Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zagadnienia sztuki plastycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-ZAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia sztuki plastycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. PE, animacja społeczno-kulturowa, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 2 sem. PE, animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Aktywny udział w ćwiczeniach, realizacje praktyczne- ćwiczenia warsztatowe, ocena prezentacji technik i wytworów plastycznych. Ocen pracy pisemnej, koncepcji działania artystycznego w przestrzeni otwartej lub zamkniętej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Kulturotwórcze znaczenie sztuki, dziedziny sztuk plastycznych.

2. Charakterystyka rozwoju rysunkowego dziecka; formy ekspresji plastycznej w twórczości dziecka.

3. Rola twórcy i odbiorcy dzieła sztuki, zagadnienia twórczości i odtwórczości.

4. Inspirujące style, kierunki i konwencje w sztuce.

5. Kontakt z dziełem sztuki, współczesne formy rejestracji i ewaluacji.

6. Sztuka konceptualna, sztuka społeczna, zagadnienia treści i formy.

7. Warsztat plastyczny, techniki plastyczne – klasyfikacja.

8. Współpraca z ośrodkiem kultury, społecznością lokalną, organizacja wydarzeń artystycznych.

9. Realizacje praktyczne i ndywidualne i zespołowe, analiza wykonanych prac plastycznych.

Literatura:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, APS, Warszawa 2010.

Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, WSH, Łódź 2009.

Karolak W., Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka, Wyd. PK INSEA, Warszawa 1995.

Karolak W., Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, WSHE, Łódź 2005.

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu, Arkady, Warszawa 1989

Limont W., Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK. Toruń 1994.

Lowenfeld V, Brittain W., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977.

Monkiewicz W., Rzeźnik G, Wojdam., Zarządzanie cyklem projektu. Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.

Necka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998.

Popek S. „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży” WSiP. Warszawa 1985.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. Ossolineum. Wrocław 1988

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie różnych obszarów sztuki, pozwalającą na rozpoznawanie i charakteryzowanie zjawisk w jej obszarze.

Umiejętności

Dostrzega nowe zjawiska w obszarze sztuki i interpretuje je, wykorzystując posiadaną wiedzę kulturową.

Potrafi animować aktywność i twórczość uczniów, wykorzystując różne obszary pracy z i nad sztuką.

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie i ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie wykorzystania różnych obszarów sztuki w działalności pedagogicznej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe.

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Kryteria oceny

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze podstawowych zagadnień sztuki plastycznej, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Kontakt i informacje szczegółowe w zakładce przedmiotu/grupy zajęcia na TEAMSie. Prace twórcze oraz prace pisemną powstałe w ramach ćwiczeń proszę o zamieszczenie w formie elektronicznej na TEAMSie w katalogu Zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Kulturotwórcze znaczenie sztuki, dziedziny sztuk plastycznych. Charakterystyka rozwoju rysunkowego dziecka; formy ekspresji plastycznej w twórczości dziecka. Rola twórcy i odbiorcy dzieła sztuki, zagadnienia twórczości i odtwórczości. Inspirujące style, kierunki i konwencje w sztuce. Kontakt z dziełem sztuki, współczesne formy rejestracji i ewaluacji. Sztuka konceptualna, sztuka społeczna, zagadnienia treści i formy. Warsztat plastyczny, techniki plastyczne - klasyfikacja. Współpraca z ośrodkiem kultury, społecznością lokalną, organizacja wydarzeń artystycznych. Opracowanie informacji wizualnej, projektu artystyczno-edukacyjnego, koncepcji wystawy. Realizacje praktyczne indywidualne i zespołowe, analiza wykonanych prac plastycznych.

Uwagi:

Wiedza - Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie różnych obszarów sztuki, pozwalającą na rozpoznawanie i charakteryzowanie zjawisk w jej obszarze.

Umiejętności - Dostrzega nowe zjawiska w obszarze sztuki i interpretuje je wykorzystując posiadaną wiedzę kulturową.

- Potrafi wykreować aktywność i twórczość uczniów wykorzystując różne obszary pracy z i nad sztuką.

Kompetencje społeczne - Rozumie znaczenie i ma przekonanie co do wykorzystania różnych obszarów sztuki w działalności pedagogicznej i społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Paruch
Prowadzący grup: Ewa Detko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aktywny udział w ćwiczeniach, realizacje praktyczne- ćwiczenia warsztatowe, ocena prezentacji technik i wytworów plastycznych. Ocen pracy pisemnej, koncepcji działania artystycznego w przestrzeni otwartej lub zamkniętej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Kulturotwórcze znaczenie sztuki, dziedziny sztuk plastycznych.

2. Charakterystyka rozwoju rysunkowego dziecka; formy ekspresji plastycznej w twórczości dziecka.

3. Rola twórcy i odbiorcy dzieła sztuki, zagadnienia twórczości i odtwórczości. 4. Inspirujące style, kierunki i konwencje w sztuce.

5. Kontakt z dziełem sztuki, współczesne formy rejestracji i ewaluacji.

6. Sztuka konceptualna, sztuka społeczna, zagadnienia treści i formy.

7. Warsztat plastyczny, techniki plastyczne – klasyfikacja.

8.Współpraca z ośrodkiem kultury, społecznością lokalną, organizacja wydarzeń artystycznych.

9. Realizacje praktyczne i ndywidualne i zespołowe, analiza wykonanych prac plastycznych.

Literatura:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, APS, Warszawa 2010.

Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, WSH, Łódź 2009.

Karolak W., Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka, Wyd. PK INSEA, Warszawa 1995.

Karolak W., Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, WSHE, Łódź 2005.

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu, Arkady, Warszawa 1989

Limont W., Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK. Toruń 1994.

Lowenfeld V, Brittain W., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977.

Monkiewicz W., Rzeźnik G, Wojdam., Zarządzanie cyklem projektu. Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.

Necka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998.

Popek S. „Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży” WSiP. Warszawa 1985.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. Ossolineum. Wrocław 1988

Uwagi:

Konwersatorium, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe.

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Kryteria oceny

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze podstawowych zagadnień sztuki plastycznej, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Kontakt i informacje szczegółowe w zakładce przedmiotu/grupy zajęcia na TEAMSie. Prace twórcze oraz prace pisemną powstałe w ramach ćwiczeń proszę o zamieszczenie w formie elektronicznej na TEAMSie w katalogu Zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Radwański
Prowadzący grup: Agnieszka Turlewicz-Miodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)