Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PRC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE1_W04

- charakteryzuje wybrane teorie dotyczące rozwoju człowieka (Piageta, Wygotskiego, Eriksona, Kohlberga), stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

PE1_W08

- definiuje pojęcia używane w psychologii rozwoju dla opisu procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka;

- opisuje zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

- zna rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju psychicznym człowieka;

- wskazuje źródła różnic w indywidualnym rozwoju człowieka;

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

PE1_U08

- posiada umiejętność prezentowania wyników badań empirycznych poświęconych wybranemu aspektowi rozwoju;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy o rozwoju człowieka i jego uwarunkowaniach oraz rozumie potrzebę poszerzania tej wiedzy;

PE1_K08

- przygotowuje się do swojej pracy w sposób odpowiedzialny, mając świadomość znaczenia wiedzy o rozwoju człowieka dla pracy pedagogicznej;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Ewa Chmurska, Halina Dubczak, Maria Jankowska, Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwia (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

Ćwiczenia

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 45 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwia (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Warszawa: PWN.

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2014). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Ćwiczenia

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 45 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Adam Krasnosielski, Iwona Omelańczuk, Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny, osobowości, rozwój społeczny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

Ćwiczenia

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Dubczak
Prowadzący grup: Halina Dubczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach i wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń; przygotowanie prezentacji; kolokwium (testy wyboru).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy.Koncepcja rozwoju poznawczego J. Piageta. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny.

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania i trudności okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wadsworth B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Adam Krasnosielski, Iwona Omelańczuk, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy (wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, uwaga, myślenie). Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny. Rozwój moralny

Ćwiczenia

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku wczesnego dzieciństwa (okres niemowlęcy, poniemowlęcy), średniego i późnego dzieciństwa. Charakterystyka wieku dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2.,Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Warszawa: PWN.

Schaffer, D. R., Kipp, K. (2014). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Ćwiczenia

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia.Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Przygotowanie referatu lub prezentacji - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.