Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu teorii wychowania. Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Problemy, zagad¬nienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania. Wychowanie jako odkrywanie, budzenie, tworzenie „świata ludzkich spraw” w człowieku. Problem istoty i cech atrybu¬tywnych wy¬chowania. Proces wychowania, jego funkcje, struktura, właściwości, dyna¬mika. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkul¬turacja; podmiotowość, samore¬alizacja, samowychowanie, transgresja. Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddzia-ływań wychowawczych: psychospołeczne wa¬runki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, problem jakości relacji in¬terpersonalnych. Podmiotowość a przedmiotowość. Program pracy wychowawczej. Style kierowania klasą. Poszanowanie godności dziecka/ucznia. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania. Metody i techniki od¬działywań wychowaw¬czych i warunki ich skuteczności. Polityczność a upolitycznienie. Spo¬łeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjo¬nalnej prze¬mocy. Dys-funkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki, ich specyfikę merytory¬czną oraz tożsamość pedagogiczną.

-Zna i rozumie genezę teorii wychowania, terminologie i wybrane teorie wychowania i ich merytoryczną specyfikę, z uwzględnieniem perspektywy nauk humanistycznych i nauk społecznych.

- Zna i rozumie na poziome elementarnym wybrane wykładnie relacji wychowawczej oraz procesu wychowania, w tym ich wa¬runków kon-stytutywnych. Rozumie wybrane zależności między wychowaniem a socjalizacją i enkulturacją.

-Zna wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania relacji wy-chowawczej i procesu wychowania, a także wybrane aksjolo¬giczne sposoby opisu wychowania.

- Potrafi wskazać implikacje praktyczne poszczególnych teorii wycho-wania.

- Zna współczesne nurty pedagogiczne w zakresie teorii wychowa¬nia.

Umiejętności - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę na z zakresu teoretycz¬nych podstaw wychowania w celu analizowania i interpretowania pro¬blemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

- Potrafi formułować elementarne interpretacje wybranych proble-mów wychowawczych i oświatowych, wykorzystując argumenty od-wołujące się do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedago-gice.

Kompetencje społeczne - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat teoretycznych pod¬staw wychowania, rozumie potrzebę dokształcania w tym zakresie w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej przyszłej roli zawodo-wej, uznając wagę wiedzy o teoretycznych podstawach wycho¬wania w działaniu pedagogicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Elżbieta Strutyńska, Agnieszka Zamarian, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena umiejętności na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Podstawowe pojęcia i kategorie; pojęcie sytuacji wychowawczej, problem struktury dynamiki oddziaływań wychowawczych.

Problemy, zagadnienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania.

Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Wychowanie - odkrywaniem, budzeniem, tworzeniem „świata ludzkich spraw” w człowieku.

Problem istoty i cech atrybutywnych wychowania. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkulturacja; podmiotowość, samorealizacja, samowychowanie, transgresja.

Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddziaływań wychowawczych: psychospołeczne warunki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, problem jakości relacji interpersonalnych.

Podmiotowość a przedmiotowość. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania.

Specyficzne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne tworzące konteksty wychowania: „kultura instant”, „socjologia mobilności”, „atomizacja form życia społecznego”, świat jako „globalna wioska” i „kultura ryzyka”.

Metody (modelowania, zadaniowa, perswazyjna, oddziaływań grupowych) i techniki (wymiany opinii, wzmacniania pozytywnego i negatywnego, oddziaływań niewerbalnych, organizowania czasu wolnego) oddziaływań wychowawczych i warunki ich skuteczności.

Polityczność a upolitycznienie. Społeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjonalnej przemocy. Dysfunkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Czerepniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytyczne człowieka, Gdańsk 2006.

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001.

Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń - Olsztyn 1996.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Pedagogika, cz. 1, 2, red. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, 2004.

Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009.

Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M. J. Kehily, tłum. M. Kościelniak, Kraków 2008.

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M Czerepniak-Walczak, t. 1, 3, 4, Gdańsk 2007, 2008.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 5-18. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/553

Gara J., Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2017, nr. 1 (7), s. 12-31. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_5798

Uzupełniająca:

Ablewicz K., Pedagog kultury jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej, „Edukacja” 3/1999.

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

Bogaj A., Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2000.

Folkierska A., Dialog i wychowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1/1986.

Gara J. , Filozoficzna kategoria totalności jako heurystyka pseudopedagogiczności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009 nr. 1.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2.

Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa 2007.

Gara J., Filozoficzne przesłanki intersubiektywności dialogiki aktów wychowania, „Horyzonty Wychowania” 7/2007 (12).

Gordon T., Wychowanie bez porażek, PAX 1991.

Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Kwieciński Z. , Socjopatologia edukacji, PAN 1992.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.

Nawrot R. , Manipulacja społeczna przegląd technik i wybranych wyników badań, „Przegląd Psychologiczny” 1989, nr. 1.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Warszawa 2009.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

Pytanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992.

Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji, Kraków 1995.

Schulz R., Szkice z pedagogiki ogólnej, Toruń 2016.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa 2011.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN 2001.

Witkowski T., Psychomanipulacje, Wrocław 2004.

Witowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998.

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką), metody oglądowe, praca w grupach, „burza mózgów”.

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy :Edukacja na odległość

Realizacja treści wykładowych na odległość

Studenci otrzymują usos-mailem lektury w formie elektronicznej (PDF, linki on-line); wskazówki dotyczące węzłowych zagadnień, które ukierunkowują pracę samokształceniową; prezentacje treści wykładowych (PowerPoint lub PDF).

Realizacja treści ćwiczeniowych na odległość:

Dr Agnieszka Zamarian

Studenci otrzymują na adres mailowy grupy zagadnieniach związane z lekturami, lektury w formie skanów oraz prezentacje do realizowanych zajęć.

Zaliczenie: Studenci otrzymują zagadnienia do opracowania.

Dr Edyta Zawadzka

Studenci otrzymują na adresy e-mail (grupowy oraz uczelniany) skany tekstów z programu zajęć oraz zadania rekonstrukcyjno-refleksyjne. Jakość wykonania zadań jest weryfikowana przez prowadzącą.

Zaliczenie: Studenci przygotowują esej z zakresu wybranych problemów teoretycznych podstaw wychowania

Dr Elżbieta Strutyńska

Studenci otrzymują mailem zagadnienia i prezentacje do treści zajęć; lektury z programu zajęć udostępnione zostały studentom w formie skanu.

Zaliczenie: Studenci przygotowują prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena umiejętności na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Podstawowe pojęcia i kategorie; pojęcie sytuacji wychowawczej, problem struktury dynamiki oddziaływań wychowawczych.

Problemy, zagadnienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania.

Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Wychowanie - odkrywaniem, budzeniem, tworzeniem „świata ludzkich spraw” w człowieku.

Problem istoty i cech atrybutywnych wychowania. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkulturacja; podmiotowość, samorealizacja, samowychowanie, transgresja.

Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddziaływań wychowawczych: psychospołeczne warunki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, problem jakości relacji interpersonalnych.

Podmiotowość a przedmiotowość. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania.

Specyficzne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne tworzące konteksty wychowania: „kultura instant”, „socjologia mobilności”, „atomizacja form życia społecznego”, świat jako „globalna wioska” i „kultura ryzyka”.

Metody (modelowania, zadaniowa, perswazyjna, oddziaływań grupowych) i techniki (wymiany opinii, wzmacniania pozytywnego i negatywnego, oddziaływań niewerbalnych, organizowania czasu wolnego) oddziaływań wychowawczych i warunki ich skuteczności.

Polityczność a upolitycznienie. Społeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjonalnej przemocy. Dysfunkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Czerepniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytyczne człowieka, Gdańsk 2006.

Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń - Olsztyn 1996.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Pedagogika, cz. 1, 2, red. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, 2004.

Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009.

Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009.

Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M. J. Kehily, tłum. M. Kościelniak, Kraków 2008.

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M Czerepniak-Walczak, t. 1, 3, 4, Gdańsk 2007, 2008.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 5-18. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/553

Gara J., Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2017, nr. 1 (7), s. 12-31. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_5798

Uzupełniająca:

Ablewicz K., Pedagog kultury jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej, „Edukacja” 3/1999.

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

Bogaj A., Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2000.

Folkierska A., Dialog i wychowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1/1986.

Gara J. , Filozoficzna kategoria totalności jako heurystyka pseudopedagogiczności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009 nr. 1.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2.

Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa 2007.

Gara J., Filozoficzne przesłanki intersubiektywności dialogiki aktów wychowania, „Horyzonty Wychowania” 7/2007 (12).

Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Kwieciński Z. , Socjopatologia edukacji, PAN 1992.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.

Nawrot R. , Manipulacja społeczna przegląd technik i wybranych wyników badań, „Przegląd Psychologiczny” 1989, nr. 1.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Warszawa 2009.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

Pytanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992.

Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji, Kraków 1995.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa 2011.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN 2001.

Witkowski T., Psychomanipulacje, Wrocław 2004.

Witowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998.

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką), metody oglądowe, praca w grupach, „burza mózgów”.

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy : Kształcenie na odległość

Realizacja treści wykładowych na odległość

Studenci otrzymują usos-mailem lektury w formie elektronicznej (PDF, linki on-line); wskazówki dotyczące węzłowych zagadnień, które ukierunkowują pracę samokształceniową; prezentacje treści wykładowych (PowerPoint lub PDF).

Realizacja treści ćwiczeniowych na odległość:

Dr Agnieszka Zamarian

Studenci otrzymują na adres mailowy grupy zagadnieniach związane z lekturami, lektury w formie skanów oraz prezentacje do realizowanych zajęć.

Zaliczenie:

Studenci otrzymują zagadnienia do opracowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.