Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MMA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowy moduł dla IIr. PE-ASKn: edukacja wczesnoszkolna, stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla modułu ASKn-EW (rok akademicki 2017/2018):

WIEDZA

PE1_W23

- Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod i procedur do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PE1_U11

- Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie metodyki wczesnej edukacji.

----------------------------------------------------------------------

Wiedza

PE1 _W23 ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów; posiada wiedzę z zakresu

prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia.

Umiejętności

PE1 _U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności

pedagogicznej; posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PE1 _U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań; potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PE1 _U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu

wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie

zdobywania wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Maria Gallewicz, Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot to:

kolokwium pisemne

konspekty do zajęć z edukacji matematycznej

symulacja lekcji

praca zaliczeniowa związana z porównywaniem programów edukacyjnych w zakresie treści matematycznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Analiza treści matematycznych w klasach I-III według nowej podstawy programowej i zaleceń metodycznych związanych z edukacją matematyczną oraz analiza treści matematycznych w wybranych programach edukacyjnych do klas I-III

2.Klasyfikacja, cechy wielkościowe, orientacja przestrzenna

3. Aspekty liczby naturalnej. Zasady poprawnego liczenia. Etapy wprowadzania liczb pierwszej dziesiątki. Monografie liczb drugiej dziesiątki.

4.. Realistyczne nauczanie matematyki

5.Czynnościowe wprowadzenie pojęć matematycznych na przykładzie dodawania liczb naturalnych. Typy ćwiczeń w nauczaniu czynnościowym (przykłady dla aspektu miarowego dodawania).

6. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

7. Mnożenie, tabliczka mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.

8.Dzielenie jako mieszczenie i podział oraz działanie odwrotne do mnożenia.

9. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.

10. Dziesiątkowy system pozycyjny. Poziomy rozumienia pojęć według van Hiele’a. Reprezentacje enaktywne, ikoniczne i symboliczne w teorii Brunera. System rzymski.

11.Kształtowanie pojęć geometrycznych na przykładzie prostokąta.

12. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych według G. Poly’a. Metody rozwiązywania zadań: analityczna i syntetyczna. Strategia rozwiązywania zadań: prób i poprawek, rysunku, tabeli. Metoda „kruszenia” według J. Hanisz.. Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursu matematycznego „kangur”.

13. Kolokwium pisemne

Studenci przygotowują konspekty i symulację zajęć do tematów:

1.Orientacja przestrzenna (określenie położenia przedmiotów względem: obranego obiektu, siebie, innego obserwatora, wskazywanie kierunków w przestrzeni z zastosowaniem pojęć: na prawo, na lewo, w górę, w dół, do przodu, do tyłu, stosowanie strzałek określających kierunki, stosowanie określeń: za, przed, obok, w, do, wewnątrz, na zewnątrz, określenie odległości: dalej, bliżej)

2.Cechy wielkościowe (porządkowanie przedmiotów w sposób rosnący i malejący, numerowanie przedmiotów w ciągu, określenie następnych i poprzednich w danej serii, porównywanie przedmiotów według podanej cechy: mały-mniejszy, długi-dłuższy, wąski-szeroki, wysoki-niski itp.)

3. Mierzenie (przygotowanie do mierzenia przez wykonanie pomiarów przedmiotów za pomocą patyczków, włóczki, klocków, kredek, dłoni, gumki, spinaczy itp., zapoznanie z linijką i pojęciem centymetra, pomiar długości przedmiotów (w zakresie 10cm –klasa I) za pomocą linijki i porównywanie długości mierzonych obiektów, pojęcie: metra, kilometra, milimetra)

4. Ważenie (ważenie przedmiotów na wadze szalkowej bez użycia odważników, określenie wagi badanych obiektów za pomocą pojęć: cięższy, lżejszy, tu mniej, tam więcej, tyle samo, ważenie przedmiotów za pomocą odważników i zapis wskazań wagi z oznaczeniem jednostek, pojęcie ciężaru: 1kg, 2kg, 5kg, pół kilograma, dekagram, gram, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

5.Odmierzanie płynów (odmierzanie płynów różnymi miarkami, w szczególności miarką litrową, wprowadzenie pojęcia „litr, pół litra, ćwierć litra”, proste obliczenia bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych)

6.Odczytywanie temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi)

