Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologia i składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Morfologia i składnia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie w zakresie słowotwórstwa, fleksji i składni; ma świadomość jej przydatności w logopedii

- Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie słowotwórstwa, fleksji i składni; rozumie jej zastosowanie w logopedii

- Posiada wiedzę na temat budowy morfologicznej wyrazów i struktur składniowych we współczesnej polszczyźnie.

Umiejętności:

- Potrafi prezentować podstawowe zagadnienia z zakresu słowotwórstwa języka polskiego; umie przeprowadzić analizę słowotwórczą derywatów

- Potrafi prezentować podstawowe zagadnienia z zakresu składni i fleksji języka polskiego oraz przeprowadzić analizę wypowiedzi w w/w zakresie.

Kompetencje społeczne:

- Ma świadomość specjalistycznej wiedzy o języku polskim

- Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w nawiązaniu do samooceny własnej kompetencji i umiejętności w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w aplikacji Forms

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

Podstawowe pojęcia morfologii

Kategorie morfologiczne polszczyzny

Opis polskiej fleksji

Słowotwórstwo rzeczowników polskich

Podstawowe pojęcia składni

Opis skladniowy zdania pojedynczego

Opis składniowy zdania złożonego

Ćwiczenia:

Określanie wyrazów pod względem części mowy

Analiza form fleksyjnych wyrazów

Analiza słowotwórcza wyrazów

Analiza składniowa zdań pojedynczych

Analiza skladniowa zdań złożonych

Literatura:

Bańko M., 2006, (red)., "Polszczyzna na co dzień", Warszawa

Bartmiński J.,1993 red., "Współczesny język polski", Wrocław

Bralczyk J., Gruszczyński W., (red.), 2002, “Słownik gramatyki języka polskiego”, WSiP

Dubisz S., (red.), “Nauka o języku dla polonistów”, Książka i Wiedza, (wiele wydań)

Handke K., Dalewska- Greń H.,1994, (red.), ”Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów”

Klemensiewicz Z., 1964, ”Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego”, PWN

Klemensiewicz Z., 1963, “Zarys składni polskiej”, PWN

Nagórko A.,1998, “Zarys gramatyki polskiej”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcki Z.,1996, "Komunikacja międzyludzka", Kraków

Pomsta-Porayski J., 1994, "Błędy językowe i ich rodzaje", w: "Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w. Zbiór studiów", red. Handke K., Dalewska- Greń H., Warszawa

Uwagi:

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu Lingwistycznych podstaw logopedii (w sylabusie tego przedmiotu uwzględniono nakład pracy studenta oraz punkty ECTS).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.