Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy procesu uczenia się dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-FPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy procesu uczenia się dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, wychowanie przedszkolne, stac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, zadania praktyczne.

Pełny opis:

1.Rozwój poznawczy dziecka na etapie wczesnego, środkowego i późnego dzieciństwa

2. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3. Psychologia różnic indywidualnych – proces uczenia się

4. Dziecięca zabawa jako podstawowa forma aktywności oraz proces intensywnego uczenia się:

- psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania dziecięcych zabaw

- zabawki sprzyjające rozwojowi umysłowemu dzieci

- zabawy maluchów w domu i przedszkolu

5. Kształtowanie dziecięcej podatności na proces uczenia się

6.Spacery, wycieczki, uroczystości przedszkolne jako formy procesu uczenia się

7. Terapeutyczne znaczenie zabawy - dziecko z niepełnosprawnością

Literatura:

Podstawowa:

Falkowski A., Kurcz I., (red.) Procesy poznawcze, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna t. 2. Gdańsk 2008, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Warszawa 2009, Wydawnictwo Edukacja Polska.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (red.) Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak je świadomie wychowywać i uczyć, Kraków 2012, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000, WSiP.

Uzupełniająca:

Klim – Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2012,Wydawnictwo Erica,.

Minczakiewicz, E. M., Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju poznawczego na etapie wczesnego, środkowego i późnego dzieciństwa

PCK1_KK_W09 zna wybrane teorie pedagogiczne wskazujące na rolę zabawy w rozwoju dziecka

PCK1_KS_W04 ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, form pracystosowanych w kształceniu i wychowaniu dzieci słabosłyszących/ niesłyszących na poziomie wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem zabawy jako metody kształcenia

PCK1_KK_U02 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z dysfunkcją narządu słuchu

PCK1_KS_K02 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

PCK1_KK_K03 wykazuje zrozumienie i wrażliwość oraz gotowość do działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu i w szkole

Metody i kryteria oceniania:

Pomiar efektów kształcenia:

Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, zadania praktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Ocena z egzaminu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Nauczanie i wychowanie jako wyznacznik rozwoju dziecka

2. Specyfika rozwoju poznawczego na etapie wczesnego, środkowego i późnego dzieciństwa

3. Czynniki indywidualne procesu uczenia się-nauczania (spostrzeganie, percepcja, pamięć, uwaga, inteligencja, style uczenia się, proces warunkowania, język i komunikacja, myślenie i rozumowanie)

4. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dzieci

5. Rola zabaw tematycznych we wspomaganiu rozwoju dzieci

ĆWICZENIA

1. Rola zabaw tematycznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci

2. Nabywanie przez dziecko kompetencji komunikatywnych w czasie zabaw tematycznych

3. Ruch, zabawa i muzyka jako czynniki aktywizujące osobowość dziecka

4. Zabawy ze słowem – kształcenie językowe

5. Różnorodność i znaczenie dziecięcych zabaw w kontaktach z przyrodą

6. Rola zabawek edukacyjnych w rozwoju dzieci

7. Zabawa w ujęciu J. Korczaka, A. Kamińskiego, C. Freineta

8. Bajka i baśń w pracy z dziećmi

9. Gry komputerowe w życiu dziecka – korzyści i zagrożenia

10. Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dymara B. (2009). Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Falkowski A., Kurcz I. (2008). (red.) Procesy poznawcze (dz. V). (23- 316). W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna t. 2. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniajaca:

1. Brzezińska, A. (1985). Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, w: A. Brzezińska, M. Burtowy (red.), Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej (s. 78-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E. (2000).Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa: WSiP.

3. Dyner, W. J. (1983). Zabawy tematyczne w domu i w przedszkolu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Ossolineum.

4. Minczakiewicz, E. M. (2006). Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Wygotski, L. S. (1995). Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, T. Czub, B. Smykowski (red.). Dziecko w zabawie i świecie języka. (s. 67-88). Poznań: Zysk i S-ka.