7.Pieniądze(poznanie i rozróżnianie monet i banknotów, rozumienie wartości nabywczej monet, przeliczanie monet, działania praktyczne kupna i sprzedaży, rozumienie pojęcia: dług, reszta, cena)

8.Kalendarz (przeliczanie dni tygodnia w ustalonej kolejności, poznanie kalendarza, wymienienie nazw miesięcy, działania praktyczne wykorzystujące kalendarz np. poszukiwanie daty własnych urodzin, imienin, zapisywanie daty w tym miesięcy cyframi arabskimi i rzymskimi, przeliczanie dni tygodnia i miesięcy, odczytywanie kalendarza, rozumienie pojęć: kwartał, pół roku)

9. Czas (zapoznanie z budową i przeznaczeniem zegara tarczowego, próby odczytywania pełnych godzi na zegarze w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym, pojęcia-doba, godzina, minuta, kwadrans, proste obliczenia zegarowe)

10.Zbiory (tworzenie zbiorów według podanego warunku, klasyfikowanie obiektów według wyróżnionej cechy, określenie liczebności zbiorów, porównywanie liczebności zbiorów za pomocą pojęć: mniej, więcej, tyle samo i stosowanie znaków <,>,=, tworzenie podzbiorów, wyznaczanie wspólnej części zbiorów)

11.Podstawowe figury geometryczne (rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło trójkąt, odnajdowanie figur geometrycznych w otoczeniu, odtwarzanie kształtu figur za pomocą patyczków, klocków, poprzez cięcie, zginanie, łamanie, obrysowywanie kształtu figur geometrycznych, rysowanie odcinków za pomocą linijki, mierzenie odcinków, rozpoznawanie figur zachodzących na siebie)

12. Przekształcenia geometryczne (dostrzeganie drugiej połowy figury symetrycznej np. kształt motyla-symetria osiowa, kontynuowanie regularności w prostych motywach: szlaczki, rozety, pomniejszanie i powiększanie figur, rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej)

13.Liczby pierwszej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 10, porównywanie liczb, rozkładanie liczby na składniki)

14.Liczby drugiej dziesiątki (monografia liczb, liczby w różnych aspektach: mnogościowym, porządkowym, miarowym, algebraicznym, monetarnym, zapisywanie liczb za pomocą cyfr do 20, porównywanie liczb, przeliczanie liczb w zakresie 20, rozkładanie liczby na składniki, wyróżnienie dziesiątki i jedności)

15. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (obliczanie sum i różnic najpierw na konkretach np. palce, spinacze, liczmany, koraliki, następnie bez odwołania do konkretnej sytuacji, uwzględnianie poprawnego zapisu działań, rozwiązywanie prostych zadań z treścią)

16. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 (przeliczanie dziesiątkami i jednościami w przód i w tył)

17. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 (bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem progu dziesiątkowego na konkretach, za pomocą rysunku obiektów i na liczbach)

18.Wprowadzenie mnożenia (za pomocą: szyku prostokątnego, iloczynu kartezjańskiego, dodawania tych samych składników)

19. Tabliczka mnożenia (sposoby zapamiętywania niektórych iloczynów, metoda palcowa obliczania iloczynów od 36 i iloczynów z czynnikiem 9)

20. Wprowadzenie dzielenia (mieszczenie i podział, dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia)

21. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim (od I do XII)

22.Rozwiązywanie równań jednodziałaniowych (różne sposoby przedstawiania równań, rozwiązywanie równań na konkretach, rysunkach i w zapisie symbolicznym z niewiadomą w postaci okienka)

23. Rozwiązywanie zadań tekstowych (wymagających wykonania jednego działania oraz zadania wymagające wykonania kilku działań, zadania na porównywanie różnicowe)

24. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 (struktura liczby dwucyfrowej, trzycyfrowej i czterocyfrowej, wyróżnienie rzędów jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, przeliczanie do przodu i do tyłu po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000)

25. Porównywanie i zapisywanie liczb w zakresie 1000 (porównywanie słowne i użycie znaków <,>,= dwóch dowolnych liczb w zakresie 1000 i zapisywanie i odczytywanie liczb w tym zakresie)

26.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 (na konkretnych obiektach, za pomocą rysunków konkretnych obiektów)

27. Stosowanie praw działań w obliczeniach (przemienność, łączność, rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania)

28. Obliczanie obwodów figur (prostokątów i trójkątów)

29. Zadania realistyczne.

30. Wyrażenia dwumianowane.

31. Metoda kruszenia rozwiązywania zadań według J. Hanisz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolny, wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2004.

