Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci i bezpieczeństwo informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-SBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci i bezpieczeństwo informatyczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

GŁÓWNE TREŚCI PROGRAMOWE:

Współczesne technologie komputerowe

Komunikacji metody transmisji danych.

Bezpieczeństwo informatyczna.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Najczęściej wykorzystywane, współczesne technologie komputerowe w komunikacji opartej na sieciach komputerowych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zmiany społeczne i gospodarcze mające źródło w pojawieniu się nowych technologii informatycznych. Kierunki rozwoju TI.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna sposoby wykorzystania sieci komputerowych i trendy rozwojowe TI.

- Rozumie wpływ rozwoju TI na zmiany cywilizacyjno- społeczne.

- Zna i rozumie cyberzagrożenia i zasady bezpieczeństwa informatycznego.

- Wie jak wykorzystać dostępne zasoby i usługi istniejącej sieci komputerowej.

- Wie w jaki sposób naprawić i zmodernizować stację roboczą.

Umiejętności

- Potrafi samodzielnie znaleźć informacje o zmianach i uaktualnieniach oprogramowania oraz o sposobach modernizacji sprzętu komputerowego.

- Potrafi stworzyć i skonfigurować prostą sieć komputerową.

- Potrafi wdrożyć zabezpieczenia informatyczne.

- Potrafi stworzyć sieć komputerową opartą o usługi „w chmurze”.

- Potrafi wykorzystać urządzenia mobilne zakresie współdzielenia zasobów i łączności z innymi urządzeniami.

Kompetencje społeczne

- Ma gotowość do kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu.

- Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności informatycznych w stosunku do rozwoju TI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia realizowany jest poprzez:

- ocenę uczestnictwa w zajęciach,

- ocenę rozwiązywaniu zadań praktycznych i teoretycznych (w tym kolokwia),

- oceny z egzaminu składającego się z krótkiej części teoretycznej i części praktycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i komunikacji.

Współczesne rozwiązania w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem mediów: miedzianych, światłowodowych i fal radiowych.

Diagnostyka systemu

Zasady bezpieczeństwa informatycznego, metody zabezpieczeń i narzędzia.

Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.

Rodzaje systemów operacyjnych.

Zasady konfiguracji urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych.

Nośniki danych.

Programy narzędziowe, naprawcze i diagnostyczne.

Rozwiązania "chmurowe":

infrastruktura jako usługa (IaaS - Infrastructure as a Service),

platforma jako usługa (PaaS - Platform as a Service ),

oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały publikowane na stronie przedmiotu

Bradford Russell. Podstawy sieci komputerowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

E. Brynjolfsson A. Mcaffee - Drugi wiek maszyny Praca postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii MT BIznes, Warszawa 2015

Krzysztof Nowicki Henryk Krawczyk Sylwester Kaczmarek

Aplikacje i usługi a technologie sieciowe PWN 2018

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z pracy i serwisów o tematyce informatycznej.

E. Bendyk, Antymatrix Wydawnictwo W.A.B. 2004

G. Musiołek (red.) , Cywilizacja 2.0 – Świat po rewolucji informatycznej – z serii Niezbędnik inteligenta dodatek do tygodnika POLITYKA, Warszawa 2011

Digital Shadows LTD. 2013. Haw Big is Your Digital Shadow. DigitalShedows. [Online] 2013. [Zacytowano: 25 05 2013.] http://digitalshadows.com/.

Cantelmi T. 2015. Człowiek w epoce internetu: Technopłynny umysł. Kraków : Bratni Zew Wydawnctwo Franciszkanów, 2015.

Kurz C. Rieger F. Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę, Muza Warszawa, 2013

Rushkoff D. 2006. Cyberia - życie w okopach hiperprzetrzeni. Warszawa : Okultura, 2006.

Uwagi:

2 punkty ECTS - czyli ok. 55 godz. pracy ucznia:

30 godzin to praca na zajęciach

20 godz. praca własna w domu przygotowanie do zająć studia literaturowe

5 godz. przygotowanie do zaliczenia/egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Strona przedmiotu: https://www.notion.so/Sieci-i-bezpiecze-stwo-informatyczne-161d7fabb2cc4f03ae69613492f722e6?pvs=4
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia realizowany jest poprzez:

- ocenę uczestnictwa w zajęciach,

- ocenę rozwiązywaniu zadań praktycznych i teoretycznych (w tym kolokwia),

- oceny z egzaminu składającego się z krótkiej części teoretycznej i części praktycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i komunikacji.

Współczesne rozwiązania w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem mediów: miedzianych, światłowodowych i fal radiowych.

Diagnostyka systemu

Zasady bezpieczeństwa informatycznego, metody zabezpieczeń i narzędzia.

Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.

Rodzaje systemów operacyjnych.

Zasady konfiguracji urządzeń sieciowych i systemów operacyjnych.

Nośniki danych.

Programy narzędziowe, naprawcze i diagnostyczne.

Rozwiązania "chmurowe":

infrastruktura jako usługa (IaaS - Infrastructure as a Service),

platforma jako usługa (PaaS - Platform as a Service ),

oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały publikowane na stronie przedmiotu

Bradford Russell. Podstawy sieci komputerowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

E. Brynjolfsson A. Mcaffee - Drugi wiek maszyny Praca postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii MT BIznes, Warszawa 2015

Krzysztof Nowicki Henryk Krawczyk Sylwester Kaczmarek

Aplikacje i usługi a technologie sieciowe PWN 2018

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z pracy i serwisów o tematyce informatycznej.

E. Bendyk, Antymatrix Wydawnictwo W.A.B. 2004

G. Musiołek (red.) , Cywilizacja 2.0 – Świat po rewolucji informatycznej – z serii Niezbędnik inteligenta dodatek do tygodnika POLITYKA, Warszawa 2011

Digital Shadows LTD. 2013. Haw Big is Your Digital Shadow. DigitalShedows. [Online] 2013. [Zacytowano: 25 05 2013.] http://digitalshadows.com/.

Cantelmi T. 2015. Człowiek w epoce internetu: Technopłynny umysł. Kraków : Bratni Zew Wydawnctwo Franciszkanów, 2015.

Kurz C. Rieger F. Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę, Muza Warszawa, 2013

Rushkoff D. 2006. Cyberia - życie w okopach hiperprzetrzeni. Warszawa : Okultura, 2006.

Uwagi:

2 punkty ECTS - czyli ok. 55 godz. pracy ucznia:

30 godzin to praca na zajęciach

20 godz. praca własna w domu przygotowanie do zająć studia literaturowe

5 godz. przygotowanie do zaliczenia/egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)