6. Źylińska M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków

liczba godzin kontaktowych: 15 W/ 15 CW

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się zaliczenia: 5

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 15

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Obecność na ćwiczeniach, aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć;

2. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu,

Pełny opis:

Nauczanie i wychowanie jako wyznacznik rozwoju dziecka

2. Specyfika rozwoju poznawczego na etapie wczesnego, środkowego i późnego dzieciństwa

3. Czynniki indywidualne procesu uczenia się-nauczania

4. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dzieci

5. Rola zabaw tematycznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci

6. Nabywanie przez dziecko kompetencji komunikacyjnych w czasie zabaw tematycznych

7. Ruch, zabawa i muzyka jako czynniki aktywizujące osobowość dziecka

8. Zabawy ze słowem – kształcenie językowe

9. Różnorodność i znaczenie dziecięcych zabaw w kontaktach z przyrodą

10. Rola zabawek edukacyjnych w rozwoju dzieci

11. Zabawa w ujęciu J. Korczaka, A. Kamińskiego, C. Freineta

12. Bajka i baśń w pracy z dziećmi

13. Gry komputerowe w życiu dziecka – korzyści i zagrożenia

14. Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego

Literatura:

1. Brzezińska, A. (1985). Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku Przedszkolnym, w: A. Brzezińska, M. Burtowy (red.), Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej (s. 78-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Debesse, M. (1982/1996). Etapy wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

3. Dyner, W. J. (1983). Zabawy tematyczne w domu i w przedszkolu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Ossolineum.

4. Minczakiewicz, E. M. (2006). Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Wygotski, L. S. (1995). Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, T. Czub, B. Smykowski (red.). Dziecko w zabawie i świecie języka, (s. 67-88). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Uwagi:

Nakład pracy studenta 15 godz.

2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Zna rolę zabawy w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz miejsce zabawy w działalności pedagogicznej przedszkola

Wie, jakie jest miejsce zajęć dydaktycznych w realizacji podstaw programowych.

Zna proporcje pomiędzy zabawą dziecięcą a zajęciami dydaktycznymi w działalności pedagogicznej przedszkola.

Orientuje się w znaczeniu wycieczek i uroczystości przedszkolnych w edukacji przedszkolnej

Ocena projektu

Zna metody kształtowania umiejętności samoobsługowych młodszych i starszych przedszkolaków.

Potrafi organizować zabawy młodszych i starszych przedszkolaków.

Potrafi organizować wycieczki (np. do parku) i uroczystości przedszkolne (np. Dzień Babci) dla młodszych i starszych przedszkolaków

Umie dostosować zajęcia dydaktyczne do możliwości poznawczych i wykonawczych

Charakteryzuje się takimi cechami osobowości, które pozwalają wspierać dzieci w zabawie dowolnej i tematycznej, realizować sytuacje zadaniowe (w ramach zajęć dydaktycznych).

Pełny opis:

Bloki tematyczne:

1. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

2. Formy organizacyjne i formy zwiazane z aktywnością dziecka – podsatwy teoretyczne.

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

4. Zajecia plastyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym– podsatwy teoretyczne.

5. Zajecia muzyczne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

6. Zajecia teatralne jako forma pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym – podsatwy teoretyczne.

7. Działania dzieci zorganizowane przez nauczyciela: prace użyteczne, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne – podsatwy teoretyczne.

8. Współpraca z rodzicami

Literatura:

Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.

Hajnicz W., Nowe możliwości organizacji procesu wychowania w przedszkolu. "Studia pedagogiczne" 1985.

Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków 2001.

Okoń W., Zabawa a rzeczywistość. Warszawa 1987.

Mikler-Chwastek, Samodzielni w przedszkolu, w: A. Jegier (red.) Moje dziecko w przedszkolu, Gdańsk 2009.

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Aneta Jegier, Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacje multimedialne, zadania praktyczne.

Pełny opis:

1.Rozwój poznawczy dziecka na etapie wczesnego, środkowego i późnego dzieciństwa

2. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3. Psychologia różnic indywidualnych – proces uczenia się

4. Dziecięca zabawa jako podstawowa forma aktywności oraz proces intensywnego uczenia się:

- psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania dziecięcych zabaw

- zabawki sprzyjające rozwojowi umysłowemu dzieci

- zabawy maluchów w domu i przedszkolu

5. Kształtowanie dziecięcej podatności na proces uczenia się

6.Spacery, wycieczki, uroczystości przedszkolne jako formy procesu uczenia się

7. Terapeutyczne znaczenie zabawy - dziecko z niepełnosprawnością

Literatura:

Podstawowa:

Falkowski A., Kurcz I., (red.) Procesy poznawcze, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna t. 2. Gdańsk 2008, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Warszawa 2009, Wydawnictwo Edukacja Polska.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk – Kolczyńska E. (red.) Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak je świadomie wychowywać i uczyć, Kraków 2012, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000, WSiP.

Uzupełniająca:

Klim – Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2012,Wydawnictwo Erica,.

Minczakiewicz, E. M., Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa II SUR-WY

1. liczba godzin kontaktowych 30

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 10

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia 10

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania 10

Punkty ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.