Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o przyrodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o przyrodzie
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska, Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

metody kształcenia: - metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Pełny opis:

Analiza Podstawy Programowej.

Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt.

Prowadzenie przykładowych doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.

Konstruowanie prostych narzędzi dydaktycznych.

student:

1. Rozpoznaje podstawowe gatunki roślin zielnych, drzew, krzewów, ptaków i bezkręgowców charakterystycznych dla danego ekosystemu (np. klon zwyczajny, buk, grab, mazurek, kowalik, zięba, kos, chrząszcz majowy, rusałka pawik, stonka ziemniaczana, ważka, pasikonik zielony). Poznaje i rozróżnia aspekt wczesnowiosenny.

2. Charakteryzuje podstawowe ekosystemy, w których funkcjonuje przyroda, takie jak park las, pole, sad, ogród. Określa zależności jakie funkcjonują w różnych ekosystemach. Rozpoznaje i klasyfikuje organizmy należące do poszczególnych ekosystemów.

3. Określa przystosowania w budowie organizmów roślinnych i zwierzęcych do środowiska życia.

4. Charakteryzuje zjawiska fenologiczne związane z porami roku – w podstawowym zakresie. Tłumaczy zjawiska.

5. Tłumaczy poznane zjawiska meteorologiczne przekładając wiedzę na umiejętność zaprojektowania obserwacji lub doświadczenia. Przeprowadza proste obserwacje meteorologiczne. Prowadzi dziennik obserwacji pogodowych.

6. Projektuje i analizuje proste doświadczenia przyrodnicze. Wnioskuje. Stosuje prawidłową terminologię.

7. Określa zagrożenia płynące ze zjawisk przyrodniczych oraz sposoby zachowań w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak burza, powódź, pożar.

Literatura:

dodatkowo w stosunku do tego co powyżej:

H. Bellman, Atlas owadów. Poradnik obserwatora. RM, Warszawa 2012,

K. Blessing, S. Langer, T. Fladt, Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania. Veda, Warszawa 1994,

K. Klimaszewski, Płazy i gady. Fauna Polski, Multico, Warszawa

A. Kruszewicz, Ptaki Polski 1 i 2. Multico, Warszawa 2008,

A.G. Kruszewicz, Pomagamy ptakom. Multico, Warszawa

J. Liszewska, M. Maruszczak, G. Meternicka, Młody obserwator przyrody. Encyklopedia. Multico, Warszawa

A. Mackenzie, A.S. Ball, A.R. Virdee, Krótkie wykłady. Ekologia. PWN, Warszawa 2000/2005/2009,

D. Singer, Ptaki śpiewające Europy środkowej. Delta W-Z, Warszawa 2010,

P. Škubla, Wielki atlas grzybów. Elipsa, Bratislava 2007,

S. Wąsik, Zwierzęta Polski. Multico, Warszawa

D. Wood, Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2006,

Warto przeczytać:

1. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000

2. B. Dymara (red.), Dziecko w świecie współdziałania, Kraków 2001

3. H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teorie w praktyce. Media rodzina, Poznań 2002

4. M. Jąder, Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2010

5. J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 2000

6. J. Kujawiński (red.), Rozwijanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych, Warszawa 1999

7. R. Michalak, Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2004

Uwagi:

ECTS-1

15h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej. Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów.

METODY KSZTAŁCENIA

metoda zajęć praktycznych, metody posługiwania się słowem (pogadanka, prezentacje multimedialne), metody gier dydaktycznych, metody obserwacyjno - eksperymentalne, metoda zajęć terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

ECTS-1

15h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej. Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów.

METODY KSZTAŁCENIA

- metody sprawdzania osiągnięć

- gry dydaktyczne - zadania praktyczne

- klasyczna metoda problemowa - prezentacje multimedialne, pokaz eksperymentów

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów (działanie grupowe)

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Formy zaliczenia:

praca zespołowa, prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału), gra dydaktyczny na wylosowany temat. rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć- zaliczenie indywidualne, rozpoznawanie ze zdjęć.

ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Tuszyńska L. (red.) 2010, Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii UW, Warszawa

- googl scholar - dok.pdf: Knopik M. - 2014 - sawg.pl; Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności.

Domagała-Zyśk E., Knopik M., Knopik T., Kucharska B .- drw.lechaa.pl Doświadczam-rozumiem-wiem. Lublin 2012,

Uwagi:

ECTS-1

15h-godziny kontraktowe

5h-przygotowanie w zespole prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie eksperymentu lub doświadczenia.

