Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstruowanie i programowanie robotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZ-3F-KPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie i programowanie robotów
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. (PZ) pedagogika zdolności i informatyki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Roboty jako narzędzia wspomagające naukę programowania.

2. Poznanie i praca z wybranymi robotami i zestawami robotycznymi

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- obecność na zajęciach

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie zestawu zadań z programowania opierających się o obsługę wybranego robota

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie:

specyfikę funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego: człowieka i świata wynikającą z rozwoju cywilizacyjnego oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, w tym edukacji zdalnej, komplementarnej, wspomaganej komputerowo;

aspekt techniczny urządzeń komputerowych i sieci teleinformatycznych: budowę i zasady działania urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w edukacji, robotów edukacyjnych, sieci komputerowych.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

stosować oprogramowanie komputerowe: korzystać z programów edukacyjnych i aplikacji internetowych.

przygotowywać algorytmy, programować w różnych środowiskach programistycznych i językach programowania kierując się przy ich doborze możliwościami programu oraz poziomem kształcenia;

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów do:

rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia w procesie uczenia się.

kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów w różnych obszarach życia szkolnego i poza szkolnego oraz wykonywania zadań zespołowych i projektów uczniowskich;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- obecność i aktywność na zajęciach

- opracowanie karty wybranego robota

- pokaz zaawansowanych możliwości robota na podstawie udostępnionego scenariusza

- prezentacja innego wybranego przez siebie robota lub zestawu robotycznego

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do nauki kodowania i programowania z pomocą robotów

2. Zastosowanie robotów w nauce podstaw programowania małych dzieci

3. Roboty jako narzędzia dydaktyczne wspierające realizację zajęć w edukacji zintegrowanej

4. Kodowanie ruchu robota za pomocą strzałek (robot Doc)

5. Kodowanie ruchu robota za pomocą kolorów (Ozobot)

6. Programowanie w języku scratch (Scottie go!)

7. Programowanie w języku blockly (Ozobot, Photon, Dash i Dot)

8. Narzędzia, które pozwalają uczyć robotyki w trybie edukacji zdalnej

9. Tworzenie bazy dostępnych na rynku robotów i zestawów robotycznych

Literatura:

https://photon.education/pl/

https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania

https://akcesedukacja.pl/baza-wiedzy/scenariusze-zajec

https://scottiego.com/scottie-go-edu/

http://nauczyciele.makewonder.pl/scenariusze-lekcji.html

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 30

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Metody kształcenia:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Roboty jako narzędzia wspomagające naukę programowania

2. Poznanie i praca z wybranymi robotami i zestawami robotycznymi

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- obecność na zajęciach

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie zestawu zadań z programowania opierających się o obsługę wybranego robota

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Wprowadzenie do nauki kodowania i programowania z pomocą robotów

2. Zastosowanie robotów w nauce podstaw programowania

3. Roboty jako narzędzia dydaktyczne wspierające realizację zajęć w szkole podstawowej

4. Kodowanie ruchu robota za pomocą strzałek (robot Doc, Cubetto, Beebot, Bluebot)

5. Kodowanie ruchu robota za pomocą kart (Genibot)

6. Kodowanie ruchu robota za pomocą kolorów (Ozobot)

7. Programowanie w języku blockly (Ozobot, Photon)

8. Konstruowanie i programowanie robotów według instrukcji (Lego We do)

Literatura:

https://photon.education/pl/

https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania

https://akcesedukacja.pl/baza-wiedzy/scenariusze-zajec

https://scottiego.com/scottie-go-edu/

http://nauczyciele.makewonder.pl/scenariusze-lekcji.html

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 30

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY KSZTAŁCENIA:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-21 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)