Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja i ocena w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-EOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i ocena w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 8 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) niestacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 8 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Specyfika oceniania i ewaluacji procesu edukacyjnego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele oceniania i ewaluacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Funkcje oceniania i ewaluacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Funkcje i rodzaje oceniania i ewaluacji w przedszkolu. Proces i konsekwencje oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej. Uczestnictwo ucznia w młodszym wieku szkolnym w kontroli i ocenie jego wiedzy i umiejętności; prawa i błędy w procesie oceniania w klasach I-III; system zapewnienia jakości pracy szkoły.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna i rozumie podstawy teoretyczne oceniania i ewaluacji procesu edukacyjnego w klasach I–III szkoły podstawowej, w tym: cele, funkcje, rodzaje oceniania, proces i konsekwencje oceniania; uczestnictwo ucznia w kontroli i ocenie jego wiedzy i umiejętności; prawa i błędy w procesie oceniania; system zapewnienia jakości pracy szkoły; proces ewaluacji w szkole; metody i techniki ewaluacyjne.

Umiejętności

Student/-ka potrafi planować, realizować i oceniać efekty spersonalizowanych strategii i programów kształcenia i wychowania z nastawieniem na integralny rozwój ucznia.

Potrafi wykorzystywać proces oceniania pracy uczniów do stymulowania ich samooceny, umiejętności samoregulacji i pracy nad własnym rozwojem.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do efektywnej współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, w tym: psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, rodzicami uczniów i innymi członkami społeczności

szkolnej i lokalnej na rzecz uczniów, w celu ewaluacji procesu wychowawczego, opiekuńczego i edukacyjnego w szkole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie ćwiczeń:

na podstawie zaangażowania Studentek/Studentów/ we wspólne uczenie się, praca w grupach - formy ustalone/wybrane w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Cele i funkcje oceniania i ewaluacji w klasach I-III szkoły podstawowej.

2. System oceniania i rodzaje oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej.

3. Proces i konsekwencje oceniania ucznia w klasach I-III. Prawa i błędy w procesie oceniania.

4. Nowe spojrzenie na ocenianie kształtujące.

5. Informacja zwrotna w relacjach nauczyciela z uczniem jako narzędzie wzajemnego uczenia się.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borek, A.,Tędziagolska, M. 3P – Prosta, praktyczna i potrzebna. Ewaluacja w szkole i przedszkolu Materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycielek i nauczycieli.

https://docplayer.pl/18824931-Ewaluacja-w-szkole-i-przedszkolu.html

2. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

http://www.aps.edu.pl/media/3000420/cwikla-ocena_opisowa-2.pdf

3. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J.Bałachowicz, E.Ćwikła, M.Krasuska-Betiuk, M.Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4.Ćwikła, E. (2019). Przykład oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej jako element motywowania ucznia do nauki, W: M.Wiśniewska-Kin, J.Bonar, A. Buła (red.). Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice-rozpoznania-perspektywy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Hattie, J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

6.Sterna, D. (2016). Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Literatura uzupełniająca:

1.Choroszczyńska, M., Dotka, M., Konopka, I., Zwierzyńska, E. (2015) Ocenianie w klasach I-III, ORE.

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/751/Ocenianie-w-klasach-I-III.pdf

2. Niemierko, B.(2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa: WSiP.

3. Sterna, D. (2015).Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

4. Czasopisma (wybrana problematyka):

"Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce"

"Problemy Wczesnej Edukacji"

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (dostępne na stronie APS Czasopisma)

Uwagi:

Metody: dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), wywiady, eseje, prezentacje multimedialne, postery.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie pracy indywidualnej bądź grupowej, eseju, prezentacji itp.: 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie ćwiczeń:

na podstawie zaangażowania Studentek/Studentów/ we wspólne uczenie się, praca w grupach - formy ustalone/wybrane w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Cele i funkcje oceniania i ewaluacji w klasach I-III szkoły podstawowej.

2. System oceniania i rodzaje oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej.

3. Proces i konsekwencje oceniania ucznia w klasach I-III. Prawa i błędy w procesie oceniania.

4. Nowe spojrzenie na ocenianie kształtujące.

5. Informacja zwrotna w relacjach nauczyciela z uczniem jako narzędzie wzajemnego uczenia się.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borek, A.,Tędziagolska, M. 3P – Prosta, praktyczna i potrzebna. Ewaluacja w szkole i przedszkolu Materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycielek i nauczycieli.

https://docplayer.pl/18824931-Ewaluacja-w-szkole-i-przedszkolu.html

2. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

http://www.aps.edu.pl/media/3000420/cwikla-ocena_opisowa-2.pdf

3. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J.Bałachowicz, E.Ćwikła, M.Krasuska-Betiuk, M.Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4.Ćwikła, E. (2019). Przykład oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej jako element motywowania ucznia do nauki, W: M.Wiśniewska-Kin, J.Bonar, A. Buła (red.). Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice-rozpoznania-perspektywy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Hattie, J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

6.Sterna, D. (2016). Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Literatura uzupełniająca:

1.Choroszczyńska, M., Dotka, M., Konopka, I., Zwierzyńska, E. (2015) Ocenianie w klasach I-III, ORE.

