Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu teorii wychowania. Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Problemy, zagad¬nienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania. Wychowanie jako odkrywanie, budzenie, tworzenie „świata ludzkich spraw” w człowieku. Problem istoty i cech atrybu¬tywnych wy¬chowania. Proces wychowania, jego funkcje, struktura, właściwości, dyna¬mika. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkul¬turacja; podmiotowość, samore¬alizacja, samowychowanie, transgresja. Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddzia-ływań wychowawczych: psychospołeczne wa¬runki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, problem jakości relacji in¬terpersonalnych. Podmiotowość a przedmiotowość. Program pracy wychowawczej. Style kierowania klasą. Poszanowanie godności dziecka/ucznia. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania. Metody i techniki od¬działywań wychowaw¬czych i warunki ich skuteczności. Polityczność a upolitycznienie. Spo¬łeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjo¬nalnej prze¬mocy. Dys-funkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki, ich specyfikę merytory¬czną oraz tożsamość pedagogiczną.

-Zna i rozumie genezę teorii wychowania, terminologie i wybrane teorie wychowania i ich merytoryczną specyfikę, z uwzględnieniem perspektywy nauk humanistycznych i nauk społecznych.

- Zna i rozumie na poziome elementarnym wybrane wykładnie relacji wychowawczej oraz procesu wychowania, w tym ich wa¬runków kon-stytutywnych. Rozumie wybrane zależności między wychowaniem a socjalizacją i enkulturacją.

-Zna wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania relacji wy-chowawczej i procesu wychowania, a także wybrane aksjolo¬giczne sposoby opisu wychowania.

- Potrafi wskazać implikacje praktyczne poszczególnych teorii wycho-wania.

- Zna współczesne nurty pedagogiczne w zakresie teorii wychowa¬nia.

Umiejętności - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę na z zakresu teoretycz¬nych podstaw wychowania w celu analizowania i interpretowania pro¬blemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

- Potrafi formułować elementarne interpretacje wybranych proble-mów wychowawczych i oświatowych, wykorzystując argumenty od-wołujące się do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedago-gice.

Kompetencje społeczne - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat teoretycznych pod¬staw wychowania, rozumie potrzebę dokształcania w tym zakresie w kontekście przyszłej pracy zawodowej.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej przyszłej roli zawodo-wej, uznając wagę wiedzy o teoretycznych podstawach wycho¬wania w działaniu pedagogicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Elżbieta Strutyńska, Agnieszka Zamarian, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena umiejętności na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Podstawowe pojęcia i kategorie; pojęcie sytuacji wychowawczej, problem struktury dynamiki oddziaływań wychowawczych.

Problemy, zagadnienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania.

Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Wychowanie - odkrywaniem, budzeniem, tworzeniem „świata ludzkich spraw” w człowieku.

Problem istoty i cech atrybutywnych wychowania. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkulturacja; podmiotowość, samorealizacja, samowychowanie, transgresja.

Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddziaływań wychowawczych: psychospołeczne warunki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, problem jakości relacji interpersonalnych.

Podmiotowość a przedmiotowość. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania.

Specyficzne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne tworzące konteksty wychowania: „kultura instant”, „socjologia mobilności”, „atomizacja form życia społecznego”, świat jako „globalna wioska” i „kultura ryzyka”.

Metody (modelowania, zadaniowa, perswazyjna, oddziaływań grupowych) i techniki (wymiany opinii, wzmacniania pozytywnego i negatywnego, oddziaływań niewerbalnych, organizowania czasu wolnego) oddziaływań wychowawczych i warunki ich skuteczności.

Polityczność a upolitycznienie. Społeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjonalnej przemocy. Dysfunkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Czerepniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytyczne człowieka, Gdańsk 2006.

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001.

Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń - Olsztyn 1996.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Pedagogika, cz. 1, 2, red. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, 2004.

Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009.

Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M. J. Kehily, tłum. M. Kościelniak, Kraków 2008.

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M Czerepniak-Walczak, t. 1, 3, 4, Gdańsk 2007, 2008.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 5-18. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/553

Gara J., Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2017, nr. 1 (7), s. 12-31. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_5798

Uzupełniająca:

Ablewicz K., Pedagog kultury jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej, „Edukacja” 3/1999.

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

Bogaj A., Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2000.

Folkierska A., Dialog i wychowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1/1986.

Filek J., Fenomenologia wychowania, w: tenże, Filozofia jako etyka, Kraków 2001, s. 83-120.

Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009, s. 92-102, 249-269. Dostęp on-line: http://www.aps.edu.pl/media/2391869/filozoficzne_podstawy.pdf

Gara J., Koncepcja człowieka jako kwestia przedzałożeniowości myślenia i postępowania pedagogicznego, w: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. J. Danielewska, Kraków 2005, s. 265-275.

Gara J. , Filozoficzna kategoria totalności jako heurystyka pseudopedagogiczności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009 nr. 1.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2.

Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa 2007.

Gara J., Filozoficzne przesłanki intersubiektywności dialogiki aktów wychowania, „Horyzonty Wychowania” 7/2007 (12).

