Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MSW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC III r. 2 spec.: PRE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stac. i niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06

Ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą

PCK1_KK_W04

Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie opieki i wychowania

PCK1_KK_U02

Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

PCK1_KK_U03

Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą

PCK1_KK_K02

Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Wykład: kolokwium (MS Forms)

Ćwiczenia: frekwencja, aktywny udział w zajęciach

Na czas trwania kwarantanny:

Zapoznawanie się z materiałem przesyłanym mailowo oraz wykonywanie wyznaczonych zadań

Pełny opis:

Wykład:

1. Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej

2. Sylwetka osobowościowa dobrego nauczyciela – opiekuna - wychowawcy

3. Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu (warsztat)

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ:

4. Zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (13.03.2020)

5. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (20.03.2020)

6. Charakterystyka metod pracy w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (cz.1) - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (27.03.2020)

7. Charakterystyka metod pracy w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (cz.2) - przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem (3.04.2020)

8. Zaliczenie i podsumowanie zajęć - kolokwium z wykorzystaniem platformy MS Forms (17.04.2020)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie w terminologię pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zapoznanie z warunkami zaliczenia przedmiotu

2. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami

3. Rola wychowania w życiu człowieka

4. Wielka moc bajek

5. Jak wychować szczęśliwe rodzeństwo?

6. Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej

7. Przeżywanie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ:

17.03.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

8. Rozwiązywanie konfliktów i zachowania asertywne

9. Kształtowanie charakteru dziecka i jego umiejętności społecznych

24.03.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

10. Kara i konsekwencja

11. Nagroda i pochwała

31.03.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

12. Wspólny czas z dzieckiem

13. Rola mediów w wychowaniu

7.04.2020 - Przesłanie prezentacji wraz z komentarzem na maila grupy studentów. W prezentacji znajdują się także zagadnienia do przemyślenia oraz zadania do wykonania (które należy przesłać mailowo do wykładowcy)

Tematy:

14. Rozmowy na temat seksualności

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska, G. (2001). Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kamińska, U. (2003). Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gajewska, G. (2009). Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki. Zielona Góra: Gaja.

Literatura uzupełniająca:

Faber, A. i Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (1995). Rodzenstwo bez rywalizacji. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2000). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2015). Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeć być. Poznań: Media Rodzina.

Zych, W. (1993). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Częstochowa: WSP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach, odgrywanie i omawianie scenek,

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidulane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sprawdzenie wiedzy z wykorzystaniem platformy MS Forms.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Ćwiczenia: frekwencja, aktywny udział w zajęciach, odrabianie prac wysyłanych mailowo (w ramach kształcenia na odległość)

Wykład: kolokwium (przeprowadzone z wykorzystaniem MS Forms)

Pełny opis:

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

1. Przedmiot i podstawowe zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; Sylwetka osobowościowa dobrego nauczyciela – opiekuna - wychowawcy - Prezentacja PowerPoint opatrzona komentarzami przesłana elektronicznie 28.03. na adres mailowy grupy.

2. Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu; zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej - Prezentacja PowerPoint opatrzona komentarzami przesłana elektronicznie 28.03. na adres mailowy grupy.

3. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej - Prezentacja PowerPoint opatrzona komentarzami przesłana elektronicznie 5.04. na adres mailowy grupy.

4. Charakterystyka metod pracy w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; podsumowanie zajęć - WYKŁAD PROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY MS TEAMS (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a016f4e72437f490d898fd2ee0b243109%40thread.tacv2/conversations?groupId=1b7737ca-5f94-4d02-a9da-c30db40ee3cc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86); termin zgodnie z planem (17.05.2020 15.45-18.10)

Ćwiczenia:

Zdalna realizacja ćwiczeń - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są

w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zajęcia prowadzone w formie asynchronicznej - MS Teams oraz pocztę USOS.

