Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisarstwo naukowe - poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-PNA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisarstwo naukowe - poziom zaawansowany
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Obowiązkowe dla III roku DD-SD-1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych form artykułów naukowych: short report, empirical report, theoretical review.

Umiejętności

Potrafi samodzielnie, bądź w zespole przygotować artykuł empiryczny w języku angielskim.

Jest w stanie samodzielnie złożyć artykuł naukowy w języku angielskim do czasopisma zagranicznego.

Jest w stanie przygotować odpowiedzi na recenzje.

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

1. Dokładne zapoznanie się z zasadami przygotowania artykułów w oparciu o badania empiryczne.

2. Dobre i złe praktyki pisania artykułów naukowych na podstawie autentycznych przykładów.

3. Zapoznanie się ze sposobami odpowiadania na recenzje z czasopism naukowych.

4. Znajomości rynku czasopism oraz specyfiki poszczególnych czasopism (wskaźniki jakości czasopism, np. IF).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w TEAMs. Została utworzona grupa Szkoła Doktorska APS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3a2ce29627242ccac7e869f99b08b24%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1c01ca7a-6480-456b-ac5f-fae7afb7c3a3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane artykuły będą przekazane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ziembowicz
Prowadzący grup: Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)