Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MNU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania;

zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w przedszkolu oraz szkołach (na wszystkich etapach edukacyjnych);

zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną;

zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

zna zasady dokumentowania pracy edukacyjno-terapeutycznej obowiązujące w kształceniu specjalnym;

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia;

potrafi opracować scenariusz lekcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia - kolokwium pisemne. Ocena stopnia przygotowania do zajęć oraz aktywności.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach kształcenia. Kształcenie uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu oraz na I, II, III, IV etapie edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy) - analiza treści programowych. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

2. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

3. Metody diagnozy pedagogicznej określającej poziom funkcjonowania uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Określanie poziomu funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o wybrane narzędzia diagnostyczne. Programowanie pracy z uczniem. Indywidualizacja pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (IPET).

4. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna (I i II etap edukacyjny). Metodyka realizacji zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność (IV etap edukacyjny).

6. Zachowania trudne u uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – przyczyny, rodzaje, przejawy. Metodyka postępowania wychowawczego w przypadku zachowań trudnych w oparciu o techniki behawioralne.

7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – diagnoza kompetencji komunikacyjnych ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Metodyka wprowadzania systemów komunikacji AAC, wykorzystywane środki dydaktyczne.

8. Wyzwalanie aktywności uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - Program M. Kwiatkowskiej i Program H. Olechnowicz - opis metod, sposoby zapisywania i obserwowania zachowań, naśladowanie działań, wykonywanie poleceń słownych, uczenie podstawowych umiejętności samoobsługi.

9. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

10. Konstruowanie przykładowych scenariuszy zajęć i ich prezentacja.

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

3. D. Pilecki (red.) (1998). Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Kraków .

4. I. Polkowska (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

5. T. Witkowski (1997). By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin.

6. M. Piszczek (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

7. M. Piszczek (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

8. J. Kielin (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

9. R. Naprawa, A. Tanajewska (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

10. R. Naprawa, K. Maternicka, A. Tanajewska (2007, 2008). Indywidualne Programy Edukacyjno –Terapeutyczne dla I, II, III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, studiowanie literatury, praktycznego działania, problemowe, dyskusja.

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do kolokwium – 10 h

Przygotowanie scenariusza zajęć, prezentacji – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach kształcenia. Kształcenie uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu oraz na I, II, III, IV etapie edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy) - analiza treści programowych. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

2. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

3. Metody diagnozy pedagogicznej określającej poziom funkcjonowania uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Określanie poziomu funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o wybrane narzędzia diagnostyczne. Programowanie pracy z uczniem. Indywidualizacja pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (IPET).

4. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, rewalidacja indywidualna (I i II etap edukacyjny). Metodyka realizacji zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność (IV etap edukacyjny).

6. Zachowania trudne u uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – przyczyny, rodzaje, przejawy. Metodyka postępowania wychowawczego w przypadku zachowań trudnych w oparciu o techniki behawioralne.

7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – diagnoza kompetencji komunikacyjnych ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Metodyka wprowadzania systemów komunikacji AAC, wykorzystywane środki dydaktyczne.

8. Wyzwalanie aktywności uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - Program M. Kwiatkowskiej i Program H. Olechnowicz - opis metod, sposoby zapisywania i obserwowania zachowań, naśladowanie działań, wykonywanie poleceń słownych, uczenie podstawowych umiejętności samoobsługi.

9. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

10. Konstruowanie przykładowych scenariuszy zajęć i ich prezentacja.

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

3. D. Pilecki (red.) (1998). Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Kraków .

4. I. Polkowska (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

5. T. Witkowski (1997). By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin.

6. M. Piszczek (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

7. M. Piszczek (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część

II. Warszawa: Kompendium.

8. J. Kielin (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

9. R. Naprawa, A. Tanajewska (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

10. R. Naprawa, K. Maternicka, A. Tanajewska (2007, 2008). Indywidualne Programy Edukacyjno –Terapeutyczne dla I, II, III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do kolokwium – 10 h

Przygotowanie scenariusza zajęć, prezentacji – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia - kolokwium pisemne. Ocena stopnia przygotowania do zajęć oraz aktywności.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach

kształcenia. Kształcenie uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu oraz na I, II, III, IV etapie

edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy) - analiza treści programowych. Dokumentacja ucznia z

umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

2. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia,

ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub

znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

3. Metody diagnozy pedagogicznej określającej poziom funkcjonowania uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością

intelektualną. Określanie poziomu funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną

niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o wybrane narzędzia diagnostyczne. Programowanie pracy z uczniem. Indywidualizacja

pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (IPET).

4. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną

niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną

niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne, rewalidacja

indywidualna (I i II etap edukacyjny). Metodyka realizacji zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność (IV

etap edukacyjny).

6. Zachowania trudne u uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – przyczyny, rodzaje, przejawy. Metodyka

postępowania wychowawczego w przypadku zachowań trudnych w oparciu o techniki behawioralne.

7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – diagnoza kompetencji komunikacyjnych ucznia z umiarkowaną lub znaczną

niepełnosprawnością intelektualną. Metodyka wprowadzania systemów komunikacji AAC, wykorzystywane środki dydaktyczne.

8. Wyzwalanie aktywności uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - Program M. Kwiatkowskiej i Program H. Olechnowicz -

opis metod, sposoby zapisywania i obserwowania zachowań, naśladowanie działań, wykonywanie poleceń słownych, uczenie

podstawowych umiejętności samoobsługi.

9. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

10. Konstruowanie przykładowych scenariuszy zajęć i ich prezentacja.

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w

USOS: Szczegóły przedmiotu: SP-MNU, w cyklu: 2015Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 20.02.2016 09:06

sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do

Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

3. D. Pilecki (red.) (1998). Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Kraków .

4. I. Polkowska (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

5. T. Witkowski (1997). By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin.

6. M. Piszczek (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I.

Warszawa: Kompendium.

7. M. Piszczek (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II.

Warszawa: Kompendium.

8. J. Kielin (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Gdańsk: GWP.

9. R. Naprawa, A. Tanajewska (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

10. R. Naprawa, K. Maternicka, A. Tanajewska (2007, 2008). Indywidualne Programy Edukacyjno –Terapeutyczne dla I, II, III etapu

nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, studiowanie literatury, praktycznego działania, problemowe, dyskusja.

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10 h

Przygotowanie się do kolokwium – 10 h

Przygotowanie scenariusza zajęć, prezentacji – 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Maciątek
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.