Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-DYD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

W odniesieniu do egzaminu:

W ustaleniu ze studentami trzy formy zostały dopuszczone: albo egzamin pisemny polegający na opracowaniu trzech z pięciu podanych

problemów w ciągu 90 minut albo egzamin ustny w grupkach trzy-, czteroosobowych albo wreszcie napisanie 10-,15-stronicowej

rozprawki na jeden z dwudziestu podanych zagadnień.

W odniesieniu do ćwiczeń:

Przygotowanie konspektu zajęć lekcyjnych na wybrany temat (z zaproponowanej puli tematów).

Kolokwium.

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi

tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu

dydaktycznego: cele kształcenia, treści i metody nauczania, a także z zagadnieniami dotyczącymi np. kształcenia uczniów zdolnych i z

niepowodzeniami dydaktycznymi, paradygmatów reform oświatowych.

1. Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym;

2. Ewolucja teorii dydaktycznych;

3. paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Opis szczegółowy:

Ad. 1.

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta;

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera;

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem teorii kształcenia wielostronnego

autorstwa Wincentego Okonia.

Ad. 2.

a. Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz

dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów;

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów. deskolaryzacja społeczeństwa;

Ad. 3. Paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa;

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły Waldorfskiej.

Program ćwiczeń:

Poruszane zagadnienia podczas ćwiczeń:

• Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

• Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie).

• Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

• Szkoła (metafory szkoły).

• Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

• Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

• Formy organizacyjne kształcenia.

• Zasady kształcenia.

• Style kierowania uczeniem się.

• Zachowania zakłócające ład w klasie (przyczyny, zapobieganie).

• Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

• Przymus i dyscyplina w klasie szkolnej

• Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.

2. K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła.

2. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

3. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo.

2. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

3. R. Arends, Uczymy się nauczać

4. G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PEP1_W01

- zna i rozumie genezę dydaktyki jako nauki

- zna i rozumie powiązania dydaktyki z innymi naukami (psychologią, pedeutologią, historią wychowania, epistemologią, aksjologią)

- zna różnice między dydaktyką ogólną a dydaktykami szczegółowymi

PEP1_W02

- zna i rozumie podstawowe pojęcia dydaktyczne (nauczanie, uczenie się, kształcenie, wychowanie, samokształcenie)

- ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych elementów przedmiotu dydaktyki (cele kształcenia, metody kształcenia, formy organizacyjne, zasady dydaktyczne, proces kształcenia, style nauczania)

- zna i rozumie wybrane pedagogiczne i psychologiczne aspekty oraz aplikacje głównych pojęć dydaktycznych

- zna wielorakie uwarunkowania procesu kształcenia

PEP1_W03

- potrafi scharakteryzować i uporządkować główne orientacje dydaktyczne (orientacja behawiorystyczna, orientacja romantyczno-naturalistyczna, „Trzecia dydaktyka”)

PEP1_W09

- zna i rozumie wybrane koncepcje natury ludzkiej

- zna i rozumie filozoficzne przesłanki leżące u podstaw orientacji dydaktycznych

- zna dydaktyczne implikacje wybranych orientacji dydaktycznych

- zna i rozumie wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania procesu kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U02

- posiada umiejętność analizowania i interpretowania wybranych problemów dydaktycznych współczesnego świata

- potrafi selekcjonować informacje i interpretować czytane teksty

- potrafi przeanalizować wybrane stanowiska dydaktyczne

- potrafi analizować krytycznie działania dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli i odnosić je do doświadczeń własnych

- potrafi określić możliwe sposoby rozwiązania problemów dydaktycznych

PEP1_U04

- potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi oraz wyprowadzać wnioski dla projektowania procesów edukacyjnych

- potrafi rozpoznać motywy i przyczyny wybranych zachowań uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia

PEP1_U12

- potrafi formułować elementarne interpretacje wybranych problemów edukacyjnych wykorzystując argumenty odwołujące się do różnych orientacji dydaktycznych

- w dyskusji i analizie problemów edukacyjnych potrafi zaprezentować swoje poglądy oraz przywołać poglądy różnych autorów

- potrafi analizować działania dydaktyczne i wskazywać obszary edukacyjne wymagające modyfikacji

PEP1_U13

- potrafi posługiwać się podstawową wiedzą dydaktyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań dydaktyczno-wychowawczych

- potrafi zaprojektować program (konspekt) zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K01

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Mirosław Szymański, Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu dydaktycznego:: cele kształcenia, treści i metody nauczania, a także z zagadnieniami dotyczącymi np. kształcenia uczniów zdolnych i z niepowodzeniami dydaktycznymi, paradygmatów reform oświatowych.