H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSZiP Warszawa 1998.

E.Gruszczyk- Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009

E.Gruszczyk- Kolczyńska, O dzieciach matematycznie uzdolnionych,

Nowa Era Warszawa 2012

J. Nowik Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.1999, Warszawa

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa 2005

M. Dąbrowski Pozwólmy dzieciom myśleć!, 2007

J. Stasica 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III, 2004

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

Trelińscy U. i G., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Kielce 1996

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metoda projektu, wykład uczestniczący, prezentacja, dyskusja, pokaz.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego 15

Przygotowanie prezentacji 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz, Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot to:

kolokwium pisemne,

konspekt do zajęć z edukacji matematycznej,

symulacja fragmentu lekcji.

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Analiza treści matematycznych w klasach I-III według nowej podstawy programowej i zaleceń metodycznych związanych z edukacją matematyczną oraz analiza treści matematycznych w wybranych programach edukacyjnych do klas I-III.

2.Klasyfikacja, cechy wielkościowe, orientacja przestrzenna.

3. Aspekty liczby naturalnej. Zasady poprawnego liczenia. Etapy wprowadzania liczb pierwszej dziesiątki. Monografie liczb drugiej dziesiątki.

4. Realistyczne nauczanie matematyki

5. Czynnościowe wprowadzenie pojęć matematycznych na przykładzie dodawania liczb naturalnych. Typy ćwiczeń w nauczaniu czynnościowym (przykłady dla aspektu miarowego dodawania).

6. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

7. Mnożenie, tabliczka mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.

8. Dzielenie jako mieszczenie i podział oraz działanie odwrotne do mnożenia.

9. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.

10. Dziesiątkowy system pozycyjny. Poziomy rozumienia pojęć według van Hiele’a. Reprezentacje enaktywne, ikoniczne i symboliczne w teorii Brunera. System rzymski.

11.Kształtowanie pojęć geometrycznych.

12. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych według G. Poly’a. Metody rozwiązywania zadań: analityczna i syntetyczna. Strategia rozwiązywania zadań: prób i poprawek, rysunku, tabeli. Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursów matematycznych, np. „Kangur”.

13. Umiejętność czytania tekstów matematycznych.

14. Błędy uczniowskie w zadaniach tekstowych - analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

15. Wykorzystanie gier planszowych w edukacji matematycznej uczniów.

16. Kolokwium pisemne.

Studenci przygotowują konspekty i symulację fragmentu zajęć do ustalonych z prowadzącą tematów zajęć.

METODY KSZTAŁCENIA

Praca indywidualna, praca grupowa, prezentacja, dyskusja, pokaz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolny, wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2004.

H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSZiP Warszawa 1998.

E.Gruszczyk- Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009

E.Gruszczyk- Kolczyńska, O dzieciach matematycznie uzdolnionych,

Nowa Era Warszawa 2012

J. Nowik Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.1999, Warszawa

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa 2005

M. Dąbrowski Pozwólmy dzieciom myśleć!, 2007

J. Stasica 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III, 2004

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

Trelińscy U. i G., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Kielce 1996

R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w Edukacji matematycznej, Warszawa 2015

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego 10

Przygotowanie prezentacji 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot to:

egzamin pisemny,

kolokwium pisemne,

konspekt do zajęć z edukacji matematycznej,

symulacja fragmentu lekcji.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdego kolokwium i prac pisemnych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Analiza treści matematycznych w klasach I-III według nowej podstawy programowej i zaleceń metodycznych związanych z edukacją matematyczną oraz analiza treści matematycznych w wybranych programach edukacyjnych do klas I-III.

2.Klasyfikacja, cechy wielkościowe, orientacja przestrzenna.

3. Aspekty liczby naturalnej. Zasady poprawnego liczenia. Etapy wprowadzania liczb pierwszej dziesiątki. Monografie liczb drugiej dziesiątki.

4. Realistyczne nauczanie matematyki

5. Czynnościowe wprowadzenie pojęć matematycznych na przykładzie dodawania liczb naturalnych. Typy ćwiczeń w nauczaniu czynnościowym (przykłady dla aspektu miarowego dodawania).

6. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

7. Mnożenie, tabliczka mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.

8. Dzielenie jako mieszczenie i podział oraz działanie odwrotne do mnożenia.

9. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.

10. Dziesiątkowy system pozycyjny. Poziomy rozumienia pojęć według van Hiele’a. Reprezentacje enaktywne, ikoniczne i symboliczne w teorii Brunera. System rzymski.

11.Kształtowanie pojęć geometrycznych.

12. Etapy rozwiązywania zadań tekstowych. Strategie rozwiązywania zadań: prób i poprawek, rysunku, tabeli. Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursów matematycznych, np. „Kangur”.

13. Umiejętność czytania tekstów matematycznych.

14. Błędy uczniowskie w zadaniach tekstowych - analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

15. Wykorzystanie gier planszowych w edukacji matematycznej uczniów.

16. Kolokwium pisemne.

METODY KSZTAŁCENIA

Praca indywidualna, praca grupowa, prezentacja, dyskusja, pokaz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2004.

H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSZiP Warszawa 1998.

E.Gruszczyk- Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009

E.Gruszczyk- Kolczyńska, O dzieciach matematycznie uzdolnionych,

Nowa Era Warszawa 2012

J. Nowik Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki t.1- 1981, t.2 – 1984, t.3 – 1986, t.4 – 1988, Warszawa.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.1999, Warszawa

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 2004, Warszawa

Z. Semadeni, E. Gruszczyk Kolczyńska, G.Treliński, B. Bugajska- Jaszczołt, M. Czajkowska M.: Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce., 2015

Literatura uzupełniająca:

H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa 2005

M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, 2007

J. Stasica 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III, 2004

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

Trelińscy U. i G., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Kielce 1996

R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w Edukacji matematycznej, Warszawa 2015

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 60 h

Przygotowanie się do zajęć, lektura 7 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego 8 h

Przygotowanie prezentacji 3 h

Przygotowanie się do egzaminu 12 h

LICZBA ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot to:

egzamin pisemny i ustny,

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu. Łączna zdobyta liczba punktów z obu części jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Analiza treści matematycznych w klasach I-III według nowej podstawy programowej i zaleceń metodycznych związanych z edukacją matematyczną oraz analiza treści matematycznych w wybranych programach edukacyjnych do klas I-III.

2. Przyczyny niepowodzeń dzieci w uczeniu się matematyki w klasach I-III. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki. Praca z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Okresy krytyczne w rozwijaniu uzdolnień matematycznych.

3. Realistyczne i czynnościowe nauczanie matematyki. Typy ćwiczeń w nauczaniu czynnościowym. Reprezentacje enaktywne, ikoniczne i symboliczne w teorii Brunera.

4. Klasyfikacja, cechy wielkościowe, orientacja przestrzenna.

5. Aspekty liczby naturalnej. Zasady poprawnego liczenia. Etapy wprowadzania liczb pierwszej dziesiątki. Monografie liczb drugiej dziesiątki.

6. Dziesiątkowy system pozycyjny. Zapisywanie liczb wielocyfrowych. System rzymski.

7. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

8. Mnożenie, tabliczka mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.

9. Dzielenie jako mieszczenie i podział oraz działanie odwrotne do mnożenia.

10. Kształtowanie pojęć geometrycznych. Poziomy rozumienia pojęć według van Hiele’a.

11. Pomiar długości, masy i objętości cieczy.

12. Schemat Polyi. Metody rozwiązywania zadań tekstowych - wady i zalety każdej z nich. Zadania nietypowe w edukacji matematycznej. Metoda prób i poprawek. Rola zbiorów zastępczych, rysunku i tabeli w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

13. Błędy uczniowskie w zadaniach tekstowych - analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

14. Wykorzystanie gier planszowych w edukacji matematycznej uczniów.

15. Konkursy matematyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursów matematycznych, np. „Kangur”.

METODY KSZTAŁCENIA

Praca indywidualna, praca grupowa, prezentacja, dyskusja, pokaz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka -dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli. Kraków 2015.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk Kolczyńska, G.Treliński, B. Bugajska- Jaszczołt, M. Czajkowska: Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015 Kielce.

Literatura uzupełniająca:

E. Gruszczyk- Kolczyńska, O dzieciach matematycznie uzdolnionych,

Nowa Era Warszawa 2012M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa 2007.