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/751/Ocenianie-w-klasach-I-III.pdf

2. Niemierko, B.(2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa: WSiP.

3. Sterna, D. (2015).Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

4. Czasopisma (wybrana problematyka):

"Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce"

"Problemy Wczesnej Edukacji"

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (dostępne na stronie APS Czasopisma)

Uwagi:

Metody: dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), wywiady, eseje, prezentacje multimedialne, postery.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie pracy indywidualnej bądź grupowej, eseju, prezentacji itp.: 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. WIEDZA

- zaliczenie pisemne (stworzenie konspektu przykładowych zajęć z zachowaniem elementów oceny kształtującej);

- aktywność podczas ćwiczeń: jakość uczestnictwa w dyskusjach i innych zadań związanych z realizacją zajęć;

2. UMIEJĘTNOŚCI

-poziom wykonania zadań związanych z realizacją ćwiczeń (udział w dyskusjach, debatach, rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z ocenianiem w klasach 1-3);

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-jakość uczestnictwa w dyskusji podczas ćwiczeń;

- jakość uczestnictwa w praktycznych zadaniach dotyczących oceniania w klasach 1-3).

Pełny opis:

1.Przedstawienie problematyki przedmiotu, organizacji kształcenia, zasad zaliczenia ćwiczeń.

Cele i funkcje oceniania i ewaluacji w klasach I-III szkoły podstawowej.

2. System oceniania i rodzaje oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej.

3. Proces i konsekwencje oceniania ucznia w klasach I-III. Prawa i błędy w procesie oceniania.

4. Nowe spojrzenie na ocenianie kształtujące.

5. Informacja zwrotna w relacjach nauczyciela z uczniem jako narzędzie wzajemnego uczenia się.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borek, A.,Tędziagolska, M. 3P – Prosta, praktyczna i potrzebna. Ewaluacja w szkole i przedszkolu Materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycielek i nauczycieli.

https://docplayer.pl/18824931-Ewaluacja-w-szkole-i-przedszkolu.html

2. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

http://www.aps.edu.pl/media/3000420/cwikla-ocena_opisowa-2.pdf

3. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J.Bałachowicz, E.Ćwikła, M.Krasuska-Betiuk, M.Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4.Ćwikła, E. (2019). Przykład oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej jako element motywowania ucznia do nauki, W: M.Wiśniewska-Kin, J.Bonar, A. Buła (red.). Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice-rozpoznania-perspektywy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Hattie, J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

6.Sterna, D. (2016). Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Literatura uzupełniająca:

1 J.McTighe, H.F. Silver, Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji (2021), CEO.

2. Czasopisma (wybrana problematyka):

"Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce"

"Problemy Wczesnej Edukacji"

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (dostępne na stronie APS Czasopisma)

Uwagi:

Metody: dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), wywiady, eseje, prezentacje multimedialne, postery.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie pracy indywidualnej bądź grupowej, eseju, prezentacji itp.: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. WIEDZA

- zaliczenie pisemne (stworzenie konspektu przykładowych zajęć z zachowaniem elementów oceny kształtującej);

- aktywność podczas ćwiczeń: jakość uczestnictwa w dyskusjach i innych zadań związanych z realizacją zajęć;

2. UMIEJĘTNOŚCI

-poziom wykonania zadań związanych z realizacją ćwiczeń (udział w dyskusjach, debatach, rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z ocenianiem w klasach 1-3);

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-jakość uczestnictwa w dyskusji podczas ćwiczeń;

- jakość uczestnictwa w praktycznych zadaniach dotyczących oceniania w klasach 1-3).

Pełny opis:

1.Przedstawienie problematyki przedmiotu, organizacji kształcenia, zasad zaliczenia ćwiczeń.

Cele i funkcje oceniania i ewaluacji w klasach I-III szkoły podstawowej.

2. System oceniania i rodzaje oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej.

3. Proces i konsekwencje oceniania ucznia w klasach I-III. Prawa i błędy w procesie oceniania.

4. Nowe spojrzenie na ocenianie kształtujące.

5. Informacja zwrotna w relacjach nauczyciela z uczniem jako narzędzie wzajemnego uczenia się.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Borek, A.,Tędziagolska, M. 3P – Prosta, praktyczna i potrzebna. Ewaluacja w szkole i przedszkolu Materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycielek i nauczycieli.

https://docplayer.pl/18824931-Ewaluacja-w-szkole-i-przedszkolu.html

2. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

http://www.aps.edu.pl/media/3000420/cwikla-ocena_opisowa-2.pdf

3. Ćwikła, E. (2021). Ocena opisowa jako narzędzie kontroli dziecka w roli ucznia, W: J.Bałachowicz, E.Ćwikła, M.Krasuska-Betiuk, M.Kupiec, Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

4.Ćwikła, E. (2019). Przykład oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej jako element motywowania ucznia do nauki, W: M.Wiśniewska-Kin, J.Bonar, A. Buła (red.). Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice-rozpoznania-perspektywy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Hattie, J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

6.Sterna, D. (2016). Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. J.McTighe, H.F. Silver, Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji (2021), CEO.

2. Czasopisma (wybrana problematyka):

"Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce"

"Problemy Wczesnej Edukacji"

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (dostępne na stronie APS Czasopisma)

Uwagi:

Metody: dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza przypadków (przykładów), wywiady, eseje, prezentacje multimedialne, postery.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 13

Przygotowanie pracy indywidualnej bądź grupowej, eseju, prezentacji itp.: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Nowosielska
Prowadzący grup: Edyta Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)