Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lingwistyczne podstawy logopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-LPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyczne podstawy logopedii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Wiedza (max. 10)

Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie z zakresu językoznawstwa ogólnego, fonetyki, fonologii, semantyki, morfologii, składni i dialektologii. Rozumie przydatność tej wiedzy w logopedii.

Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie językoznawstwa ogólnego, fonetyki, fonologii, semantyki, morfologii, składni , dialektologii i kultury języka, rozumie jej zastosowanie w logopedii.

Zna strukturę i jednostki języka. Zna funkcje języka i tekstu. Rozumie pojęcie normy językowej i relacje normy do systemu językowego i uzusu.

Zna budowę i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Zna artykulację głosek. Zna opis fonologiczny polszczyzny. Ma wiedzę na temat budowy morfologicznej wyrazów i funkcjonowania systemu fleksyjnego i słowotwórczego. Zna budowę składniową polskich zdań. Rozumie przydatność tej wiedzy w logopedii.

Umiejętności (max. 10)

Umie opisać procesy artykulacyjne głosek, potrafi interpretować fonologicznie zapis fonetyczny wyrazów, umie zapisać fonetycznie wypowiedź prawidłową i zakłóconą.

Potrafi rozpoznać podstawowe cechy najważniejszych polskich dialektów.

Potrafi określić kategorię części mowy wyrazów. Potrafi charakteryzować formy gramatyczne wyrazów i opisać ich budowę morfologiczną. Umie analizować budowę słowotwórczą wyrazów.

Potrafi określić relacje semantyczne między wyrazami.

Potrafi dokonać analizy składniowej wypowiedzeń.

Potrafi określić funkcję wypowiedzi.

Kompetencje społeczne (max. 10)

Potrafi wykorzystać osiągnięte kompetencje językowe w kontaktach społecznych

METODY KSZTAŁCENIA

Wyklad, ćwiczenia,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jagodzińska
Prowadzący grup: Joanna Jagodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Małgorzata Golanowska, Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Pisemne kolokwium, pisemny egzamin

Sposób pomiaru

Wypowiedzi słuchaczy podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD LICZBA GODZIN

Charakterystyka systemu językowego 2

Pojęcie normy, uzusu;zagadnienie wariancji w języku 2

Podstawowe pojęcia semantyki językoznawczej 3

Relacje semantyczne między wyrazami w systemie 2

Podstawowe pojęcia fonetyki 2

Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego 4

Kryteria klasyfikacji samoglosek, spółgłosek 3

Rozbieżności między wymową a pismem 6

Podstawowe pojęcia fonologii 2

Opis fonologiczny polszczyzny 3

Cechy charakterystyczne wymowy gwarowej i regionalnej 3

Podstawowe pojęcia morfologii 1

Kategorie morfologiczne polszczyzny 4

Opis polskiej fleksji 4

Słowotwórstwo rzeczowników polskich 3

Podstawowe pojęcia składni 2

Opis skladniowy zdania pojedynczego 2

Opis składniowy zdania złożonego 4

ĆWICZENIA LICZBA GODZIN

Opis artykulacji wybranych głosek 3

Zapis fonetyczny 2

Zapis fonologiczny 1

Zasady zapisu wypowiedzi zniekształconych 2

Odsłuchiwanie i zapis wybranych wypowiedzi osob z różnymi zaburzeniami mowy 6

Określanie wyrazów pod względem części mowy 2

Analiza form fleksyjnych wyrazów 2

Analiza słowotwórcza wyrazów 1

Analiza składniowa zdań pojedynczych 3

Analiza skladniowa zdań złożonych 3

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Bańko M., 2006, (red)., "Polszczyzna na co dzień", Warszawa

Bartmiński J.,1993 red., "Współczesny język polski", Wrocław

Bralczyk J., Gruszczyński W., (red.), 2002, “Słownik gramatyki języka polskiego”, WSiP

Dubisz S., (red.), “Nauka o języku dla polonistów”, Książka i Wiedza, (wiele wydań)

Handke K., Dalewska- Greń H.,1994, (red.), ”Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów”

Klemensiewicz Z., 1964, ”Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego”, PWN

Klemensiewicz Z., 1963, “Zarys składni polskiej”, PWN

Nagórko A.,1998, “Zarys gramatyki polskiej”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcki Z.,1996, "Komunikacja międzyludzka", Kraków

Pomsta-Porayski J., 1994, "Błędy językowe i ich rodzaje", w: "Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w. Zbiór studiów", red. Handke K., Dalewska- Greń H., Warszawa

Wierzchowska B., 1980, “Wymowa polska”, PWN

Literatura uzupełniająca:

Koneczna H., Zawadowski L., 1971, ”Przekroje rentgenograficzne głosek polskich”

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach (wykład, ćwiczenia) 75 (50+25)

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 50g

Przygotowanie się do egzaminu 60g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -----

Inne formy, np. transkrybowanie tekstów, ćwiczenie analizy morfologicznej i składniowej 45g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Małgorzata Golanowska, Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Pisemny egzamin

