Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seksuologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5S-SEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seksuologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 8 sem. PY, psychologia kliniczna, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 8 sem. PY, psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla IV r. PY, psychologia kliniczna, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla IV r. PY, psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Podejście do seksualności człowieka na przestrzeni wieków.

2. Pojęcie normy w seksuologii.

3. Podstawowe pojęcia w seksuologii.

3.1. Tożsamość płciowa.

3.2. Orientacja seksualna - definicja zjawiska.

4. Seksualność w ontogenezie człowieka.

5. Seksuologia kliniczna.

6. Seksuologia biologiczna.

7. Seksualność osób z niepełnosprawnościami.

8. Dylematy seksuologii XXI wieku.

9. Modele edukacji seksualnej.

Ćwiczenia:

1. Współczesne podejście do rozumienia tożsamości seksualnej – interseksualizm.

2. Seksualność osób z rozpoznaniem chorób psychicznych.

3. Podejście do seksualności w różnych religiach – wyzwania dla współczesności.

4. Zdrowie seksualne elementem zdrowia publicznego.

5. Seksualność osób w wieku starszym.

6. Seksualność osób w warunkach wymuszonej deprywacji.

7. Seksualność; pomoc psychologiczno-seksuologiczna pacjentom onkologicznym.

8. Seks w sieci.

9. Uzależnienie od seksu.

10. Zanik pożądania – leczenie zaburzeń pożądania.

11. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną: możliwości, ograniczenia, dylematy.

12. O małżeństwie, macierzyństwie i ojcostwie.

13. O seksualności osób z niepełnosprawnością ruchową: szanse, dylematy, specyfika zaburzeń, rehabilitacja seksualna.

14. Czy można mówić o specyfice seksualności osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (osoby niewidome, niesłyszące)? Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3. Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4. Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna terminologię używaną w opisie normatywnego rozwoju psychoseksualnego, wypracowaną przez wspierające psychologię dyscypliny naukowe.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat normy i wyjątkowych kategorii zaburzeń w sferze psychoseksualnej w odniesieniu do dzieciństwa i okresu dorastania.

Umiejętności

Student/-ka ma umiejętność poruszania problematyki psychoseksualnej, formułowania i prezentowania własnych opinii na ten temat, dzielenia się swoimi wątpliwościami na forum grupy, argumentowania swojego stanowiska z wykorzystaniem nowoczesnej w tym obszarze wiedzy.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę poszerzania wiedzy dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i jego uwarunkowań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - test wyboru (próg zaliczenia 60%+1pkt.)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Julia Bernard, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą interdyscyplinarnie rozumianej seksualności człowieka.

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3.Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4.Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą interdyscyplinarnie rozumianej seksualności człowieka.

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3.Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4.Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Joanna Marek-Banach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą interdyscyplinarnie rozumianej seksualności człowieka.

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3.Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4.Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Julia Bernard, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą interdyscyplinarnie rozumianej seksualności człowieka.

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3.Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4.Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5 Beisert. M( 2023). Rozwój seksulany w okresie dzieciństwa. Praktyczna analiza teoretyczna. T.1. Warszawa: PWN

6.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą interdyscyplinarnie rozumianej seksualności człowieka.

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3.Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4.Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą interdyscyplinarnie rozumianej seksualności człowieka.

Przedmiot prezentuje wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekazywana wiedza i umiejętności stanowią kompleksowe ujęcie ludzkiej seksualności - obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Lew-Starowicz Z, Przyłuska-Fiszer A, Słusiński J.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3.Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4.Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5 Beisert. M( 2023). Rozwój seksulany w okresie dzieciństwa. Praktyczna analiza teoretyczna. T.1. Warszawa: PWN

6.Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)