Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-SPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. SC, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ideologie polityczne.

2. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

3. Współczesny kryzys demokracji.

4. Decentralizacja władzy i polityka lokalna.

5. Kultura polityczna, legitymizacja.

6. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie, ruchy społeczne.

7. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej; wybrane metody badań i analizy danych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji społecznych i politycznych.

Ma pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych i politycznych.

Ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje i instytucje społeczne, polityczne.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy procesów społecznych i politycznych.

Potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty ważne z punktu widzenia socjologii polityki.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii; jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu socjologii polityki. Przedstawienie teorii socjologicznych dotyczących relacji władza-społeczeństwo. Procesy kształtowania państwa narodowego. Systemy polityczne: demokracja - autorytaryzm. Rozwój demokracji liberalnych na świecie. Kształtowanie demokracji w Polsce. Globalizacja a demokracja.

Zaliczenie zajęć na podstawie:

aktywności studentów, referatów prezentowanych podczas zajęć, kolokwiów.

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Co to jest polityka?

2. Ideologie polityczne.

3. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

4. Demokracja, definicje, modele.

5. Metody, narzędzia i techniki stosowane w badaniu zjawisk politycznych.

6. Współczesny kryzys demokracji.

7. Państwo: typy i role państwa.

7. Władza: trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo).

8. Władza scentralizowana – zdecentralizowana.

9. Rola władz lokalnych.

10. Biurokracja.

11. Kultura polityczna, legitymizacja.

12. Reprezentacja polityczna; wybory.

13. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie.

14. Grupy etniczne i narody.

15. Ruchy społeczne (np. feministyczne, ekologiczne).

16. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej.

Literatura:

Heywood A., 2009, Teoria polityki. Wprowadzenie, PWN Warszawa, Rozdz.: 3- 10 ;

Marody M., 2007, (wyb. i opr.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI, (wybrane artykuły)

Szczupaczyński J.,1998, (wyb. i opr.) Władza i społeczeństwo, t. 1 i 2,

Warszawa (wybrane artykuły)

Sztompka P., Kucia M., 2005, Socjologia .Lektury, Kraków

Bazy danych i raporty z badań socjologicznych i politologicznych dostępne w Internecie (m.in.raporty CBOS).

Lektura uzupełniająca:

Castells M., 2018, Władza komunikacji, tłum :Jedliński J., Tomanek P.,

Kraków.

Dobry M., 1995, Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. K. Wakar,

Warszawa.

Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne,

partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej

Polsce, Warszawa.

Lipset S.M. , 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum.

G. Dziurdzik Kraśniewska, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E., 2008, Socjologia życia publicznego, Warszawa. (fragmenty)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu socjologii polityki. Przedstawienie teorii socjologicznych dotyczących relacji władza-społeczeństwo. Procesy kształtowania państwa narodowego. Systemy polityczne: demokracja - autorytaryzm. Rozwój demokracji liberalnych na świecie. Kształtowanie demokracji w Polsce. Globalizacja a demokracja.

Zaliczenie zajęć na podstawie:

aktywności studentów, referatów prezentowanych podczas zajęć, kolokwiów.

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Co to jest polityka?

2. Ideologie polityczne.

3. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

4. Demokracja, definicje, modele.

5. Metody, narzędzia i techniki stosowane w badaniu zjawisk politycznych.

6. Współczesny kryzys demokracji.

7. Państwo: typy i role państwa.

7. Władza: trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo).

8. Władza scentralizowana – zdecentralizowana.

9. Rola władz lokalnych.

10. Biurokracja.

11. Kultura polityczna, legitymizacja.

12. Reprezentacja polityczna; wybory.

13. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie.

14. Grupy etniczne i narody.

15. Ruchy społeczne (np. feministyczne, ekologiczne).

16. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej.

Literatura:

Heywood A., 2009, Teoria polityki. Wprowadzenie, PWN Warszawa, Rozdz.: 3- 10 ;

Marody M., 2007, (wyb. i opr.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI, (wybrane artykuły)

Potulski, J. (2011). Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczupaczyński J.,1998, (wyb. i opr.) Władza i społeczeństwo, t. 1 i 2,

Warszawa (wybrane artykuły)

Sztompka P., Kucia M., 2005, Socjologia .Lektury, Kraków

Bazy danych i raporty z badań socjologicznych i politologicznych dostępne w Internecie (m.in.raporty CBOS).

Wiatr, J. (2002). Socjologia polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Wojtaszczyk, K. A., Jakubowski, W. (2007). Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Lektura uzupełniająca:

Castells M., 2018, Władza komunikacji, tłum :Jedliński J., Tomanek P.,

Kraków.

Dobry M., 1995, Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. K. Wakar,

Warszawa.

Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne,

partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej

Polsce, Warszawa.

Lipset S.M. , 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum.

G. Dziurdzik Kraśniewska, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E., 2008, Socjologia życia publicznego, Warszawa. (fragmenty)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

ĆWICZENIA

- dyskusja

- prezentacje studentów

- pisemne wypowiedzi studentów

- esej

WYKŁAD

- wykład, pokaz

- analiza literatury do wykładu

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI:

- udział w wykładach - 15 h

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- przygotowanie do egzaminu z wykładu - 15 h

- praca w grupach w ramach ćwiczeń - 15 h

- przygotowanie referatu z lektury - 10 h

- przygotowanie prezentacji na zaliczenie ćwiczeń - 20 h

Łączna liczba godzin aktywności - 90 h

LICZBA ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski, Justyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu socjologii polityki. Przedstawienie teorii socjologicznych dotyczących relacji władza-społeczeństwo. Procesy kształtowania państwa narodowego. Systemy polityczne: demokracja - autorytaryzm. Rozwój demokracji liberalnych na świecie. Kształtowanie demokracji w Polsce. Globalizacja a demokracja.

