Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i pracy socjalnej
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Posiada podstawową wiedzę o dziecku jako uczestniku działalności wychowawczej i opiekuńczej.

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju dzieci i młodzieży .

PCK1_KK_W07 Zna podstawowe założenia instytucjonalnej opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

PCK1_KK_U02 Potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie.

PCK1_KK_U05 Umie w sposób spójny wypowiedzieć się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

PCK1_KK_K01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych) dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji podczas zajęć

- pozytywny wynik testu zaliczeniowego

Pełny opis:

1. Prawo dziecka do wychowania się w rodzinie jako jedno z praw fundamentalnych.

2. Instytucja władzy rodzicielskiej.

3. Formy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej.

4. Kontakty rodziców z dziećmi.

5. Instytucja opieki prawnej.

6. Formy wsparcia dla rodzin z problemami natury opiekuńczo - wychowawczej (asystent rodziny, placówka wsparcia dziennego, rodzina wspierająca).

7. Rodzaje i formy pieczy zastępczej.

8. Zasada tymczasowości pieczy zastępczej.

9. Pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

10. Instytucja przysposobienia (rodzaje przysposobienia, dwuetapowość procedury adopcyjnej).

Literatura:

1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526.

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz. U. 2017, poz. 682.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1111.

4. B. Królak, M. Rączka, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa 2017.

5. S. Łakoma, Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź 2014.

6. P. Stolarczyk, Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej w świetle badań własnych aktowych, Probacja, 2017, nr 3, s. 19-46.

7. A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości Analiza dyskursu retoryki politycznej, Wyd. UKSW, Warszawa, 2018.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- wykład połączony z analizą aktów prawnych

- dyskusja

Nakład pracy studenta:

- 15 godzin kontaktowych,

- 15 godzin przygotowanie się do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Instytucja władzy rodzicielskiej,

2. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej,

3. Regulacje dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem,

4. Sytuacja prawna małoletnich rodziców,

5. Praca z rodziną z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej - rola asystenta rodziny,

6. Pomoc dzieciom w rodzinie problemowej - placówki wsparcia dziennego,

7. Piecza zastępcza jako tymczasowa forma opieki nad małoletnim:

- rodzinne formy pieczy zastępczej (cel, organizacja, zasady działania),

- instytucjonalne formy pieczy zastępczej (cel, organizacja, zasady działania),

- okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

8. Pomoc w usamodzielnianiu podopiecznych pieczy zastępczej,

9. Prawna instytucja przysposobienia,

10. Zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego.

11. Etap administracyjnoprawny procedury adopcyjnej - działalność ośrodków adopcyjno - opiekuńczych.

12. Etap sądowy procedury adopcyjnej.

13. Pomoc dzieciom ofiarom przemocy domowej - rola pracownika socjalnego.

Literatura:

Akty prawne:

1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526,

2. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993 r., Dz. U. Nr 39, poz. 448,

3. Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z dnia 24 kwietnia 1967 r., Dz. U. Nr 99, poz. 1157,

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.

5. Ustawa z dnia , Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 720,

7. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, Dz. U. 2013, poz. 850,

8. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, Dz. U. 2013, poz. 851.

Literatura obowiązkowa:

1. Tryniszewska K., Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz., Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012,

2. H. Dolecki, S. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

2. Jaros P., Status dziecka w postępowaniu o przysposobienie, Rodzina i Prawo, 2008, Nr 1/2 (7/8), s. 84-88.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 27

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- aktywny udział w dyskusji podczas zajęć

- pozytywny wynik testu zaliczeniowego

Pełny opis:

1. Prawo dziecka do wychowania się w rodzinie jako jedno z praw fundamentalnych.

2. Instytucja władzy rodzicielskiej.

3. Formy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej.

4. Kontakty rodziców z dziećmi.

5. Instytucja opieki prawnej.

6. Formy wsparcia dla rodzin z problemami natury opiekuńczo - wychowawczej (asystent rodziny, placówka wsparcia dziennego, rodzina wspierająca).

7. Rodzaje i formy pieczy zastępczej.

8. Zasada tymczasowości pieczy zastępczej.

9. Pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

10. Instytucja przysposobienia (rodzaje przysposobienia, dwuetapowość procedury adopcyjnej).

Literatura:

1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526.

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz. U. 2017, poz. 682.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1111.

4. B. Królak, M. Rączka, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa 2017.

5. S. Łakoma, Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź 2014.

6. P. Stolarczyk, Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej w świetle badań własnych aktowych, Probacja, 2017, nr 3, s. 19-46.

7. A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości Analiza dyskursu retoryki politycznej, Wyd. UKSW, Warszawa, 2018.

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a79a9bfd7ddd34e9fb765168f3d2e8f5f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=879a9b00-9569-4b3f-ac9b-98482bdd2441&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

Instytucja władzy rodzicielskiej,

2. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej,

3. Regulacje dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem,

4. Sytuacja prawna małoletnich rodziców,

5. Praca z rodziną z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej - rola asystenta rodziny,

6. Pomoc dzieciom w rodzinie problemowej - placówki wsparcia dziennego,

7. Piecza zastępcza jako tymczasowa forma opieki nad małoletnim:

- rodzinne formy pieczy zastępczej (cel, organizacja, zasady działania),

- instytucjonalne formy pieczy zastępczej (cel, organizacja, zasady działania),

- okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

8. Pomoc w usamodzielnianiu podopiecznych pieczy zastępczej,

9. Prawna instytucja przysposobienia,

10. Zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego.

11. Etap administracyjnoprawny procedury adopcyjnej - działalność ośrodków adopcyjno - opiekuńczych.

12. Etap sądowy procedury adopcyjnej.

13. Pomoc dzieciom ofiarom przemocy domowej - rola pracownika socjalnego.

Literatura:

Akty prawne:

1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526,

2. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993 r., Dz. U. Nr 39, poz. 448,

3. Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z dnia 24 kwietnia 1967 r., Dz. U. Nr 99, poz. 1157,

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.

5. Ustawa z dnia , Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 720,

7. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, Dz. U. 2013, poz. 850,

8. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie, Dz. U. 2013, poz. 851.

Literatura obowiązkowa:

1. Tryniszewska K., Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz., Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012,

2. H. Dolecki, S. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

2. Jaros P., Status dziecka w postępowaniu o przysposobienie, Rodzina i Prawo, 2008, Nr 1/2 (7/8), s. 84-88.

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a79a9bfd7ddd34e9fb765168f3d2e8f5f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=879a9b00-9569-4b3f-ac9b-98482bdd2441&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 27

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.