Pełny opis:

Program 30-godzinnego cyklu wykładów obejmuje trzy moduły dydaktyczne: 1. dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym; 2. ewolucja teorii dydaktycznych 3 paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

1. Dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym :

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta:

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem Wincentego Okonia teorii kształcenia wielostronnego.

2. systemy oświatowe w wybranych krajach i polityka oświatowa UE:

a. Są to Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów.

3. paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoly waldorfskiej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Herbart J.F., Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 (fragmenty).

Kayser M, Wagemann P.-A. Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. Warszawa 1988.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2012.

Kupisiewicz Cz., Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985.

Okoń W., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2006.

Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1999.

Pestalozzi J.H. Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1974 (fragmenty).

Szymański M.S., Niemiecka pedagogika reformy 1890-1933. Warszawa 2092

Szymański M.S., O metodzie projektów. Warszawa 2010.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Tom II: Myśl pedagogiczna w XX stuleciu. Wybór i opracowanie E. Wołoszyn. Kielce 1998 (fragmenty).

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2009

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Szkoła. PWN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

J. Dewey, Jak myślimy?

J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

R. Arends, Uczymy się nauczać

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. GWP, Sopot 2011

B. Niemiecko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. WAiP, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, konspektu: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Dernowska
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Program 30-godzinnego cyklu wykładów obejmuje następujące bloki problemowe:

1. Dydaktyka jako nauka - rodowód dydaktyki, przedmiot, struktura, główne pojęcia dydaktyczne.

2. Orientacje dydaktyczne - wybrane koncepcje natury ludzkiej, filozoficzne przesłanki leżące u podstaw analizowanych nurtów dydaktycznego myślenia o związku kształcenia i rozwoju. Istota orientacji społecznej, indywidualistycznej i "trzeciej dydaktyki". Egzemplifikacje poszczególnych stanowisk - wizje szkoły i kształcenia J. F. Herbarta, J. Deweya; L. S. Wygotski o związku kształcenia z rozwojem dziecka; J. S. Bruner o kulturze, umyśle i szkolnej edukacji.

Praktyczne implikacje analizowanych stanowisk - charakterystyka wybranych strategii dydaktycznych.

3. Program ukryty szkoły i nauczyciela.

Program ćwiczeń (15h):

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki. Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie). Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

2.Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

3.Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

4. Formy organizacyjne kształcenia. Style kierowania uczeniem się.

Aranżacja przestrzeni szkolnej.

5. Zasady kształcenia.

6.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, konspektu: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Dernowska
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Program 20-godzinnego cyklu wykładów obejmuje trzy moduły dydaktyczne: 1. dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym; 2. ewolucja teorii dydaktycznych 3 paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

1. Dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym :

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta:

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem Wincentego Okonia teorii kształcenia wielostronnego.

2. systemy oświatowe w wybranych krajach i polityka oświatowa UE:

a. Są to Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów.

3. paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoly waldorfskiej

Literatura:

Herbart J.F.., Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 (fragmenty).

Kayser M, Wagemann P.-A. Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. Warszawa 1988.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2012.

Kupisiewicz Cz,, Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985.

Okoń W., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2006.

Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1999.

Pestalozzi J.H. Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1974 (fragmenty)..

Szymański M.S., Niemiecka pedagogika reformy 1890-1933. Warszawa 2092

Szymański M.S., O metodzie projektów. Warszawa 2010.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Tom II: Myśl pedagogiczna w XX stuleciu. Wybór i opracowanie E. Wołoszyn. Kielce 1998 (fragmenty).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, konspektu: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- Wyjaśnij: nauczanie jako kierowanie uczeniem się ucznia, organizowanie procesu uczenia się, wspieranie uczenia się ucznia; kształcenie jako związek nauczania i uczenia się;

- Co to są cele i wyniki kształcenia? Określ związek między celami a metodami i treścią kształcenia.

- Wyjaśnij pojęcie metody kształcenia, wymień oraz scharakteryzuj znane ci metody nauczania-uczenia się;

- Co to jest zasada kształcenia? Scharakteryzuj znane ci zasady dydaktyczne.

- Wyjaśnij pojęcie systemu dydaktycznego i przedstaw główne założenia poznanych systemów dydaktycznych

- Na czym polegają różnice między dydaktyka ogólna a dydaktykami szczegółowymi?

- Omów dydaktyczne implikacje behawioryzmu, psychologii poznawczej oraz socjologizmu pedagogicznego E. Durkheima

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Określ i uzasadnij 3 kompetencje niezbędne współczesnemu człowiekowi.

