Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student kierunku:

PEDAGOGIKA - profil akademicki

I rok

WIEDZA

PE1_W13

- Ma elementarną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej, jej terminologii, teorii i metodyki

- Zna podstawową terminologię używaną w ramach pedagogiki specjalnej, jest świadom ewolucji pojęć, potrafi powiązać współczesną terminologię ze zmianami zachodzącymi w nauce, ogólnych procesach społeczno-cywilizacyjnych

PE1_W14

- Zna system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego, rozumie ewolucję systemu kształcenia/rehabilitacji niepełnosprawnych w aspekcie przemian w rozumieniu niepełnosprawności,

PE1_W15

- Zna specyfikę rozwoju i funkcjonowania osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego/rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności i specyfiki procesu terapeutycznego

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania poglądów i postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i zjawiska niepełnosprawności

PE1_U08

- Potrafi przedstawić własne poglądy i opinie dotyczące aktualnych problemów pedagogiki specjalnej; argumentuje swoje zdanie, wykorzystując poznane teorie i perspektywy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość konieczności stałego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego

II rok

WIEDZA

PE1_W13

- zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej, ich specyfikę, przemiany związane z rozwojem wiedzy o niepełnosprawnych

- zna podstawową terminologię używaną w ramach subdyscyplin, jest świadom ewolucji pojęć, potrafi powiązać współczesną terminologię ze zmianami zachodzącymi w nauce, ogólnych procesach społeczno – cywilizacyjnych

PE1_W14

- zna system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego, rozumie ewolucję systemu kształcenia/rehabilitacji niepełnosprawnych w aspekcie przemian w rozumieniu niepełnosprawności,

PE1_W15

- zna specyfikę rozwoju osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego/rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności,

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- potrafi na podstawie wieloprofilowej diagnozy określić możliwości rozwojowe osoby niepełnosprawnej, wskazać potencjalne „ścieżki” rozwoju

PE1_U03

- zna i rozumie ewolucję poglądów na niepełnosprawność w kontekście rozwoju nauki, przemian społeczno – cywilizacyjnych, potrafi upowszechniać ideę nowoczesnej rehabilitacji

PE1_U08

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość konieczności stałego samodoskonalenia się zarówno w kontekście rozwoju osobistego, jak i związanego z ewolucją poglądów na niepełnosprawność/niepełnosprawnych, rozwojem dyscyplin naukowych stanowiących zaplecze dla pedagogiki specjalnej

--------------------------

PEDAGOGIKA - profil praktyczny

II rok

WIEDZA

PEP1_W01

- zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej, ich specyfikę, przemiany związane z rozwojem wiedzy o niepełnosprawnych

- zna podstawową terminologię używaną w ramach subdyscyplin, jest świadom ewolucji pojęć, potrafi powiązać współczesną terminologię ze zmianami zachodzącymi w nauce, ogólnych procesach społeczno – cywilizacyjnych

PEP1_W13

- zna system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego,

- rozumie ewolucję systemu kształcenia/rehabilitacji niepełnosprawnych w aspekcie przemian w rozumieniu niepełnosprawności,

- zna unormowania prawne (krajowe i międzynarodowe) określające sytuację niepełnosprawnych, w tym dotyczące ich edukacji,

- rozumie znaczenie dla wspierania niepełnosprawnych działalności organizacji pozapaństwowych, w tym organizacji samych niepełnosprawnych i ich rodziców,

- zna istotę podstawowych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

PEP1_W14

- zna specyfikę rozwoju osób o różnych niepełnosprawnościach, uwarunkowania ich procesu edukacyjnego/rehabilitacyjnego w kontekście ograniczonej sprawności,

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U02

- zna i rozumie ewolucję poglądów na niepełnosprawność w kontekście rozwoju nauki, przemian społeczno – cywilizacyjnych,

- potrafi upowszechniać ideę nowoczesnej rehabilitacji

PEP1_U06

- potrafi na podstawie wieloprofilowej diagnozy określić możliwości rozwojowe osoby niepełnosprawnej, wskazać potencjalne „ścieżki” rozwoju

PEP1_U12

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K09

- wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski oraz ma przekonanie konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU - Zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Przedmiot, podmiot w pedagogice specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

Rozważania terminologiczne (rewalidacja a rehabilitacja, głuchoniemy czy niesłyszący ?, upośledzony czy niepełnosprawny ?itd.