Pisemne kolokwium

Wypowiedzi słuchaczy podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

Charakterystyka systemu językowego

Pojęcie normy, uzusu;zagadnienie wariancji w języku

Podstawowe pojęcia semantyki językoznawczej

Relacje semantyczne między wyrazami w systemie

Podstawowe pojęcia fonetyki

Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego

Kryteria klasyfikacji samoglosek, spółgłosek

Rozbieżności między wymową a pismem

Podstawowe pojęcia fonologii

Opis fonologiczny polszczyzny

Cechy charakterystyczne wymowy gwarowej i regionalnej

Podstawowe pojęcia morfologii

Kategorie morfologiczne polszczyzny

Opis polskiej fleksji

Słowotwórstwo rzeczowników polskich

Podstawowe pojęcia składni

Opis skladniowy zdania pojedynczego

Opis składniowy zdania złożonego

LICZBA GODZIN: 50

ĆWICZENIA

Opis artykulacji wybranych głosek

Zapis fonetyczny

Zapis fonologiczny

Zasady zapisu wypowiedzi zniekształconych

Odsłuchiwanie i zapis wybranych wypowiedzi osob z różnymi zaburzeniami mowy

Określanie wyrazów pod względem części mowy

Analiza form fleksyjnych wyrazów

Analiza słowotwórcza wyrazów

Analiza składniowa zdań pojedynczych

Analiza skladniowa zdań złożonych

LICZBA GODZIN: 25

Literatura:

Bańko M., 2006, (red)., Polszczyzna na co dzień, Warszawa

Bartmiński J.,1993 red., Współczesny język polski, Wrocław

Bralczyk J., Gruszczyński W., (red.), 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, WSiP

Dubisz S., (red.), Nauka o języku dla polonistów, Książka i Wiedza, (wiele wydań)

Handke K., Dalewska- Greń H.,1994, (red.), Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów

Klemensiewicz Z., 1964, Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego, PWN

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, PWN

Nagórko A.,1998, Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcki Z.,1996, Komunikacja międzyludzka, Kraków

Pomsta-Porayski J., 1994, Błędy językowe i ich rodzaje, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w. Zbiór studiów, red. Handke K., Dalewska- Greń H., Warszawa

Wierzchowska B., 1980, Wymowa polska, PWN

Literatura uzupełniająca:

Koneczna H., Zawadowski L., 1971, Przekroje rentgenograficzne głosek polskich

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach (wykład, ćwiczenia) 75 (50+25)g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 50g

Przygotowanie się do egzaminu 60g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -----

Inne formy, np. transkrybowanie tekstów, ćwiczenie analizy morfologicznej i składniowej 45g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

pisemny egzamin

Pisemne kolokwium, pisemny egzamin

Wypowiedzi słuchaczy podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD:

Charakterystyka systemu językowego

Pojęcie normy, uzusu;zagadnienie wariancji w języku

Podstawowe pojęcia semantyki językoznawczej

Relacje semantyczne między wyrazami w systemie

Podstawowe pojęcia fonetyki

Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego

Kryteria klasyfikacji samoglosek, spółgłosek

Rozbieżności między wymową a pismem

Podstawowe pojęcia fonologii

Opis fonologiczny polszczyzny

Cechy charakterystyczne wymowy gwarowej i regionalnej

Podstawowe pojęcia morfologii

Kategorie morfologiczne polszczyzny

Opis polskiej fleksji

Słowotwórstwo rzeczowników polskich

Podstawowe pojęcia składni

Opis skladniowy zdania pojedynczego

Opis składniowy zdania złożonego

LICZBA GODZIN: 52

ĆWICZENIA:

Opis artykulacji wybranych głosek

Zapis fonetyczny

Zapis fonologiczny

Zasady zapisu wypowiedzi zniekształconych

Odsłuchiwanie i zapis wybranych wypowiedzi osob z różnymi zaburzeniami mowy

Określanie wyrazów pod względem części mowy

Analiza form fleksyjnych wyrazów

Analiza słowotwórcza wyrazów

Analiza składniowa zdań pojedynczych

Analiza skladniowa zdań złożonych

LICZBA GODZIN: 25

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Bańko M., 2006, (red)., "Polszczyzna na co dzień", Warszawa

Bartmiński J.,1993 red., "Współczesny język polski", Wrocław

Bralczyk J., Gruszczyński W., (red.), 2002, “Słownik gramatyki języka polskiego”, WSiP

Dubisz S., (red.), “Nauka o języku dla polonistów”, Książka i Wiedza, (wiele wydań)

Handke K., Dalewska- Greń H.,1994, (red.), ”Polszczyzna i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów”

Klemensiewicz Z., 1964, ”Podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej języka polskiego”, PWN

Klemensiewicz Z., 1963, “Zarys składni polskiej”, PWN

Nagórko A.,1998, “Zarys gramatyki polskiej”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcki Z.,1996, "Komunikacja międzyludzka", Kraków

Pomsta-Porayski J., 1994, "Błędy językowe i ich rodzaje", w: "Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w. Zbiór studiów", red. Handke K., Dalewska- Greń H., Warszawa

Wierzchowska B., 1980, “Wymowa polska”, PWN

Literatura uzupełniająca:

Koneczna H., Zawadowski L., 1971, ”Przekroje rentgenograficzne głosek polskich”

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach (wykład, ćwiczenia) 75 (50+25)g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 50g

Przygotowanie się do egzaminu 60g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -----

Inne formy, np. transkrybowanie tekstów, ćwiczenie analizy morfologicznej i składniowej 45g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Małgorzata Golanowska, Sławomir Śniatkowski, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.