Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki i technologie informacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki i technologie informacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 6 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

Ms Word:

- tworzenie, formatowanie i korekta prac dyplomowych oraz krótkich tekstów naukowych;

- tworzenie pomocy dydaktycznych;

- tworzenie formularzy elektronicznych i drukowanych;

Ms Excel:

- wprowadzanie i formatowanie danych;

- tworzenie formuł;

- tworzenie i formatowanie wykresów;

- obróbka danych z wykorzystaniem tabel i wykresów przestawnych;

użytkowych;

Ms Power Point:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady informatyki w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub z uczniami w młodszym wieku szkolnym.

Zna i rozumie zasady modelowania rzeczywistych sytuacji i reprezentowania danych, gromadzenia danych i ich przetwarzania.

Zna i rozumie zasady projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci komputerowej.

Zna i rozumie zasady organizacji i funkcjonowania urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania.

Zna i rozumie społeczne aspekty informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństwa oraz zagrożenia w świecie wirtualnym, potrafi je wyjaśnić dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom w wieku wczesnoszkolnym.

Zna i rozumie uwarunkowania profesjonalnego rozwoju z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i informatyki.

Zna komputerowe programy edukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych uczniów.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zaprojektować i uruchomić na komputerze prosty algorytm.

Potrafi zaprojektować prostą, funkcjonalną bazę danych.

Potrafi ocenić walory użytkowe komputerowego programu edukacyjnego.

Potrafi zorganizować bezpieczne środowisko pracy z komputerem dla siebie, dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w wieku wczesnoszkolnym.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do ciągłej aktualizacji swojej wiedzy z zakresu zastosowań komputerów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Jest gotowy/gotowa do zapewniania poczucia bezpieczeństwa dzieci i uczniów znajdujących się pod jego opieką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Omówienie podstawy programowej zajęć informatycznych w nauczaniu zintegrowanym. Analiza wybranych programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych.

2. Wstęp do programowania – kodowanie na dywanie.

3. Poznanie wybranego środowiska programistycznego.

4. Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej.

5. Poznanie wybranych aplikacji multimedialnych wykorzystywanych w pracy dydaktycznej.

6. Pakiet biurowy (Ms Word, Ms Excel). Pisanie prac dyplomowych, tworzenie pomocy dydaktycznych.

7. Prezentacja stron internetowych przydatnych w pracy pedagogicznej.

8. Zaliczenie - Zbiór zadań i pomocy dydaktycznych dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wspierany narzędziami TI

Literatura:

Materiały dla studentów udostępniane w formie plików umieszczonych na platformie Ms Teams.

Literatura do wglądu w sylabusie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykorzystanie tablicy multimedialnej do pracy dydaktycznej.

Wprowadzenie wybranych aplikacji multimedialnych w pracy dydaktycznej: learning apps, quiwer.

MS Office (MS Word, MS Excel) - obsługa programów ukierunkowana na przygotowanie prac zaliczeniowych i dyplomowych oraz pomocy dydaktycznych.

"Kodowanie na dywanie" - podstawy programowania offine.

Wprowadzenie do wybranego środowiska programistycznego.

Projekty zadań informatycznych i z obszaru TIK.

Prezentacja stron internetowych przydatnych w pracy pedagogicznej.

Literatura:

Materiały w formie elektronicznej przekazane studentom przez prowadzącego zajęcia w aplikacji MS TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- oceny z projektów,

- oceny ze sprawdzianów,

- czynny udział w ćwiczeniach (prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych programem przedmiotu).

- obecność na zajęciach.

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem.

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

Ms Word:

- tworzenie, formatowanie i korekta prac dyplomowych oraz krótkich tekstów naukowych;

- tworzenie pomocy dydaktycznych;

- tworzenie formularzy elektronicznych i drukowanych;

Ms Excel:

- wprowadzanie i formatowanie danych;

- tworzenie formuł;

- tworzenie i formatowanie wykresów;

- obróbka danych z wykorzystaniem tabel i wykresów przestawnych;

Ms Publisher:

- tworzenie i drukowanie pomocy dydaktycznych oraz innych dokumentów użytkowych;

Ms Power Point:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/przewodniki-szybki-start-dla-pakietu-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalczyk, G. (2010). Word 2010. Ćwiczenia praktyczne Gliwice: Wyd. Helion.

Masłowski, K. (2010). Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Gliwice: Wyd. Helion.

Murray, K. (2010). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, Gliwice: Wyd. Helion.

Pikoń, K. (2011). ABC internetu. Wydanie VII, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska, A. (2010). ABC PowerPoint 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Wróblewski, P. (2013). MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący zamieszczają w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 30;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 10.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- oceny z projektów,

- oceny ze sprawdzianów,

- czynny udział w ćwiczeniach (prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych programem przedmiotu).

