Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo w edukacji - motywacje, postawy, role i realia szkolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo w edukacji - motywacje, postawy, role i realia szkolne
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. maz.
Obowiązkowe dla stud. podypl.: akad. liderów oświaty szkoły uczącej się ALO SUS, edycja: woj. św.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

- zna definicję i specyfikę przywództwa, charakteryzuje modele przywództwa (klasyczne, transakcyjne, transformacyjne, organiczne, sytuacyjne); zna współczesne koncepcje przywództwa, z naciskiem na „turkusowe organizacje” Frederica Laloux

- ma elementarną wiedzę o miejscu koncepcji przywództwa w systemie nauk, o jej teoretycznych i praktycznych powiązaniach z zarządzaniem placówką edukacyjną oraz z zarządzaniem zasobami ludzkimi

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych (obecnych w szkole i jej otoczeniu) i o rządzących nimi prawidłowościach; wie jaka jest specyfika (model) przywództwa edukacyjnego

- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w placówce edukacyjnej; wie jak motywować siebie i innych do ciągłego doskonalenia zawodowego (uczenia się i szeroko pojmowanego rozwoju zawodowego i osobistego)

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przywództwa oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi wcielić się w rolę lidera edukacyjnego, skutecznie motywować współpracowników do rozwoju kompetencji zawodowych i modelować ich zachowania w celu usprawnienia procesu zdobywania nowych kompetencji

- docenia znaczenie przywództwa edukacyjnego dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach szkolnych oraz odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy (mierzenie realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych zostanie dokonane przy wykorzystaniu pytań otwartych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska, Michał Kwiatkowski, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin pisemny, testowy (mierzenie realizacji efektów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych zostanie dokonane przy wykorzystaniu pytań otwartych).

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Czym jest przywództwo?

2. Przywództwo a zarządzanie.

3. Modele przywództwa (klasyczne, transakcyjne, transformacyjne, organiczne, sytuacyjne).

4. Specyfika przywództwa edukacyjnego. Model przywództwa w edukacji.

5. Motywacja lidera. Moje motywacyjne DNA.

6. Postawa lidera: uczący się czy wyrokujący.

7. Modelowanie zachowań jako podstawa uczenia się członków organizacji i motywator dla rozwoju.

8. Przywództwo XXI wieku – turkusowe organizacje. Koncepcja Frederica Laloux

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

P. Lencioni, „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2005.

D. Pink, „DRIVE. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA :

R. Dilts, "Od Przewodnika do Inspiratora. Coaching przez duże „C” ", Wydawnictwo PINLP, Warszawa 2006.

F. Laloux, „Pracować inaczej”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2015.

T. Lowe, „Zmotywuj się”, dom wydawniczy REBIS, Warszawa 2010.

J. Madalińska-Michalak, "Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, analiza przypadków, praca w zespołach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 12 godz.

E-learning: 20 godz.

Przygotowanie się do zajęć, e-learningu, lektury: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.