Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu teorii wychowania. Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Problemy, zagad¬nienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania. Wychowanie jako odkrywanie, budzenie, tworzenie „świata ludzkich spraw” w człowieku. Problem istoty i cech atrybu¬tywnych wy¬chowania. Proces wychowania, jego funkcje, struktura, właściwości, dyna¬mika. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkul¬turacja; podmiotowość, samore¬alizacja, samowychowanie, transgresja. Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddzia-ływań wychowawczych: psychospołeczne wa¬runki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, problem jakości relacji in¬terpersonalnych. Podmiotowość a przedmiotowość. Program pracy wychowawczej. Style kierowania klasą. Poszanowanie godności dziecka/ucznia. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania. Metody i techniki od¬działywań wychowaw¬czych i warunki ich skuteczności. Polityczność a upolitycznienie. Spo¬łeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjo¬nalnej prze¬mocy. Dys-funkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki, ich specyfikę merytory¬czną oraz tożsamość pedagogiczną.

-Zna i rozumie genezę teorii wychowania, terminologie i wybrane teorie wychowania i ich merytoryczną specyfikę, z uwzględnieniem perspektywy nauk humanistycznych i nauk społecznych.

- Zna i rozumie na poziome elementarnym wybrane wykładnie relacji wychowawczej oraz procesu wychowania, w tym ich wa¬runków kon-stytutywnych. Rozumie wybrane zależności między wychowaniem a socjalizacją i enkulturacją.

-Zna wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania relacji wy-chowawczej i procesu wychowania, a także wybrane aksjolo¬giczne sposoby opisu wychowania.

- Potrafi wskazać implikacje praktyczne poszczególnych teorii wycho-wania.

- Zna współczesne nurty pedagogiczne w zakresie teorii wychowa¬nia.

Umiejętności - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę na z zakresu teoretycz¬nych podstaw wychowania w celu analizowania i interpretowania pro¬blemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

- Potrafi formułować elementarne interpretacje wybranych proble-mów wychowawczych i oświatowych, wykorzystując argumenty od-wołujące się do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedago-gice.

Kompetencje społeczne - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat teoretycznych pod¬staw wychowania, rozumie potrzebę dokształcania w tym zakresie w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej przyszłej roli zawodo-wej, uznając wagę wiedzy o teoretycznych podstawach wycho¬wania w działaniu pedagogicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Elżbieta Strutyńska, Agnieszka Zamarian, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.