Zaliczenie:

Na zaliczenie ćwiczeń będą składały się wykonane prace domowe, zadawane podczas każ-dych zajęć wysłane do prowadzącego na maila pk52544@aps.edu.pl do 20.05.2020.

2020-04-04 – Kara i konsekwencja. Rola wychowania w życiu człowieka. Materiały wraz z komentarzem zostały wysłane na maila grupy aps.reso@gmail.com przez pocztę USOS.

Zadaniem studentów było zapoznanie się z przesłanymi materiałami opatrzonymi komentarzem wyjaśniającym. W ramach pracy domowej studenci mają stworzyć kodeks zasad, zgodnie z informacjami, które otrzymali w materiałach. W celu utrwalenia wiedzy na te-mat konsekwencji zadaniem studentów jest wypisać 5 rodzajów konsekwencji do wybranej sytuacji.

2020-04-05 Wielka moc bajek. Wspólny czas z dzieckiem. Prezentacja oraz materiały zostały wysłane na maila grupy aps.reso@gmail.com przez pocztę USOS. Zadaniem stu-dentów jest zapoznanie się z wysłanymi materiałami opatrzonymi komentarzem oraz napi-sanie bajki psychoedukacyjej na podstawie informacji zawartych w przesłanym materiale.

Zajęcia 26.04. 2020 oraz 17.05. 2020 odbędą się na platformie MS TEAMS w terminach synchronicznych do dat zajęć podanych w systemie USOS. Studenci otrzymali informację o zajęciach na maila grupowego oraz link do kanału.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a78e3383ab5cb4b998f3ecd14f6ae8f61%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b1ca5510-6f16-428b-be37-a4172a052aa2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2020-04-26 13:15 : 15:40 – Nagroda i pochwała. Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej. Jak wychować szczęśliwe rodzeństwo. Wspólny czas z dzieckiem. Zadanie dla studentów: Napisz dwa przykłady zdań stanowczych i uprzejmych jednocześnie, które są jednym z narzędzi Pozytywnej Dyscypliny. Ćwiczenie dawania dzieciom pochwał opisu-jących

( w czasie trwania zajęć).

2020-05-17 13:15 : 15:40 Rozwiązywanie konfliktów i zachowania asertywne. Przeżywa-nie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami. Kształtowanie charakteru dziecka oraz jego umiejętności społecznych. Omówienie zajęć na których ćwiczymy z dziećmi umiejętności społeczne (Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia socjoterapeutycz-ne). Zadanie dla studentów podczas trwania zajęć – ćwiczenie wprowadzania umiejętności społecznych krok po kroku.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zasady, kary konsekwencje. Rola wychowania w życiu człowieka.

2. Wielka moc bajek. Wspólny czas z dzieckiem.

3. Nagroda i pochwała. Innowacyjne metody i narzędzia pracy wychowawczej. Jak wycho-wać szczęśliwe rodzeństwo. Wspólny czas z dzieckiem.

4. Rozwiązywanie konfliktów i zachowania asertywne. Przeżywanie, wyrażanie i radzenie sobie z emocjami i uczuciami. Kształtowanie charakteru dziecka oraz jego umiejętności społecznych. Omówienie rodzajów zajęć na których ćwiczymy z dziećmi umiejętności spo-łeczne

( Trening Umiejętności Społecznych oraz socjoterapia).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska, G. (2001). Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kamińska, U. (2003). Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gajewska, G. (2009). Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki. Zielona Góra: Gaja.

Literatura uzupełniająca:

Faber, A. i Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (1995). Rodzenstwo bez rywalizacji. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2000). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. Poznań: Media Rodzina.

Faber, A. i Mazlish, E. (2015). Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeć być. Poznań: Media Rodzina.

