Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka aktywizacji społeczno-zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka aktywizacji społeczno-zawodowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

• Sprawdzanie obecności na ćwiczeniach;

• Kolokwium zaliczeniowe; W ramach kształcenia zdalnego w roku akademickim 2019/20 na aplikacji Forms.

• Monitoring pracy indywidualnej i zespołowej studentów oraz stopnia przygotowania na poszczególne tematy zajęć;

Warunki zaliczenia:

1. Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach (maksymalnie 1 nieobecność);

2. Zaliczenie kolokwium (50% punktów);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Instruktaż przedmiotowy. Pojęcie, geneza aktywizacji społeczno - zawodowej.

2. Aktywizacja społeczna, pokonywanie problemów społecznych związanych z marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.

3. Polityka państwa na rzecz aktywności zawodowej obywateli. Instrumenty publiczne i prywatne.

4. Znaczenie organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczno – zawodowej obywateli.

5. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty aktywizacji społeczno – zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami. Czynniki hamujące oraz sprzyjające aktywności społeczno - zawodowej niepełnosprawnych.

6. Aktywność społeczno - zawodowa osadzonych i byłych więźniów w systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym.

7. Aktywność społeczno - zawodowa seniorów.

8. Polityka społeczno - zawodowa państwa jako część polityki aktywizacji społeczno – zawodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Firlit – Fesnak Grażyna: Bieda i płeć: sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2015.

2. Kawczyńska – Butrym Zofia: Wybrane aspekty funkcjonowania pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. [w:] „Auxilium Sociale” 2002, nr ¾, s. 9-24.

3. Rolnik – Sadowska Ewa: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Difin, Warszawa 2010.

4. Dąbrowski Paweł: Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce: analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich. Wydawnictwa UW, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Paszkowicz Maria A.: Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

2. Majewski Tadeusz: Podstawy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Skrypt dla studentów. Kolegium Andragogiki Specjalnej, Warszawa 1999.

3. Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną? Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, ZUS, Warszawa 2009.

4. Kobus – Ostrowska Dorota: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością: aspekty ekonomiczne i społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

5. Paplińska Małgorzata, Walkiewicz – Krutak Małgorzata (red. nauk.): Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

6. Majewski Tadeusz: Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niewidomych i słabo widzących. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2004. Biblioteka miesięcznika „ Zakłady Pracy Chronionej”.

7. Ornowska Alicja: Resocjalizacja penitencjarna: zarys problematyki. Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2014.

8. Kryńska Elżbieta (red. nauk.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych. IPi SS, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada podstawową wiedzę z zakresu aktywizacji społecznej oraz zawodowej grup podlegających marginalizacji społecznej, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, byłych więźniów, seniorów i innych klientów pomocy społecznej, a także posiada wiedzę z zakresu zawodów i specjalności zawodowych.

Umiejętności

Student/-ka dostrzega i dokonuje interpretacji wybranych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Potrafi powiązać wiedzę z zakresu sytuacji na rynku pracy, działań pomocy społecznej aktywizacji zawodowej klientów pracy socjalnej.

Potrafi pracować w grupach zadaniowych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę pozyskiwania wiedzy i umiejętności związanych z aktywizacją społeczno-zawodową klienta.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

• Sprawdzanie obecności na ćwiczeniach;

• Kolokwium zaliczeniowe;

• Monitoring pracy indywidualnej i zespołowej studentów oraz stopnia przygotowania na poszczególne tematy zajęć;

Warunki zaliczenia:

1. Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach (maksymalnie 1 nieobecność);

2. Zaliczenie kolokwium (50% punktów);

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

• Sprawdzanie obecności na ćwiczeniach (na zdalnych, poprzez prace zadawane studentom);

• Kolokwium zaliczeniowe na aplikacji Forms w formie pytań opisowych i zamkniętych;

• Monitoring pracy indywidualnej i zespołowej studentów oraz stopnia przygotowania na poszczególne tematy zajęć w ramach indywidualnej i grupowej pracy studentów;

Warunki zaliczenia:

1. Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach (maksymalnie 1 nieobecność);

W przypadku zajęć realizowanych zdalnie studenci indywidualnie wypełniają dokumentację pracy studenta, wykonują ćwiczenia i odpowiadają na pytania w formie indywidualnej i grupowej po 2-3 osoby. Prace studentów są odsyłane na adres e-mailowy akruk@aps.edu.pl (służbowy), następnie archiwizowane. Wykonane przez studentów prace podlega sprawdzeniu, po czym przekazuję studentom uwagi dotyczące nadesłanych opracowań. W praktyce studenci wykonują prace również indywidualnie i w małych zespołach, np. 2 osobowych. Wykonywanie przez studentów prac w domu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych jest równoważne z aktywnym uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych i obecnością studenta na zajęciach.

