Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-DYD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

W odniesieniu do egzaminu:

W ustaleniu ze studentami trzy formy zostały dopuszczone: albo egzamin pisemny polegający na opracowaniu trzech z pięciu podanych

problemów w ciągu 90 minut albo egzamin ustny w grupkach trzy-, czteroosobowych albo wreszcie napisanie 10-,15-stronicowej

rozprawki na jeden z dwudziestu podanych zagadnień.

W odniesieniu do ćwiczeń:

Przygotowanie konspektu zajęć lekcyjnych na wybrany temat (z zaproponowanej puli tematów).

Kolokwium.

Oprócz tego efekty uczenia zostaną zmierzona w następujący sposób:

- prezentacja wyników pracy w parach

- przygotowanie pracy pisemnej na wybrany przez siebie temat

- prezentacja ustaleń pracy w parach

- rozwiązanie zadań w karcie pracy

- wypowiedzi studenta

- na podstawie opisu sytuacyjnego proponuje rozwiązanie przedstawionej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wraz z uzasadnieniem

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi

tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu

dydaktycznego: cele kształcenia, treści i metody nauczania, a także z zagadnieniami dotyczącymi np. kształcenia uczniów zdolnych i z

niepowodzeniami dydaktycznymi, paradygmatów reform oświatowych.

1. Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym;

2. Ewolucja teorii dydaktycznych;

3. paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Opis szczegółowy:

Ad. 1.

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta;

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera;

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem teorii kształcenia wielostronnego

autorstwa Wincentego Okonia.

Ad. 2.

a. Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz

dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów;

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów. deskolaryzacja społeczeństwa;

Ad. 3. Paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa;

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły Waldorfskiej.

Program ćwiczeń:

Poruszane zagadnienia podczas ćwiczeń:

• Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

• Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie).

• Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

• Szkoła (metafory szkoły).

• Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

• Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

• Formy organizacyjne kształcenia.

• Zasady kształcenia.

• Style kierowania uczeniem się.

• Zachowania zakłócające ład w klasie (przyczyny, zapobieganie).

• Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

• Przymus i dyscyplina w klasie szkolnej

• Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.

2. K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła.

2. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

3. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo.

2. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

3. R. Arends, Uczymy się nauczać

4. G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców.

5. P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć.

6. Bolesław Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W01

- Zna i rozumie na poziomie elementarnym pojęcia dydaktyczne (nauczanie, uczenie się, kształcenie, wykształcenie, samokształcenie).

- Ma wiedzę wprowadzającą w zakresie wybranych elementów przedmiotu dydaktyki (cele i wyniki kształcenia, metody kształcenia, treść kształcenia, proces kształcenia, zasady dydaktyczne, style nauczania, systemy dydaktyczne).

PE1_W03

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych koncepcji natury ludzkiej i ich dydaktycznych implikacji.

PE1_W09

- Zna i rozumie filozoficzne przesłanki leżące u podstaw orientacji dydaktycznych.

- Charakteryzuje orientację społeczną, indywidualistyczną i tzw. trzecią dydaktykę.

- Zna egzemplifikacje stanowisk mieszczących się w poszczególnych nurtach dydaktycznego myślenia na temat związku między kształceniem i rozwojem.

PE1_W13

- Wskazuje różnice między dydaktyka ogólną a dydaktykami szczegółowymi.

- Zna i rozumie sposób i zakres wykorzystywania przez dydaktykę dorobku innych nauk, takich jak psychologia, socjologia, filozofia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- Potrafi poddać krytycznej analizie problemy związane z edukacją we współczesnym świecie.

- Potrafi selekcjonować informacje i interpretować czytane teksty dydaktyczne.

- Potrafi analizować stanowiska dydaktyczne i rozwiązania praktyczne w kontekście orientacji dydaktycznych.

PE1_U08

- Potrafi wyrazić opinię na temat misji szkoły i współczesnych wyzwań edukacyjnych.

- Potrafi ocenić kompetencje i kwalifikacje nauczycieli z perspektywy zadań szkoły.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych związanych z planowaniem zajęć (konspekt lekcji).

- Potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad dydaktycznych.

- Rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia się wpisaną w ideę edukacji permanentnej.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 40 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, konspektu: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)