Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badacza w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-WBC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat badacza w środowisku cyfrowym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. PE, edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Istota i charakterystyka warsztatu badacza w środowisku cyfrowym. Funkcje i zadania warsztatu badacza. Organizacja warsztatu badacza i jego doskonalenie. Interdyscyplinarność wiedzy badacza w środowisku cyfrowym. Rola mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych tworzących środowisko cyfrowe. Otwarte zasoby edukacyjne i netnografia w badaniu naukowym. Specyfika badań naukowych w świecie realnym i wirtualnym. Przygotowanie badań naukowych w środowisku cyfrowym. Prowadzenie badań naukowych w środowisku cyfrowym. Opracowanie wyników badań. Prezentacja wyników badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą warsztatu badawczego z uwzględnieniem środowiska cyfrowego.

Umiejętności - Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w środowisku cyfrowym.

- Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w ramach badań prowadzonych w środowisku cyfrowym.

Kompetencje społeczne - Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w roli badacza w środowisku cyfrowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- praca indywidualna i grupowa

- analiza przypadków

Pełny opis:

1. Istota i charakterystyka warsztatu badacza w środowisku cyfrowym – definiowanie pojęć kluczowych (badanie naukowe; środowisko cyfrowe; konwergencja mediów, a sieciowa organizacja mediów).

2. Funkcje i zadania warsztatu badacza. Organizacja warsztatu badacza i jego doskonalenie – obiektywizm i rzetelność w realizacji badań naukowych.

3. Interdyscyplinarność wiedzy badacza w środowisku cyfrowym – rola kompleksowego podejścia do problemu badawczego.

4. Rola mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych tworzących środowisko cyfrowe - epistemologia ignorancji szansa czy zagrożenie?

5. Otwarte zasoby edukacyjne i netnografia w badaniu naukowym- komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym.

6. Specyfika badań naukowych w świecie realnym i wirtualnym. Zagadnienia metodologiczne związane z realizacją badań ilościowych i jakościowych.

7. Przygotowanie badań naukowych w środowisku cyfrowym. Zagadnienia metodologiczne związane z zasadami prowadzenia badań naukowych.

8. Prowadzenie badań naukowych w środowisku cyfrowym -organizacja i przebieg badań naukowych.

9. Opracowanie wyników badań. Prezentacja wyników badań- standardy/wymogi edytorskie, techniczne i estetyczne (APA).

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008.

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006.

M. Łobocki – „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Warszawa 2000.

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (2021) Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak, D. (2012). Badania jakościowe. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu aktywności na zajęciach

- ocena wykonywanych prac/ćwiczeń/ prezentacji

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie zadań przewidzianych w programie zajęć: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.