Zych, W. (1993). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Częstochowa: WSP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykłady:

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ćwiczenia:

Mini-wykłady, ćwiczenia, praca w parach, praca w grupach, prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, praca na przykładach, odgrywanie i omawianie scenek, odrabianie prac domowych przesyłanych mailowo.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 24

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody i kryteria oceniania:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć i realizacji ich on-line:

Obecność studenta podczas wykładów realizowanych za pomocą aplikacji Teams

Ocena wiedzy na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej

Ocena umiejętności wskazywania podstawowych metod i zasad postępowania opiekuńczo - wychowawczego

Ocena umiejętności posługiwania się złożonymi metodami, technikami i narzędziami w pracy opiekuńczo – wychowawczej

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Terminologia związana z metodyką pracy profilaktycznej w środowisku. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej jako nauka. Pojęcie, zadania, przedmiot i źródła treściowe metodyki. Podział metodyk.

2. Podstawowe warunki skuteczności działań opiekuńczo-wychowawczych.

3. Założenia teoretyczne i uwarunkowania koncepcji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Zasady doboru treści programowych w metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4. System opieki nad dziećmi i młodzieżą. Ogólna struktura działalności opiekuńczo-wychowawczej. Standardy w zakresie opieki i wychowania w Polsce w świetle regulacji prawnych. Działania podejmowane w placówkach uwzględniające różny charakter opieki: opieka dzienna, całodobowa, doraźna, hotele, opieka w rodzinach zaprzyjaźnionych.

5. Tradycyjne i alternatywne metody pracy opiekuńczo-wychowawczej

6. Planowanie oraz organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach opieki ciągłej. Przebieg procesu planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Kryteria poprawności planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podstawowe kategorie treściowe planu. Struktura i możliwości opracowywania planu działania opiekuńczo-wychowawczego (konspekt zajęć). Cechy skutecznego planu. Rodzaje planów w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Trudności w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Znaczenie planu jako swoistego programu działania.

7. Podział i charakterystyka metod wykorzystywanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

8. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole:

- zakres i metody pracy pedagoga szkolnego oraz wspierających go profesjonalistów

- funkcje realizowane w pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą przez pedagoga szkolnego

- metody i organizacja pracy pedagoga szkolnego

- obowiązki pedagoga szkolnego

- wymagane kwalifikacje

- zadania i metody pracy świetlicowej

9. Rodzinne domy terapeutyczne jako propozycja systemu opiekuńczo-wychowawczego dla osób nieprzystosowanych

społecznie. Zasady funkcjonowania i zadania domu terapeutycznego. Rola wychowawców w domach. Teaching Family Program w polskich warunkach: cele i zadania programu, charakterystyka domów terapeutycznych, nauczyciele-rodzice jako personel placówki, interakcje w trakcie oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych, metody pracy z wychowankami.

10. Rozwój form opieki nad dzieckiem w Polsce. Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych.

Literatura:

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Zielona Góra 2004.

Gajewska G., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, PEKW Gaja, Zielona Góra 2005.

Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.

Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.

Wojciechowska – Charlak B. (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza, Kielce 2003.

Wojciechowska-Charlak B.(red.), Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Kielce 2002.

Biedroń M., Prokosz M., Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, WSiP, Warszawa, 1995.

Kępski Cz. (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Kolankiewicz, M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998.

Łobocki M., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Lublin 1991.

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

Dąbrowski Z., Teoretyczne podstawy opieki i wychowania opiekuńczego, Toruń, 1980.

Brągiel J., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Olsztyn 1984.

Kulpiński F., Wybrane problemy metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej, Częstochowa 1978.

Uwagi:

grupa wykładowa III DZPC-PRE-PI 1

Monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem studiów za pośrednictwem aplikacji Teams

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ad91bd9f3b94f00ad90c04eda16d897%40thread.tacv2/conversations?groupId=495507ae-17a0-4be6-9821-aec60b718d76&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do ćwiczeń:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6673973ae5a8478da0e5d04d2788cf4e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2b1eb6bb-7c6d-4bd2-9a0a-8f60cb6c4985&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Sumaryczna liczba godzin 80; sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.