R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w Edukacji matematycznej, Warszawa 2015

H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSZiP Warszawa 1998. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa 2005.

Trelińscy U. i G., Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Kielce 1996.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 60 h

Przygotowanie się do zajęć, lektura 7 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego 8 h

Przygotowanie prezentacji 3 h

Przygotowanie się do egzaminu 12 h

LICZBA ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Duda, Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Wiedza

- egzamin pisemny i ustny (w formie kontaktowej lub zdalnej)

2. Umiejętności

- egzamin pisemny i ustny (w formie kontaktowej lub zdalnej)

- prezentacja pracy grupowej (na zajęciach stacjonarnych lub zdalnych)

3. Kompetencje społeczne

- obserwacja aktywności studentów na zajęciach stacjonarnych lub zdalnych

Ważne terminy:

Prezentacja pracy grupowej: 13.05.2020 r

Egzamin pisemny: 10.06.2020 r.

Egzamin ustny: terminy ustalone indywidualnie

Pełny opis:

Metody nauczania:

Kontaktowe:

wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem,

rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, dyskusja nad rozwiązaniami.

Zdalne:

wykład problemowy on-line, prezentacja on-line, dyskusja podczas zajęć on-line, konsultacja mailowa lub on-line z prowadzącym zajęcia, praca z materiałami przesłanymi zdalnie, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych podczas zajęć on-line, konsultacja mailowa lub on-line z prowadzącym.

W tracie pracy zdalnej i pracy w zwykłym trybie kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl.

Zadęcia zdalne będą odbywać się zgodnie z planem zajęć przez aplikację Microsoft Teams. Szczegółowe zadania do wykonania będą przesyłane studentom drogą mailową lub umieszczane w zakładce "Zadania" w aplikacji Microsoft Teams lub przekazywane na zajęciach stacjonarnych lub zdalnych ustnie przez prowadzacego.

Link do Microsoft Teams: teams.microsoft.com

Treści programowe:

1.Analiza treści matematycznych w klasach I-III według nowej podstawy programowej i zaleceń metodycznych związanych z edukacją matematyczną oraz analiza treści matematycznych w wybranych programach edukacyjnych

2. Praca z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Okresy krytyczne w rozwijaniu uzdolnień matematycznych.

3. Realistyczne i czynnościowe nauczanie matematyki. Typy ćwiczeń w nauczaniu czynnościowym. Reprezentacje enaktywne, ikoniczne i symboliczne w teorii Brunera.

4. Klasyfikacja, cechy wielkościowe, orientacja przestrzenna.

5. Aspekty liczby naturalnej. Zasady poprawnego liczenia. Etapy wprowadzania liczb pierwszej dziesiątki. Monografie liczb drugiej dziesiątki.

6. Dziesiątkowy system pozycyjny. Zapisywanie liczb wielocyfrowych. System rzymski.

7. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

8. Mnożenie, tabliczka mnożenia, rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.

9. Dzielenie jako mieszczenie i podział oraz działanie odwrotne do mnożenia.

10. Kształtowanie pojęć geometrycznych. Poziomy rozumienia pojęć według van Hiele’a.

11. Pomiar długości, masy i objętości cieczy.

12. Metody rozwiązywania zadań tekstowych - wady i zalety wybranych metod. Zadania nietypowe w edukacji matematycznej. Metoda prób i poprawek. Rola zbiorów zastępczych, rysunku i tabeli w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

13. Błędy uczniowskie w zadaniach tekstowych - analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

14. Wykorzystanie gier planszowych w edukacji matematycznej uczniów.

15. Konkursy matematyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Rozwiązywanie zadań tekstowych z konkursów matematycznych, np. „Kangur”.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowakowska A. i in. (red.) (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, IBE, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

5. Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

6. https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

7. http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Uwagi:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu. Łączna zdobyta liczba punktów z obu części jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Zajęcia w formie zdalnej prowadzone są w aplikacji Microsoft Teams zgodnie ze stacjonarnym planem zajęć.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe ćwiczenia: 60 h (w formie stacjonarnej lub zdalnej)

Przygotowanie się do zajęć, lektura: 10 h

Przygotowanie się do prac pisemnych:10 h

Przygotowanie się do egzaminu: 10 h

LICZBA ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.