Gordon T., Wychowanie bez porażek, PAX 1991.

Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Kwieciński Z. , Socjopatologia edukacji, PAN 1992.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.

Nawrot R. , Manipulacja społeczna przegląd technik i wybranych wyników badań, „Przegląd Psychologiczny” 1989, nr. 1.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Warszawa 2009.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

Pytanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992.

Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji, Kraków 1995.

Schulz R., Szkice z pedagogiki ogólnej, Toruń 2016.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa 2011.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN 2001.

Witkowski T., Psychomanipulacje, Wrocław 2004.

Witowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998.

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką), metody oglądowe, praca w grupach, „burza mózgów”.

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy :Edukacja na odległość

Realizacja treści wykładowych na odległość:

Studenci otrzymują usos-mailem lektury w formie elektronicznej (PDF, linki on-line) oraz wykład w formie prezentacji treści (PowerPoint lub PDF).

Prezentacje wykładów wysyłane są regularnie, z uwzględnieniem terminarza zajęć, który został ustalony na początku semestru. Studenci zapoznają się z wykładami w formie prezentacji (oraz fakultatywnie z wskazanymi publikacjami w PDF) w ramach przyswajania sobie merytorycznych treści kursu oraz pracy samokształceniowej.

Egzamin końcowy: test obejmujący treści wykładowe - forma stacjonarna lub zdalna (Microsoft Forms), w zależności od odgórnych decyzji, związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Realizacja treści ćwiczeniowych na odległość:

Dr Agnieszka Zamarian

I cykl: sposób prowadzenia zajęć - asynchroniczny: na adres mailowy grupy regularnie, zgodnie z planem ćwiczeń przesyłane są: 1) skany tekstów źródłowych do samodzielnego przeczytania, 2) zagadnienia do przemyślenia w trakcie lektury tekstów źródłowych i 3) prezentacje multimedialne ułatwiające recepcję treści tekstów źródłowych. Studenci podejmują pracę samokształceniową. Forma zaliczenia: do 15 maja 2020 studenci przesyłają opracowanie wybranych zagadnień na adres mailowy prowadzącego: aszewczak@aps.edu.pl.

II cykl: sposób prowadzenia zajęć - asynchroniczny: w MS Teams w zakładce pliki/materiały z zajęć zamieszczane są regularnie, zgodnie z planem ćwiczeń: 1) skany tekstów źródłowych do samodzielnego przeczytania, 2) zagadnienia do przemyślenia w trakcie lektury tekstów źródłowych i 3) prezentacje multimedialne ułatwiające recepcję treści tekstów źródłowych. Studenci podejmują pracę samokształceniową. Forma zaliczenia: do 4 czerwca 2020 studenci przesyłają opracowanie wybranych zagadnień na adres mailowy prowadzącego: aszewczak@aps.edu.pl.

Dr Edyta Zawadzka

Studenci otrzymują w trakcie weekendu poprzedzającego zajęcia na uczelniane adresy e-mail skany przeznaczonych do lektury tekstów z programu zajęć (w postaci linku do OneDrive) oraz zadania rekonstrukcyjno-refleksyjne do samodzielnej lub grupowej realizacji. Jakość i poprawność merytoryczna wykonania zadań jest weryfikowana przez prowadzącą.

Zaliczenie: Studenci przygotowują esej z zakresu wybranych problemów teoretycznych podstaw wychowania, który przesyłają na adres prowadzącej do 01.06.2020.

Dr Elżbieta Strutyńska

Cykl I – zajęcia prowadzone w formie asynchronicznej. Studenci regularnie otrzymują zagadnienia do samodzielnego przeczytania i prezentacje do realizowanych zajęć. Materiały do zajęć przesyłane są na adres mailowy grupy. Student podejmuje pracę samokształceniową.

Zaliczenie: Studenci przygotowują prezentację z zakresu wybranych problemów teoretycznych podstaw wychowania i przesyłają na adres prowadzącej do dnia 9 kwietnia 2020.

Cykl II – zajęcia prowadzone w formie:

1) synchronicznej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w formie video-spotkania zaplanowanego w kalendarzu - czwartek w godzinach 14.00-15.30.

2) asynchronicznej. Studenci regularnie otrzymują przez USOSmaila skany tekstów źródłowych i zagadnienia do samodzielnego opracowania, które są następnie omawiane na MS Teamsach.

Zaliczenie: Studenci przygotowują prezentację z zakresu wybranych problemów teoretycznych podstaw wychowania i przesyłają na adres prowadzącej do dnia 1 czerwca 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena umiejętności na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych oraz na podstawie kolokwium z treści ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Podstawowe pojęcia i kategorie; pojęcie sytuacji wychowawczej, problem struktury dynamiki oddziaływań wychowawczych. Problemy, zagadnienia i konceptualizacje współczesnej teorii wychowania - współczesna kategoryzacja „świat życia codziennego” jako heurystyka teoretycznych podstaw wychowania i jej znaczenie dla i praktyki wychowania.

Antropologiczne przesłanki problemów aksjologicznych. Zagadnienia aksjologiczne w teorii wychowania oraz dylematy moralne współczesnej pedagogiki. Wychowanie - odkrywaniem, budzeniem, tworzeniem „świata ludzkich spraw” w człowieku.

