Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot zainteresowania psychologii społecznej i psychologii wychowawczej. Tożsamość jako źródło stereotypizacji. Prawidłowości poznania społecznego i ich związek z motywacja osiągnięć uczniów. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne i uległe. Stres i radzenie sobie z nim. Geneza postaw i ich związek z zachowaniem. Agresja interpersonalna w ujęciu trzech głównych paradygmatów teoretycznych. Sytuacyjne i osobowe korelaty zachowań prospołecznych. Socjalizacja w rodzinie a psychospołeczna adaptacja jednostki. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze. Stres i radzenie sobie z nim. Wypalenie za¬

zawodowe i strategie zaradcze.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna wybrane koncepcje dotyczące funkcjonowania jednostki w relacjach społecznych, teorie spostrzegania społecznego i komunikacji.

- Ma wiedzę z zakresu zachowań społecznych i ich uwarunkowań; empatii; zachowań asertywnych, agresywnych i uległych; opisuje mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego postawy, stereotypy, uprzedzenia; stres i radzenie sobie z nim; porozumiewanie się ludzi w instytucjach; reguły współdziałania; bariery w komunikowaniu się; media i ich wpływ wychowawczy.

- Ma wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich typowych wzorów i zaburzeń; style komunikowania się wychowanków i wychowawców/uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie.

Umiejętności

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej w celu analizowania i interpretowania pro-ble¬mów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

- Potrafi, na podstawie wybranych ujęć teoretycznych, wskazać odpowiedni sposób wywołania zmiany w zakresie dezadaptacyjnych po-staw społecznych.

- Potrafi określić możliwe skutki (krótko- i długoterminowe) proponowanych rozwiązań problemów wychowawczych dla funkcjonowania jednostki na poziomie behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym.

- Potrafi komunikować się w sytuacji konfliktowej, radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami.

Kompetencje społeczne

- Przygotowuje się do swojej pracy w sposób odpowiedzialny, mając świadomość znaczenia wiedzy o funkcjonowaniu społecznym człowieka dla kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i szkole.

- Jest gotów do wykorzystywania wiedzy psychologicznej do analiz zdarzeń pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Marta Chojnacka, Monika Dominiak-Kochanek, Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

test jednokrotnego wyboru, zadania w grupach

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Czym zajmuje się psychologia społeczna i wychowawcza- wprowadzenie do przedmiotu

2. Socjalizacja w środowisku rodzinnym: postawy rodzicielskie, style wychowania, metody wychowawcze a psychospołeczna adaptacja dziecka

3. Style przywiązania a jakość relacji interpersonalnych w różnych okresach rozwojowych

4. Regulacyjne funkcje tożsamość społecznej i osobistej

5. Agresja interpersonalna w środowisku szkolnym

6. Rodzinne uwarunkowania dezadaptacyjnych zachowań człowieka

Treści ćwiczeń:

1. Obszar zainteresowań psychologii społecznej i wychowawczej. Uwarunkowania procesów psychicznych i zachowań jednostki w ujęciu psychologii społecznej

2. Metody badawcze wykorzystywane w psychologii społecznej i wychowawczej

3. Rodzaje i funkcje schematów poznawczych i heurystyk wydawania sądów.

4. Prawidłowości spostrzegania społecznego

5. Stereotypy i uprzedzenia: źródła i metody ich zmiany

6. Psychologiczne mechanizmy kształtowania i zmiany postaw

7. Teoria dysonansu poznawczego, wpływ dysonansu na zachowania i

postawy człowieka

8. Autoprezentacja jako źródło formowania tożsamości osobistej

9. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej

10. Wpływ społeczny i jego przejawy w środowisku szkolnym

11. Czynniki stymulujące i hamujące chęć niesienia pomocy innym

12. Zadaniowe funkcjonowanie małej grupy społecznej

13. Kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych, zachowań i relacji społecznych człowieka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E. Wilson, T.D., Akert, R.M. (2006). Psychologia społeczna. Serce I umysł. Poznań: Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wojciszke, B. (2019). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 45

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 30

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 25

Przygotowanie się do egzaminu- 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a58f0d6ff18b64c5cab14179cd90be53b%40thread.tacv2/conversations?groupId=78c6c3d8-8ad6-42ce-83a8-eb4bd8a466ca&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Adam Krasnosielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

test jednokrotnego wyboru, zadania w grupach

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Czym zajmuje się psychologia społeczna i wychowawcza- wprowadzenie do przedmiotu

2. Socjalizacja w środowisku rodzinnym: postawy rodzicielskie, style wychowania, metody wychowawcze a psychospołeczna adaptacja dziecka

3. Style przywiązania a jakość relacji interpersonalnych w różnych okresach rozwojowych

4. Regulacyjne funkcje tożsamość społecznej i osobistej

5. Agresja interpersonalna w środowisku szkolnym

Treści ćwiczeń:

1. Rodzaje i funkcje schematów poznawczych i heurystyk wydawania sądów.

2. Prawidłowości spostrzegania społecznego

3. Stereotypy i uprzedzenia: źródła i metody ich zmiany

4. Psychologiczne mechanizmy kształtowania i zmiany postaw

5. Teoria dysonansu poznawczego, wpływ dysonansu na zachowania i postawy człowieka

6. Czynniki stymulujące i hamujące chęć niesienia pomocy innym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, E. Wilson, T.D., Akert, R.M. (2006). Psychologia społeczna. Serce I umysł. Poznań: Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Wojciszke, B. (2019). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. (rozdz. 2, 5) Warszawa: PWN Piegat-Kaczmarczyk, M., Rejmer, Z. (2010). Psychologiczne skutki uchodźctwa. W: "Inny w polskiej szkole" Wydawnictwo: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2009). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja multimedialna, metody waloryzacyjne, metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe: wykład i ćwiczenia- 27

Przygotowanie się do zajęć, przeczytanie lektury- 30

Przygotowanie się do kolokwiów śródsemestralnych- 30

Przygotowanie się do egzaminu- 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 5

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2f1c3d94141c4dcbb0a33595c02f6245%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd75d8b0-ce32-4ee7-841c-f2e04ac77df6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.