Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wsparcia uczniów ze SPE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-SWU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wsparcia uczniów ze SPE
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej: zasady, metody i formy opieki oraz wychowania; zasady działalności placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych z uwzględnieniem problemów związanych z ich funkcjonowaniem; zagadnienia poradnictwa edukacyjno-zawodowego, opieki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej i seksualnej.

Umiejętności:

- Potrafi identyfikować i interpretować złożone zjawiska i systemy wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej i dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu;

- Potrafi dokonać krytycznej analizy systemów wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystując wybrane aktualne ujęcia koncepcyjne.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do przestrzegania zasad etyki w pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Jest gotów do ciągłego dokształcania zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodastwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA:

Godziny kontaktowe - wykład - 15 GODZ.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7 GODZ.

Przygotowanie się do egzaminu - 8 GODZ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.