Problem istoty i cech atrybutywnych wychowania. Kategorie pojęciowe dookreślające proces wychowania: opieka, socjalizacja, inkulturacja; podmiotowość, samorealizacja, samowychowanie, transgresja.

Systemowe i osobowe zmienne skuteczności oddziaływań wychowawczych: psychospołeczne warunki oddziaływań, kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy, inteligencja emocjonalna i problem jakości relacji interpersonalnych.

Podmiotowość a przedmiotowość. Idea dialogu edukacyjnego i dialogiczna struktura aktów wychowania – współczesna perspektywa. Psychologiczne przesłanki procesów rozwojowych.

Wybrane metody i techniki oddziaływań wychowawczych i warunki ich skuteczności. Współczesna dyskusja wokół zastosowań metod i technik wychowania oraz ich ograniczeń.

Specyficzne zjawiska kulturowo-cywilizacyjne tworzące konteksty wychowania: „kultura instant”, „socjologia mobilności”, „atomizacja form życia społecznego”, świat jako „globalna wioska” i „kultura ryzyka” a kategoria kultury wychowania.

Wielowymiarowość celów wychowania - taksonomie celów wychowania i problem ich operacjonalizacji. Polityczność a upolitycznienie. Społeczny kontekst szkoły jako instytucji represyjnej. Formy strukturalnej i funkcjonalnej przemocy. Dysfunkcjonalność oddziaływań wychowawczych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Czerepniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytyczne człowieka, Gdańsk 2006.

Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń - Olsztyn 1996.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Pedagogika, cz. 1, 2, red. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, 2004.

Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009.

Wiśniewski Cz., Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 2009.

Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M. J. Kehily, tłum. M. Kościelniak, Kraków 2008.

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M Czerepniak-Walczak, t. 1, 3, 4, Gdańsk 2007, 2008.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 5-18. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/553

Gara J., Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2017, nr. 1 (7), s. 12-31. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_5798

Uzupełniająca:

Ablewicz K., Pedagog kultury jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej, „Edukacja” 3/1999.

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

Bogaj A., Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2000.

Folkierska A., Dialog i wychowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1/1986.

Filek J., Fenomenologia wychowania, w: tenże, Filozofia jako etyka, Kraków 2001, s. 83-120.

Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009, s. 92-102, 249-269. Dostęp on-line: http://www.aps.edu.pl/media/2391869/filozoficzne_podstawy.pdf

Gara J., Koncepcja człowieka jako kwestia przedzałożeniowości myślenia i postępowania pedagogicznego, w: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. J. Danielewska, Kraków 2005, s. 265-275.

Gara J. , Filozoficzna kategoria totalności jako heurystyka pseudopedagogiczności, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009 nr. 1.

Gara J., „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2.

Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa 2007.

Gara J., Filozoficzne przesłanki intersubiektywności dialogiki aktów wychowania, „Horyzonty Wychowania” 7/2007 (12).

Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Kwieciński Z. , Socjopatologia edukacji, PAN 1992.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.

Nawrot R. , Manipulacja społeczna przegląd technik i wybranych wyników badań, „Przegląd Psychologiczny” 1989, nr. 1.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Warszawa 2009.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

Pytanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992.

Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji, Kraków 1995.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa 2011.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN 2001.

Witkowski T., Psychomanipulacje, Wrocław 2004.

Witowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998.

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką), metody oglądowe, praca w grupach, „burza mózgów”.

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy : Kształcenie na odległość

Realizacja treści wykładowych na odległość:

Studenci otrzymują usos-mailem lektury w formie elektronicznej (PDF, linki on-line) oraz wykład w formie prezentacji treści (PowerPoint lub PDF).

Prezentacje wykładów wysyłane są regularnie, z uwzględnieniem terminarza zajęć, który został ustalony na początku semestru. Studenci zapoznają się z wykładami w formie prezentacji (oraz fakultatywnie z wskazanymi publikacjami w PDF) w ramach przyswajania sobie merytorycznych treści kursu oraz pracy samokształceniowej.

Egzamin końcowy: test obejmujący treści wykładowe - forma stacjonarna lub zdalna (Microsoft Forms), w zależności od odgórnych decyzji, związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Realizacja treści ćwiczeniowych na odległość:

Dr Agnieszka Zamarian

Sposób prowadzenia zajęć: regularnie, zgodnie z planem ćwiczeń na adres mailowy grupy lub w MS Teams: pliki/materiały z zajęć (w zależności od ustaleń poczynionych z poszczególnymi grupami) przesyłane są: 1) skany tekstów źródłowych do samodzielnego przeczytania, 2) zagadnienia do przemyślenia w trakcie lektury tekstów źródłowych i 3) prezentacje multimedialne ułatwiające recepcję treści tekstów źródłowych. Studenci podejmują pracę samokształceniową.

Forma zaliczenia: do 28 czerwca 2020 studenci przesyłają opracowanie wybranych zagadnień na adres mailowy prowadzącego: aszewczak@aps.edu.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.