5h- praca nad projektem tematycznej gry dydaktycznej, skierowanej do grupy docelowej. Przygotowanie się do zaliczenia rozpoznawania wybranych gatunków organizmów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena ostateczna stanowi średnią ocen uzyskanych przez studentów w ramach określonych przez prowadzącego działań.

- ocena działań indywidualnych studenta w ramach realizowanego programu

- ocena działań zespołowych studentów w ramach realizowanego programu

Przyroda ożywiona i nieożywiona - treści obejmujące obszar edukacji wczesnoszkolnej

Zjawiska fenologiczne w przyrodzie

Postrzeganie i doświadczanie przyrody przez dziecko/ucznia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, sadu, ogrodu. życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – przystosowania. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Sorbjan Z., 2001, Meteorologia dla każdego. Prószyński i s-ka, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Bellman H., Atlas owadów. Poradnik obserwatora. RM, Warszawa 2012,

- Blessing K., Langer S., Fladt T., Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

- Kruszewicz A.G., Ptaki w Polsce. Seria spotkania z przyrodą. Oficyna wyd. Multico,

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

-Zagnińska M. (red.) 2014, świat nauki w niezwykłych eksperymentach. Wyd. Jedność, Kilece

Uwagi:

1 ECTS

15h - godziny kontaktowe

15h - praca własna studenta, praca w zespołach - przygotowanie się do zajęć. Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu z zakresu rozpoznawania wybranych gatunków organizmów. Zapoznanie się z literaturą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Żach
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa stanowi średnią trzech ocen cząstkowych.

Formy zaliczenia:

praca zespołowa - prezentacja multimedialna na wybrany temat (losowanie przydziału) oraz przeprowadzenie i przedstawienie eksperymentu, symulacji lub obserwacji o charakterze przyrodniczym,

praca zespołowa - gra dydaktyczna na wylosowany temat - ekosystemy. zaliczenie indywidualne - rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt poznanych w czasie zajęć. Rozpoznawanie obiektów ze zdjęć na zajęciach końcowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z podstawą programową m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej.

Zapoznanie się z treściami dotyczącymi eksperymentów/doświadczeń oraz obserwacji przyrodniczych, jakimi rządzą się prawami.

Prowadzenie dziennika podstawowych obserwacji meteorologicznych oraz obserwacji procesu krystalizacji soli.

1. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. Charakterystyka ekosystemów: parku, lasu, pola, ogrodu i/lub sadu, wody (rzeki lub jeziora). Dodatkowo uwzględnienie ekosystemy morskiego i górskiego. Życie w wybranych ekosystemach: wodnym, lądowym, powietrznym – wybrane przystosowania organizmów. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew w naturze - zajęcia w terenie.

2.Budowa i funkcje organów roślinnych w aspekcie przystosowań środowiskowych. Informacje podstawowe.

3. Zjawiska fenologiczne związane z porami roku. Podstawy z meteorologii. Wybrane aspekty.

4.Obserwacje i lub symulacje i wybrane, proste doświadczenia przyrodnicze, analiza i wiązanie przyczyny ze skutkiem;

5.Zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych. Sposoby zachowania się w przypadku zjawisk takich jak: (burza, huragan, powódź, pożar).

6. Projektowanie gier dydaktycznych na podany temat - ekosystemy. Przeprowadzanie wybranych obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu prezentacji na zadany temat.

8. Zaliczenie rozpoznawania wybranych gatunków: drzew, krzewów, ptaków, owadów, roślin zielnych.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

- Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku

przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków

- Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L., 2000, Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Olechowska A. 2017, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wyd. PWN, Warszawa

- Parczewska T., 2005, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych klas 1-3. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

- Piaget J., 2011, Mowa i myślenie dziecka. PWN, Warszawa

- Szewczuk K., 2013, Mali badacze –doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 1(27).s.27-44, Akademia Ignatianum w Krakowie.

literatura uzupełniająca:

- Domka L. 2001, Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju, PWN, Warszawa-Poznań

- Gruszczyk – Kolczyńska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier planszowych? Metodyka, scenariusze oraz wiele ciekawych gier i zabaw. WSiP Warszawa 1996

- Jąder M. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi. Wyd. Impuls, Kraków 2009

-Zagnińska M. (red.) 2014, świat nauki w niezwykłych eksperymentach. Wyd. Jedność, Kilece

-- Dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne studenci otrzymują od prowadzącego na maila grupowego indywidualnie jako grupa ćwiczeniowa

Uwagi:

formy pracy:

- działania indywidualne i grupowe

- metoda badawczo-problemowa

- metody podające, prezentacje multimedialne - bloki tematyczne

- działania twórcze

1ECTS

nakład pracy studenta

15h-godziny kontraktowe

15h - przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.