Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-LAS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedyczne aspekty trudności szkolnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład w formie prezentacji multimedialnej w autorskim układzie, filmy i ryciny ilustrujące wybrane treści teoretyczne i praktyczne, dyskusja dydaktyczna, symulacje ćwiczeń prowadzonych z dziećmi. Słuchacze otrzymują materiały (w autorskim opracowaniu wykładowcy) do uzupełniania w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

WYKŁAD I ĆWICZENIA

WYKŁAD

1.Podstawowa terminologia stosowana w logopedii

2.Orientacyjne normy rozwoju mowy oraz uwarunkowaniarozwoju mowy

2.Przedmiot i zadania logopedii (krótka charakterystyka zaburzeń mowy)

3.Podstawowa charakterystyka głosek polskichi upodobnień fonetyzcnych

4. Róznice między językiem mówionym i pisanym (w normie)i ich związek z trudnościami w pisaniu

5.Zaburzenia wymowy i mowy a zaburzenia w piśmie (aspekt logopedyczny)

ĆWICZENIA

1Ilustracja DVD trudności szkolnych u dziecka z zabuzreniami korowymi

2. Słuch fonemowy a analiza i synteza słuchowa- aspekt praktyczny

3. Cwiczenia pedagogiczne wspomagające terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Golanowska M, Kwasiborska J., Lipiec, D,. Sienniak A., D. Emiluta – Rozya (2011):Wybrane zagadnienia logopedyczne, ś, ź, ć, dź. Część teoretyczna (rozdziały I-VI),KOMLOGO

2. Emiluta – Rozya D., 2006: Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa.

3. Emiluta – Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., (2004): Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich. Wyd. APS

4. Mierzejewska H., Emiluta – Rozya D., (1997) Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, Audiofonologia tom X , s.37-48

5. Emiluta-Rozya D., (2012): Formy zaburzeń mowy[w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, S. Grabias, Kurkowski M.(red.), UMCS, s. 73-87

6 Pluta-Wojciechowska D., (2013, 2018) Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Wydawnictwo Ergo – Sum

7 Styczek I. (1982) : Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. WSiP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Cieszyńska J., (2008) : Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne

2. Cieszyńska J., (2006) ; Kocham czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Edukacyjne

3. Demel G., (2006 lub wcześniejsze wydania): Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. WSiP

4. Emiluta-Rozya D.(2013) Całościowe badanie logopedyczne, APS

5.Emiluta-Rozya (2016) „Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej” [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Wiedza Sposób pomiaru

Zna elementarną terminologię używaną w logopedii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Potrafi określić przedmiot i zadania logopedii Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Ma podstawową wiedzę dot. charakterystyki głosek języka polskiego i różnic w realizacji dźwiękowej wyrazów i ich zapisu w normie Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Ma podstawową wiedzę dotyczącą źródeł trudności w czytaniu i pisaniu w aspekcie logopedycznym Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Zna podstawowe normy rozwoju mowy dziecka Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Umiejętności Sposób pomiaru

Rozumie na poziomie elementarnym różnice między językiem mówionym i pisanym w normie (wyjaśnić upodobnienia fonetyczne) Ocena wypowiedzi ustnej

Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Potrafi dokonywać analizy sylabowej i głoskowej (także i wyrazów zawierających upodobnienia) Ocena wypowiedzi ustnej

Pisemny egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Rozumie trudności w pisaniu pozostające w związku z normą ortofoniczną oraz z zaburzeniami wymowy i mowy Ocena wypowiedzi ustnej

Potrafi prowadzić ćwiczenia słuchu fonematycznego (fonemowego) oraz analizy i syntezy słuchowej z dzieckiem z trudnościami w pisaniu Ocena wypowiedzi ustnej

Propozycje scenariuszy ćwiczeń

Kompetencje społeczne Sposób pomiaru

Potrafi wyjaśnić rodzicom przyczyny trudności w pisaniu u dziecka w aspekcie językowym Ocena ustnej wypowiedzi

Ma przekonanie o potrzebie współpracy z logopedą w celu usuwania trudności w czytaniu i pisaniu Ocena ustnej wypowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.