Jest to sposób asynchroniczny z wykorzystaniem poczty e-mailowej.

2. Zaliczenie kolokwium (50% punktów) w ramach aplikacji Forms;

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Instruktaż przedmiotowy. Pojęcie, geneza aktywizacji społeczno - zawodowej.

2. Aktywizacja społeczna, pokonywanie problemów społecznych związanych z marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.

3. Polityka państwa na rzecz aktywności zawodowej obywateli. Instrumenty publiczne i prywatne.

4. Znaczenie organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczno – zawodowej obywateli.

5. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty aktywizacji społeczno – zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami. Czynniki hamujące oraz sprzyjające aktywności społeczno - zawodowej niepełnosprawnych.

6. Aktywność społeczno - zawodowa osadzonych i byłych więźniów w systemie penitencjarnym i postpenitencjarnym.

7. Aktywność społeczno - zawodowa seniorów.

8. Polityka społeczno - zawodowa państwa jako część polityki aktywizacji społeczno – zawodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Firlit – Fesnak Grażyna: Bieda i płeć: sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2015.

2. Kawczyńska – Butrym Zofia: Wybrane aspekty funkcjonowania pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. [w:] „Auxilium Sociale” 2002, nr ¾, s. 9-24.

3. Rolnik – Sadowska Ewa: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Difin, Warszawa 2010.

4. Dąbrowski Paweł: Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce: analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich. Wydawnictwa UW, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Paszkowicz Maria A.: Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.

2. Majewski Tadeusz: Podstawy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Skrypt dla studentów. Kolegium Andragogiki Specjalnej, Warszawa 1999.

3. Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną? Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, ZUS, Warszawa 2009.

4. Kobus – Ostrowska Dorota: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością: aspekty ekonomiczne i społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

5. Paplińska Małgorzata, Walkiewicz – Krutak Małgorzata (red. nauk.): Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

6. Majewski Tadeusz: Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niewidomych i słabo widzących. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna, Warszawa 2004. Biblioteka miesięcznika „ Zakłady Pracy Chronionej”.

7. Ornowska Alicja: Resocjalizacja penitencjarna: zarys problematyki. Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2014.

8. Kryńska Elżbieta (red. nauk.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych. IPi SS, Warszawa 2013.

W ramach kształcenia zdalnego studenci mają możliwość korzystania z zasobów internetowych.

Istnieje możliwość korzystania ze stron rządowych, np. www.psz.praca.gov.pl, portalu PARP www.parp.gov.pl, https:www.gov.pl/web/rodzina/osoby-niepełnosprawne, stron ministerialnych - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szczególnie Departamentu Rynku Pracy, Krajowego Urzędu Pracy, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, publikacji w ramach tzw. otwartych zasobów nauki (niektóre artykuły naukowe występują też w wersji on – line, rzadziej książki).

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, pogadanka, praca w grupach, dyskusja, praca indywidualna;

nakład pracy studenta: około 60 godzin na przygotowanie się do zajęć, lektury.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia zdalnego:

Studenci indywidualnie, a następnie grupowo wypełniają dokumentację pracy studenta, wykonują ćwiczenia i odpowiadają na pytania. Jest ona odsyłana przez studentów na adres e-mailowy akruk@aps.edu.pl (służbowy), następnie archiwizowana. Wykonane przez studentów prace podlegają sprawdzeniu, po którym przekazuję studentom uwagi dotyczące nadesłanych opracowań. Wykonywanie przez studentów prac w domu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych jest równoważne z aktywnym uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych. Kształcenie zdalne dotyczy okresu od 17 III 2020 r. (wtorek) do odwołania. Dla cyklu I i grupy: I DZPS-PSS2 zajęcia w formie zdalnej są realizowane do 07 kwietnia 2020 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.