 30

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 40

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 35

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Anna Hryniewicka, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Marta Chojnacka, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.