Uwagi nt. ewolucji sytuacji osób niepełnosprawnych (od Starożytności po współczesność – najważniejsze wydarzenia, daty, ludzie). Maria Grzegorzewska i Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Charakterystyka poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej według schematu: przyczyny niepełnosprawności, charakterystyka psychopedagogiczna osób, możliwości wspierania (terapii, rehabilitacji, resocjalizacji) .

System edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Problemy szczegółowe związane z daną specjalnością – np. kwestie komunikacji u niesłyszących, znaczenie orientacji przestrzennej u niewidomych, nieharmonijny rozwój u niepełnosprawnych intelektualnie, uwarunkowania skutecznej resocjalizacji itp. Kontekst historyczny omawianej problematyki. Współczesne wątki w pedagogice specjalnej.

Integracja a nauczanie włączające. Rodzina dziecka niepełnosprawnego.

Andragogika specjalna. Najważniejsze unormowania prawne dotyczące niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w mediach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Deborah D. Smith (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa, PWN/APS.

Literatura uzupełniająca:

Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Sic!

Błeszczyński, J. (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków, IMPULS.

Błeszczyński, J. i in. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym. Łódż , Wyd. WSEZ.

Miłkowska, G., Olszak – Krzyżanowska, B. (red.) (2009). Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków, IMPULS.

Piekut, Dykcik, W. (red.) (2006). Pedagogika specjalna. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM.

Szumski, G. (2008). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA– WYKŁAD

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 20

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Maciej Jabłoński, Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Przedmiot, podmiot w pedagogice specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

Rozważania terminologiczne (rewalidacja a rehabilitacja, głuchoniemy czy niesłyszący ?, upośledzony czy niepełnosprawny ?itd.

Uwagi nt. ewolucji sytuacji osób niepełnosprawnych (od Starożytności po współczesność – najważniejsze wydarzenia, daty, ludzie). Maria Grzegorzewska i Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Charakterystyka poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej według schematu: przyczyny niepełnosprawności, charakterystyka psychopedagogiczna osób, możliwości wspierania (terapii, rehabilitacji, resocjalizacji) .

System edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Problemy szczegółowe związane z daną specjalnością – np. kwestie komunikacji u niesłyszących, znaczenie orientacji przestrzennej u niewidomych, nieharmonijny rozwój u niepełnosprawnych intelektualnie, uwarunkowania skutecznej resocjalizacji itp. Kontekst historyczny omawianej problematyki. Współczesne wątki w pedagogice specjalnej.

Integracja a nauczanie włączające. Rodzina dziecka niepełnosprawnego.

Andragogika specjalna. Najważniejsze unormowania prawne dotyczące niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w mediach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Deborah D. Smith (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa, PWN/APS.

Literatura uzupełniająca:

Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Sic!

Błeszczyński, J. (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków, IMPULS.

Błeszczyński, J. i in. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym. Łódż , Wyd. WSEZ.

Miłkowska, G., Olszak – Krzyżanowska, B. (red.) (2009). Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków, IMPULS.

Piekut, Dykcik, W. (red.) (2006). Pedagogika specjalna. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM.

Szumski, G. (2008). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA– WYKŁAD

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 20

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Przedmiot, podmiot w pedagogice specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

Rozważania terminologiczne (rewalidacja a rehabilitacja, głuchoniemy czy niesłyszący ?, upośledzony czy niepełnosprawny ?itd.

Uwagi nt. ewolucji sytuacji osób niepełnosprawnych (od Starożytności po współczesność – najważniejsze wydarzenia, daty, ludzie). Maria Grzegorzewska i Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Charakterystyka poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej według schematu: przyczyny niepełnosprawności, charakterystyka psychopedagogiczna osób, możliwości wspierania (terapii, rehabilitacji, resocjalizacji) .

System edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Problemy szczegółowe związane z daną specjalnością – np. kwestie komunikacji u niesłyszących, znaczenie orientacji przestrzennej u niewidomych, nieharmonijny rozwój u niepełnosprawnych intelektualnie, uwarunkowania skutecznej resocjalizacji itp. Kontekst historyczny omawianej problematyki. Współczesne wątki w pedagogice specjalnej.

Integracja a nauczanie włączające. Rodzina dziecka niepełnosprawnego.

Andragogika specjalna. Najważniejsze unormowania prawne dotyczące niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w mediach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Deborah D. Smith (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa, PWN/APS.

Literatura uzupełniająca:

Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Sic!

Błeszczyński, J. (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków, IMPULS.

Błeszczyński, J. i in. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym. Łódż , Wyd. WSEZ.

Miłkowska, G., Olszak – Krzyżanowska, B. (red.) (2009). Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków, IMPULS.

Piekut, Dykcik, W. (red.) (2006). Pedagogika specjalna. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM.

Szumski, G. (2008). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA– WYKŁAD

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury- 20

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Joanna Kirsten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę - kolokwium

Pełny opis:

Wykład 1. Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej. zakres, przedmiot i subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Wykład 2. Teoria rehabilitacji J. Głodkowskiej. Podstawowe dane socjo-demograficzne populacji osób niepełnosprawnych.

Wykład 3. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego. Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wykład 4. Specyfika niepełnosprawności ruchowej, sensorycznej i umysłowei-wg. schematu-przyczyny, objawy, konsekwencje zdrowotne, społeczne, pedagogiczne.

Wykład 5. Specyfika zaburzeń emocjonalnych, charakterystyka spektrum autyzmu. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się-wg. schematu-przyczyny, objawy, skutki i specyfika pomocy pedagogicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pedagogika specjalna. D. D. Smith, t 1,2. Warszawa, 2008

Literatura uzupełniająca:

Pedagogika specjalna. W. Dykcik (red.) Poznań, 2006

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. G. Szumski. Warszawa, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Uwagi nt. ewolucji sytuacji osób niepełnosprawnych (od Starożytności po współczesność – najważniejsze wydarzenia, daty, ludzie). Maria Grzegorzewska i Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Charakterystyka poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej

System edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Problemy szczegółowe związane z poszczególnymi specjalnościami

Systemy kształcenia dzieci z niepełnosprawnosciami. Nauczanie integracyjne a włączające.

Rodzina dziecka niepełnosprawnego.

Andragogika specjalna, zatrudnienie osób z niepełnosprawnosciami.

Ruch hospicyjny i tanatopedagogika - przeszłość i teraźniejszość

Literatura:

LIteratura obowiązkowa:

Deborah D. Smith (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa, PWN/APS.

Iwona Chrzanowska (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca:

Błeszczyński, J. (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków, IMPULS.

Błeszczyński, J. i in. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym. Łódż , Wyd. WSEZ.

Miłkowska, G., Olszak – Krzyżanowska, B. (red.) (2009). Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków, IMPULS.

Szumski, G. (2008). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, PWN.

Binnebesel, J., Janowicz, A., Krakowiak, P. (red.) (2009) Jak rozmwiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym? Gdańsk: Fundacja Hospicyjna

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test końcowy (pytania otwarte i zamknięte)

2. pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej; ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej).

2. Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; stopnie niepełnosprawności; medyczna i społeczna koncepcja rozumienia niepełnosprawności; modele, klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i warunki życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; wykluczenie społeczne a integracja społeczna osób z niepełnosprawnością; savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych).

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

4. Kompensacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika osób niewidomych i słabowidzących; pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących; pedagogika osób ze sprzężoną niepełnosprawnością).

5. Lecznicze subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi; pedagogika osób przewlekle chorych; pedagogika osób niesprawnych ruchowo).

6. Korekcyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się; pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia).

7. Resocjalizacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób niedostosowanych społecznie).

8. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej dążące do wzmożonego rozwoju (pedagogika osób zdolnych i uzdolnionych).

9. Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; macierzyństwo i ojcostwo wobec niepełnosprawności dziecka; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością; dziecko w rodzinie z zaburzeniami wzroku, słuchu, autyzmem i chorobą przewlekłą – opis przypadków; rodzic z niepełnosprawnością).

10. Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego; formy organizacyjne kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej; organy prowadzące placówki oświatowe i ich kompetencje).

11. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

12. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

13. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I. (2018). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna: praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith D. D. (2008). Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Zalecane tytuły czasopism naukowych:

"Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo"

"Forum Pedagogiczne"

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej"

"Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania"

"Niepełnosprawność i Rehabilitacja"

"Szkoła Specjalna"

"Społeczeństwo i Rodzina"

"Wychowanie w Rodzinie"

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody aktywizujące: sesja plakatowa / mindmapping, metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 10 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Przedmiot, podmiot w pedagogice specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

Uwagi nt. ewolucji sytuacji osób niepełnosprawnych (od Starożytności po współczesność – najważniejsze wydarzenia, daty, ludzie). Maria Grzegorzewska i Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Charakterystyka poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej

System edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Problemy szczegółowe związane z poszczególnymi specjalnościami

Systemy kształcenia dzieci z niepełnosprawnosciami. Nauczanie integracyjne a włączające.

Rodzina dziecka niepełnosprawnego.

Andragogika specjalna, zatrudnienie osób z niepełnosprawnosciami.

Ruch hospicyjny i tanatopedagogika - przeszłość i teraźniejszość

Literatura:

LIteratura obowiązkowa:

Deborah D. Smith (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa, PWN/APS.

Iwona Chrzanowska (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls

Literatura uzupełniająca:

Błeszczyński, J. (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków, IMPULS.

Błeszczyński, J. i in. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym. Łódż , Wyd. WSEZ.

Miłkowska, G., Olszak – Krzyżanowska, B. (red.) (2009). Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków, IMPULS.

Szumski, G. (2008). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa, PWN.

Binnebesel, J., Janowicz, A., Krakowiak, P. (red.) (2009) Jak rozmwiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym? Gdańsk: Fundacja Hospicyjna

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test końcowy (pytania otwarte i zamknięte)

2. pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej; ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej).

2. Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; stopnie niepełnosprawności; medyczna i społeczna koncepcja rozumienia niepełnosprawności; modele, klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i warunki życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; wykluczenie społeczne a integracja społeczna osób z niepełnosprawnością; savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych).

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

4. Kompensacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika osób niewidomych i słabowidzących; pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących; pedagogika osób ze sprzężoną niepełnosprawnością).

5. Lecznicze subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi; pedagogika osób przewlekle chorych; pedagogika osób niesprawnych ruchowo).

6. Korekcyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się; pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia).

7. Resocjalizacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób niedostosowanych społecznie).

8. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej dążące do wzmożonego rozwoju (pedagogika osób zdolnych i uzdolnionych).

9. Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; macierzyństwo i ojcostwo wobec niepełnosprawności dziecka; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością; dziecko w rodzinie z zaburzeniami wzroku, słuchu, autyzmem i chorobą przewlekłą – opis przypadków; rodzic z niepełnosprawnością).

10. Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego; formy organizacyjne kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej; organy prowadzące placówki oświatowe i ich kompetencje).

11. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

12. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

13. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Zalecane tytuły czasopism naukowych:

"Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo"

"Forum Pedagogiczne"

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej"

"Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania"

"Niepełnosprawność i Rehabilitacja"

"Szkoła Specjalna"

"Społeczeństwo i Rodzina"

"Wychowanie w Rodzinie"

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody aktywizujące: sesja plakatowa / mindmapping, metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 25 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Joanna Kirsten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie na ocenę - kolokwium

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wykład 1. Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej. zakres, przedmiot i subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Wykład 2. Teoria rehabilitacji J. Głodkowskiej. Podstawowe dane socjo-demograficzne populacji osób niepełnosprawnych.

