Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języka polskiego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języka polskiego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Znajomość i funkcjonalne posługiwanie się pojęciami z zakresu teorii literatury i kultury. Umiejętność wyróżniania wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w młodszym wieku szkolnym. Umiejętność stworzenia wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na zadany temat poprawnej pod względem gramatycznym i stylistycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka funkcjonalnie posługuje się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku ze szczególnym uwzględnieniem treści edukacji wczesnoszkolnej.

Student /studentka zna i rozumie podstawy i zakres doboru treści nauczania uczniów w zakresie języka polskiego; pojęcia z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku polskim; orientację w klasycznej i współczesnej literaturze dla uczniów oraz w kulturze dla odbiorcy w młodszym wieku szkolnym.

Umiejętności

Student /studentka potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu teorii literatury, kultury oraz wiedzy o języku mając na uwadze potrzeby ucznia w wieku wczesnoszkolnym.

Student /studentka potrafi dokonać analizy i interpretacji zróżnicowanych formalnie dzieł literackich oraz kulturowych.

Student /studentka potrafi wyróżniać wśród różnych zjawisk językowych kategorii prymarnych i sekundarnych odpowiednich dla dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Student /studentka potrafi wypowiadać się w mowie i w piśmie w sposób klarowny, spójny i precyzyjny, konstruując rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia na zadane tematy.

Student /studentka potrafi zaplanować działania na rzecz rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej realizacji edukacji polonistycznej w klasach I–III.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi do wspierania uczniów w zakresie rozwoju języka polskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kupiec
Prowadzący grup: Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy i umiejętności przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu teorii literatury i wiedzy o języku ojczystym oraz poznanie klasycznej i współczesnej literatury dla odbiorcy w młodszym wieku szkolnym.

Pełny opis:

Teorie rozwoju językowego dziecka a postrzeganie roli nauczyciela rozwijającego kompetencje językowe dziecka.

Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji językowej: m.in. akty mowy, funkcje języka, kompetencja językowa i komunikacyjna.

Istota, cele i treści kształcenia językowego w Podstawie Programowej edukacji wczesnoszkolnej a zadania nauczyciela. Podręczniki jako narzędzie rozwoju językowego ucznia.

Podstawy wiedzy o języku jako systemie – wybrane zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, fleksji.

Głoska a litera. Klasyfikacyjna artykulacja głosek polskich, procesy analizy i syntezy głoskowej. Procesy fonetyczne i ich znaczenie w prawidłowej artykulacji wyrazów. Tempo wypowiedzi, uwagi o akcencie. Wzorcowa wymowa nauczyciela.

Psycholingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Cechy polszczyzny. Zasady ortografii i interpunkcji.

Proces czytania, rozumienie treści, strategie i rozwojowe modele czytania, czytanie ze zrozumieniem. Specyficzne trudności – diagnoza nauczycielska. Analiza a interpretacja tekstu językowego. Wzorcowe czytanie nauczyciela.

Podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury (epika, liryka, dramat, fikcja, fantastyka, realizm, świat przedstawiony, bohater pierwszoplanowy) i poetyki (np. wers, rym, rytm, fraza). Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych współczesnego dziecka – refleksja nad listą lektur w podstawie programowej. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej jako odbiorca tekstów kultury.

Początkowa nauka pisania: etapy kształtowania umiejętności i nawyków pisania. Wzorcowe pisanie nauczyciela. Sztuka kaligrafii.

Narracja dziecięca: specyfika konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych przez dzieci. Cechy gatunkowe wypowiedzi pisemnych kształconych na pierwszym etapie edukacji. Warsztat pisarski ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Rodzaje błędów w wypowiedziach pisemnych. Specyficzne trudności – diagnoza nauczycielska.

Kultura języka jako kultura bycia nauczyciela. Zagadnienia poprawnościowe w zakresie ortografii, fleksji, składni i stylistyki. Typy słowników.

Literatura:

1. Awramiuk, E. (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok.

2. Dubisz S. (2001), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa/ lub Przybylska R. (2003) Wstęp do nauki o języku polskim: podręcznik dla szkół wyższych, Kraków

3. Kuszak K,. Kompetencje językowe małego dziecka – zarys problematyki [Linguistic Competences of a Young Child – an Outline]. Studia Edukacyjne nr 33, 2014, Poznań 2014, pp. 45-67.

4. Nagórko, A. (2010). Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Żytko M., (2011) Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Dziecko w świecie języka, (2004), red. B. Bula, D. Krzyżyk, H. Synowiec, Kraków.

2. Filipiak E., (2002), Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz

3. Awramiuk E.,Korolczuk M., Z problematyki kształcenia językowego, Białystok 2016 (wskazane rozdziały)

4. Leszczyński G., Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań 2015.

5. Prorozwojowe aspekty kształcenia językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,(2012) red. Z. Ratajek, Z. Zbróg „Studia Pedagogiczne”. T. 20, Kielce. (wybrane rozdziały)

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.