- Na podstawie analizy wybranych fragmentów tekstów dydaktycznych (np. „Pisma pedagogiczne” Herbarta) sformułuj podstawowe tezy.

- Wymień cztery czynniki decydujące o doborze metod nauczania.

- Na podstawie opisu sytuacyjnego zaproponuj rozwiązanie przedstawionej sytuacji dydaktyczno- wychowawczej wraz z uzasadnieniem.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Przygotuj konspekt zajęć (lekcyjnych) na wybrany temat

- Dokonaj krytycznej oceny zaproponowanego przez siebie rozwiązania dydaktyczno -metodycznego lekcji

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu dydaktycznego.

Program 30-godzinnego cyklu wykładów obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

1. Dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym:

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta:

b. Progresywistyczny system dydaktyczny w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem Wincentego Okonia teorii kształcenia wielostronnego.

2. Systemy oświatowe w wybranych krajach i polityka oświatowa UE:

a. Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów.

3. Paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły waldorfskiej

Program ćwiczeń (15h):

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki. Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie). Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

2.Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

3.Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

4. Formy organizacyjne kształcenia.

5. Zasady kształcenia.

6.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Herbart J.F., Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 (fragmenty).

Kayser M, Wagemann P.-A. Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. Warszawa 1988.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2012.

Kupisiewicz Cz., Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985.

Okoń W., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2006.

Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1999.

Pestalozzi J.H. Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków 1974 (fragmenty).

Szymański M.S., Niemiecka pedagogika reformy 1890-1933. Warszawa 2092

Szymański M.S., O metodzie projektów. Warszawa 2010.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Tom II: Myśl pedagogiczna w XX stuleciu. Wybór i opracowanie E. Wołoszyn. Kielce 1998 (fragmenty).

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2009

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Szkoła. PWN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

J. Dewey, Jak myślimy?

J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

R. Arends, Uczymy się nauczać

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. GWP, Sopot 2011

B. Niemiecko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. WAiP, Warszawa 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, konspektu: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Dernowska
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Ocena prac pisemnych

Ocena konspektu zajęć

Pełny opis:

Program cyklu wykładów obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

1. Dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym;

2. Ewolucja teorii dydaktycznych

3. Paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

1. Dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym:

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem Wincentego Okonia teorii kształcenia

wielostronnego.

2. Systemy oświatowe w wybranych krajach i polityka oświatowa UE:

a. Są to Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe,

oraz dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów.

3. Paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły Waldorfskiej

Program ćwiczeń:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

2. Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

3. Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

4. Formy organizacyjne kształcenia.

5. Zasady kształcenia.

6. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.

2. K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła.

3. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

4. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, konspektu: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

W odniesieniu do egzaminu:

W ustaleniu ze studentami trzy formy zostały dopuszczone: albo egzamin pisemny polegający na opracowaniu trzech z pięciu podanych problemów w ciągu 90 minut albo egzamin ustny w grupkach trzy-, czteroosobowych albo wreszcie napisanie 10-,15-stronicowej rozprawki na jeden z dwudziestu podanych zagadnień.

W odniesieniu do ćwiczeń:

Przygotowanie konspektu zajęć lekcyjnych na wybrany temat (z zaproponowanej puli tematów).

Kolokwium.

Oprócz tego efekty uczenia zostaną zmierzona w następujący sposób:

- prezentacja wyników pracy w parach

- przygotowanie pracy pisemnej na wybrany przez siebie temat

- prezentacja ustaleń pracy w parach

- rozwiązanie zadań w karcie pracy

- wypowiedzi studenta

- na podstawie opisu sytuacyjnego proponuje rozwiązanie przedstawionej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wraz z uzasadnieniem

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu dydaktycznego: cele kształcenia, treści i metody nauczania, a także z zagadnieniami dotyczącymi np. kształcenia uczniów zdolnych i z niepowodzeniami dydaktycznymi, paradygmatów reform oświatowych.

Program 15-godzinnego cyklu wykładów obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

1. dwa podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym;

2. ewolucja teorii dydaktycznych;

3 paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Program ćwiczeń:

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki. Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie). Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

Formy organizacyjne kształcenia.

Zasady kształcenia.

Zachowania zakłócające ład w klasie (przyczyny, zapobieganie).

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.

2. K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła.

2. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

3. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo.

2. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

3. R. Arends, Uczymy się nauczać

4. G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców.

5. P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć.

6. Bolesław Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład - 15 godz.; ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć (konspekt) - 20 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu - 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, kolokwium - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.