Wykład 3. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego. Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wykład 4. Specyfika niepełnosprawności ruchowej, sensorycznej i umysłowei-wg. schematu-przyczyny, objawy, konsekwencje zdrowotne, społeczne, pedagogiczne.

Wykład 5. Specyfika zaburzeń emocjonalnych, charakterystyka spektrum autyzmu. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się-wg. schematu-przyczyny, objawy, skutki i specyfika pomocy pedagogicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pedagogika specjalna. D. D. Smith, t 1,2. Warszawa, 2008

Literatura uzupełniająca:

Pedagogika specjalna. W. Dykcik (red.) Poznań, 2006

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. G. Szumski. Warszawa, 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test końcowy (pytania otwarte i zamknięte)

2. pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna w ujęciu historycznym i współczesnym.

2. Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym.

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia.

4. Kompensacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika osób niewidomych i słabowidzących; pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących; pedagogika osób ze sprzężoną niepełnosprawnością).

5. Lecznicze subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z autystycznym spektrum zaburzeń; pedagogika osób przewlekle chorych; pedagogika osób niesprawnych ruchowo).

6. Korekcyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się; pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia).

7. Resocjalizacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób niedostosowanych społecznie).

8. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej dążące do wzmożonego rozwoju (pedagogika osób zdolnych i uzdolnionych).

9. Niepełnosprawność w rodzinie - bycie rodzicem z niepełnosprawnością.

10. Organizacja procesu kształcenia specjalnego w Polsce jako system "wielu ścieżek". Edukacja specjalna, integracyjna i włączająca - charakterystyka modelu. Rola pedagoga specjalnego.

11. Nowoczesne sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

12. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności wyzwaniem czasów ponowoczesnych.

13. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I. (2018). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna: praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith D. D. (2008). Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski Cz. (2009). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

Krause A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Obuchowska I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Vasek S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak A. (2010). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. (autyzm)

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Picoult J. (2017). W naszym domu. T. 1 i 2. Warszawa: Prószyński Media: Ringier Axel Springer Polska.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Zalecane tytuły czasopism naukowych:

"Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo"

"Edukacja Humanistyczna"

"Forum Pedagogiczne"

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej"

"Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania"

"Niepełnosprawność i Rehabilitacja"

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych"

"Szkoła Specjalna"

"Społeczeństwo i Rodzina"

"Wychowanie w Rodzinie"

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, pogadanka, dyskusja, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody aktywizujące: sesja plakatowa / mindmapping, metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 10 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test końcowy (pytania otwarte i zamknięte)

2. pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna w ujęciu historycznym i współczesnym.

2. Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym.

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia.

4. Kompensacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika osób niewidomych i słabowidzących; pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących; pedagogika osób ze sprzężoną niepełnosprawnością).

5. Lecznicze subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z autystycznym spektrum zaburzeń; pedagogika osób przewlekle chorych; pedagogika osób niesprawnych ruchowo).

6. Korekcyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się; pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia).

7. Resocjalizacyjne subdyscypliny pedagogiki specjalnej (pedagogika osób niedostosowanych społecznie).

8. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej dążące do wzmożonego rozwoju (pedagogika osób zdolnych i uzdolnionych).

9. Niepełnosprawność w rodzinie - bycie rodzicem z niepełnosprawnością.

10. Organizacja procesu kształcenia specjalnego w Polsce jako system "wielu ścieżek". Edukacja specjalna, integracyjna i włączająca - charakterystyka modelu. Rola pedagoga specjalnego.

11. Nowoczesne sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

12. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności wyzwaniem czasów ponowoczesnych.

13. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I. (2018). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna: praca zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith D. D. (2008). Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Kosakowski Cz. (2009). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

Krause A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Obuchowska I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Vasek S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak A. (2010). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. (autyzm)

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Picoult J. (2017). W naszym domu. T. 1 i 2. Warszawa: Prószyński Media: Ringier Axel Springer Polska.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 10 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 25 godzin

sumaryczna liczba godzin - 50 godzin

ECTS - 2 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.