Zaliczenie zajęć na podstawie:

aktywności studentów, referatów prezentowanych podczas zajęć, kolokwiów.

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Co to jest polityka?

2. Ideologie polityczne.

3. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

4. Demokracja, definicje, modele.

5. Metody, narzędzia i techniki stosowane w badaniu zjawisk politycznych.

6. Współczesny kryzys demokracji.

7. Państwo: typy i role państwa.

7. Władza: trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo).

8. Władza scentralizowana – zdecentralizowana.

9. Rola władz lokalnych.

10. Biurokracja.

11. Kultura polityczna, legitymizacja.

12. Reprezentacja polityczna; wybory.

13. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie.

14. Grupy etniczne i narody.

15. Ruchy społeczne (np. feministyczne, ekologiczne).

16. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej.

Literatura:

Heywood A., 2009, Teoria polityki. Wprowadzenie, PWN Warszawa, Rozdz.: 3- 10 ;

Marody M., 2007, (wyb. i opr.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI, (wybrane artykuły)

Potulski, J. (2011). Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczupaczyński J.,1998, (wyb. i opr.) Władza i społeczeństwo, t. 1 i 2,

Warszawa (wybrane artykuły)

Sztompka P., Kucia M., 2005, Socjologia .Lektury, Kraków

Bazy danych i raporty z badań socjologicznych i politologicznych dostępne w Internecie (m.in.raporty CBOS).

Wiatr, J. (2002). Socjologia polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Wojtaszczyk, K. A., Jakubowski, W. (2007). Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Lektura uzupełniająca:

Castells M., 2018, Władza komunikacji, tłum :Jedliński J., Tomanek P.,

Kraków.

Dobry M., 1995, Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. K. Wakar,

Warszawa.

Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne,

partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej

Polsce, Warszawa.

Lipset S.M. , 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum.

G. Dziurdzik Kraśniewska, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E., 2008, Socjologia życia publicznego, Warszawa. (fragmenty)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

ĆWICZENIA

- dyskusja

- prezentacje studentów

- pisemne wypowiedzi studentów

WYKŁAD

- wykład, pokaz

- analiza literatury do wykładu

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI:

- udział w wykładach - 15 h

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- przygotowanie do egzaminu z wykładu - 15 h

- praca w grupach w ramach ćwiczeń - 15 h

- przygotowanie referatu z lektury - 10 h

- przygotowanie prezentacji na zaliczenie ćwiczeń - 20 h

Łączna liczba godzin aktywności - 90 h

LICZBA ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu socjologii polityki. Przedstawienie teorii socjologicznych dotyczących relacji władza-społeczeństwo. Procesy kształtowania państwa narodowego. Systemy polityczne: demokracja - autorytaryzm. Rozwój demokracji liberalnych na świecie. Kształtowanie demokracji w Polsce. Globalizacja a demokracja.

Zaliczenie zajęć na podstawie:

aktywności studentów, referatów prezentowanych podczas zajęć, kolokwiów.

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Co to jest polityka?

2. Ideologie polityczne.

3. Systemy polityczne, ich klasyfikacje.

4. Demokracja, definicje, modele.

5. Metody, narzędzia i techniki stosowane w badaniu zjawisk politycznych.

6. Współczesny kryzys demokracji.

7. Państwo: typy i role państwa.

7. Władza: trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownictwo).

8. Władza scentralizowana – zdecentralizowana.

9. Rola władz lokalnych.

10. Biurokracja.

11. Kultura polityczna, legitymizacja.

12. Reprezentacja polityczna; wybory.

13. Partie polityczne, grupy interesów, inicjatywy obywatelskie.

14. Grupy etniczne i narody.

15. Ruchy społeczne (np. feministyczne, ekologiczne).

16. Polityka w erze globalizacji ekonomicznej i społecznej.

Literatura:

Heywood A., 2009, Teoria polityki. Wprowadzenie, PWN Warszawa, Rozdz.: 3- 10 ;

Marody M., 2007, (wyb. i opr.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI, (wybrane artykuły)

Potulski, J. (2011). Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczupaczyński J.,1998, (wyb. i opr.) Władza i społeczeństwo, t. 1 i 2,

Warszawa (wybrane artykuły)

Sztompka P., Kucia M., 2005, Socjologia .Lektury, Kraków

Bazy danych i raporty z badań socjologicznych i politologicznych dostępne w Internecie (m.in.raporty CBOS).

Wiatr, J. (2002). Socjologia polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Wojtaszczyk, K. A., Jakubowski, W. (2007). Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Lektura uzupełniająca:

Castells M., 2018, Władza komunikacji, tłum :Jedliński J., Tomanek P.,

Kraków.

Dobry M., 1995, Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. K. Wakar,

Warszawa.

Grabowska M., Szawiel T., 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne,

partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej

Polsce, Warszawa.

Lipset S.M. , 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum.

G. Dziurdzik Kraśniewska, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E., 2008, Socjologia życia publicznego, Warszawa. (fragmenty)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

ĆWICZENIA

- dyskusja

- prezentacje studentów

- pisemne wypowiedzi studentów

WYKŁAD

- wykład, pokaz

- analiza literatury do wykładu

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI:

- udział w wykładach - 15 h

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- przygotowanie do egzaminu z wykładu - 15 h

- praca w grupach w ramach ćwiczeń - 15 h

- przygotowanie referatu z lektury - 10 h

- przygotowanie prezentacji na zaliczenie ćwiczeń - 20 h

Łączna liczba godzin aktywności - 90 h

LICZBA ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Szczepańska
Prowadzący grup: Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)