- obecność na zajęciach.

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem.

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

Ms Word:

- tworzenie, formatowanie i korekta prac dyplomowych oraz krótkich tekstów naukowych;

- tworzenie pomocy dydaktycznych;

- tworzenie formularzy elektronicznych i drukowanych;

Ms Excel:

- wprowadzanie i formatowanie danych;

- tworzenie formuł;

- tworzenie i formatowanie wykresów;

- obróbka danych z wykorzystaniem tabel i wykresów przestawnych;

Ms Publisher:

- tworzenie i drukowanie pomocy dydaktycznych oraz innych dokumentów użytkowych;

Ms Power Point:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/przewodniki-szybki-start-dla-pakietu-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalczyk, G. (2010). Word 2010. Ćwiczenia praktyczne Gliwice: Wyd. Helion.

Masłowski, K. (2010). Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Gliwice: Wyd. Helion.

Murray, K. (2010). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, Gliwice: Wyd. Helion.

Pikoń, K. (2011). ABC internetu. Wydanie VII, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska, A. (2010). ABC PowerPoint 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Wróblewski, P. (2013). MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący zamieszczają w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 20;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 15.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Anna Makaruk, Monika Rebizant, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich;

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- oceny z projektów,

- oceny ze sprawdzianów,

- czynny udział w ćwiczeniach (prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych programem przedmiotu).

- obecność na zajęciach.

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem.

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH:

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich;

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

Ms Word:

- tworzenie, formatowanie i korekta prac dyplomowych oraz krótkich tekstów naukowych;

- tworzenie pomocy dydaktycznych;

- tworzenie formularzy elektronicznych i drukowanych;

Ms Excel:

- wprowadzanie i formatowanie danych;

- tworzenie formuł;

- tworzenie i formatowanie wykresów;

- obróbka danych z wykorzystaniem tabel i wykresów przestawnych;

Ms Publisher:

- tworzenie i drukowanie pomocy dydaktycznych oraz innych dokumentów użytkowych;

Ms Power Point:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/przewodniki-szybki-start-dla-pakietu-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalczyk, G. (2010). Word 2010. Ćwiczenia praktyczne Gliwice: Wyd. Helion.

Masłowski, K. (2010). Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Gliwice: Wyd. Helion.

Murray, K. (2010). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, Gliwice: Wyd. Helion.

Pikoń, K. (2011). ABC internetu. Wydanie VII, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska, A. (2010). ABC PowerPoint 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Wróblewski, P. (2013). MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący zamieszczają w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 30;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 11.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY DYDAKTYCZNE:

Metody dydaktyczne: prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Podstawa zaliczenia:

- oceny z projektów,

- oceny ze sprawdzianów,

- czynny udział w ćwiczeniach (prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych programem przedmiotu).

- obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- oceny z projektów,

- oceny ze sprawdzianów,

- czynny udział w ćwiczeniach (prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych programem przedmiotu).

- obecność na zajęciach.

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja, instruktaż, praca samodzielna, praca nad projektem.

Pełny opis:

OPIS REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zapoznanie z zasadami z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po sieci Internet.

3. Poznanie zastosowania wybranych aplikacji internetowych w pracy pedagogicznej.

4. Poznanie zastosowania pakietu biurowego podczas studiów oraz w pracy pedagogicznej.

Ms Word:

- tworzenie, formatowanie i korekta prac dyplomowych oraz krótkich tekstów naukowych;

- tworzenie pomocy dydaktycznych;

- tworzenie formularzy elektronicznych i drukowanych;

Ms Excel:

- wprowadzanie i formatowanie danych;

- tworzenie formuł;

- tworzenie i formatowanie wykresów;

- obróbka danych z wykorzystaniem tabel i wykresów przestawnych;

Ms Power Point:

- tworzenie interaktywnych i multimedialnych prezentacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Autorskie instrukcje do zajęć przygotowywane przez prowadzących.

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/przewodniki-szybki-start-dla-pakietu-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kowalczyk, G. (2010). Word 2010. Ćwiczenia praktyczne Gliwice: Wyd. Helion.

Masłowski, K. (2010). Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Gliwice: Wyd. Helion.

Murray, K. (2010). Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, Gliwice: Wyd. Helion.

Pikoń, K. (2011). ABC internetu. Wydanie VII, Gliwice: Wyd. Helion.

Tomaszewska, A. (2010). ABC PowerPoint 2010 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Wróblewski, P. (2013). MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący zamieszczają w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 20;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 15.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Monika Rebizant, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)