Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia dla pracowników socjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-SDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia dla pracowników socjalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do zaliczenia 30

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Socjologia jako nauka: historyczne warunki powstania socjologii, socjologia i inne nauki społeczne, charakterystyka wiedzy socjologicznej i sposobów jej pozyskiwania, zróżnicowania w obrębie socjologii, główne kierunki w socjologii i ich przedstawiciele.

2. Kultura: definicje, normy, wartości i wzory, systemy symboli kulturowych, zróżnicowania kulturowe, globalizacja, konflikt kultur, etnocentryzm vs relatywizm kulturowy.

3. Socjalizacja: typy i reguły procesu socjalizacji, osobowość, tożsamość.

4. Konformizm, dewiacje i kontrola społeczna.

5. Role społeczne: ujęcie funkcjonalno-strukturalne i interakcjonistyczne.

6. Rodzina, jako podstawowa instytucja społeczna: funkcje rodziny, typy rodziny, fazy rodziny, kulturowy wymiar małżeństwa i rodziny, nowe formy związków, przemoc w związkach.

7. Struktura społeczna: definicje, ujęcia struktury, podstawowe segmenty struktury, teorie stratyfikacji społecznej, badania struktury, płeć i wiek jako nowe wymiary struktury, ruchliwość i nierówności społeczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych i ich elementach, w wymiarze regionu lub w skali globalnej oraz normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, w szczególności podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

Posiada wiedzę o metodach i narzędziach (w tym o technikach pozyskiwania danych), właściwych dla socjologii.

Umiejętności

Student/-ka potrafi interpretować złożone zjawiska społeczne.

Potrafi mówić publicznie o problemach społecznych.

Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych.

Analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych; posiada umiejętność przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz społecznych konsekwencji; posiada umiejętność rozumienia i analizowania kulturowego dorobku człowieka.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Jest przygotowany/-a do prawidłowego rozstrzygania dylematów w życiu społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do zaliczenia 30

Pełny opis:

Socjologia jako nauka

Więź społeczna

Osobowość społeczna

Mała grupa społeczna

Podstawowe procesy społeczne

Kultura

Rodzina

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szacka B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa

J. H. Turner J. H. 1998. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Sztompka P. 2002. Socjologia. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Giddens A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Domański H., 2004, Struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”

Encyklopedia socjologii, t.2, 1999, Warszawa: Oficyna Naukowa

Goldman N. 2001. Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Hall E.T.,1997, Ukryty wymiar, Warszawa: Muza SA

Berger Peter L. 1997. Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztompka P., M. Kucia (red.). 2007. Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo ZNAK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.