Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-MBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest przygotowanie studentów do zaplanowania i przeprowadzenia badań potrzebnych do pracy dyplomowej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach społecznych i pedagogice: procedura ilościowa i procedura jakościowa. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej (formułowanie problemów i hipotez badawczych, definiowanie i operacjonalizacja zmiennych, dobór strategii badań, dobór metod badań, zaplanowanie użycia poszczególnych metod, sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod (obiektywność; rzetelność; trafność), przeprowadzanie badań, sporządzanie protokołu, zaplanowanie sposobu opracowania wyników. Metoda obserwacji bezpośredniej. Pomiar w badaniach pedagogicznych. Wywiad. Ankieta. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie pomiaru wiedzy. Eksperyment w pedagogice.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna zasady formułowania problemów badawczych, ich dekompo¬zycji do problemów szczegółowych, a także zasady formułowania hipotez i operacjonalizacji zmiennych.

- Zna podstawowe metody badań pedagogicznych w paradygmacie badań ustrukturalizowanych (ilościowych): obserwację standaryzo-waną, skale szacunkowe, ankietę, wywiad skategoryzowany, socjo-metrię, testy osiągnięć szkolnych, eksperyment pedagogiczny, oraz w paradygmacie badań nieustrukturalizowanych (jakościowych): obserwację niestandaryzowaną, wywiad nieskategoryzowany, ankiety i testy złożone z pytań otwartych.

Umiejętności - Potrafi prawidłowo zaprojektować procedurę postępowania badawczego.

Kompetencje społeczne - Na podstawie informacji zwrotnych i ocen udostępnianych przez prowadzącego zajęcia, ma świadomość stopnia poprawności wykony¬wanych ćwiczeń i prac pisemnych oraz rozumie konieczność doskona¬lenia swoich umiejętności w przyszłej pracy badawczej.

- Ma świadomość zmian paradygmatycznych w metodologii badań społecznych i rozumie konieczność ich śledzenia w przyszłej pracy badawczej.

- Jest przekonany o znaczeniu wiedzy z zakresu metodologii w kon-struowaniu postępowania badawczego i prowadzeniu badań, stąd poszukuje wiedzy, a w przypadku problemów - zwraca się do eksper-tów i zasięga ich opinii.

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze stosowaniem metod badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości albo prace domowe na zaliczenie poszczególnych metod i technik badawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Zapiór
Prowadzący grup: Ewa Jakimowska, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena ćwiczeń z planowania metod wykonywanych podczas zajęć,

ocena wykonanych w domu prac domowych i/lub ocena złożonych projektów badań i/lub przygotowanej indywidualnej lub grupowej prezentacji.

Ocena ustnej prezentacji i/lub wyniku testu wiadomości na koniec zajęć ( pisanego, jeśli będzie taka możliwość , stacjonarnie w murach uczelni) i/lub projektu badań wykonanego indywidualnie lub zespołowo

Pełny opis:

ZAGADNIENIA;

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustrukturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze badawczej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, techniki, planowanie użycia metody i opracowania wyników; sprawdzanie poprawności metodologicznej.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; sprawdzanie skali w badaniach

próbnych; błędy szacowania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; planowanie i opracowanie wywiadu

6. Ankieta: definicja metody; elementy techniki ankietowej; konstruowanie

formularza; wiarygodność ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań;

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników,

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych w eksperymencie; rodzaje planów eksperymentalnych; planowanie eksperymentu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Creswell J., Projektowanie badań naukowych, Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013

2. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 2009

3. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Warszawa 2006.

4. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007

5. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007

6. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 2004

4. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

5. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

6. Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ;

Wwa 1973

7. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej synchronicznej za pośrednictwem Microsoft Teams

Zajęcia mogą wykorzystywać:

1. Metody podające: wykład konwencjonalny (wprowadzenie, eksplikacja pojęć, opisy stosowania metod...); wykład problemowy (wykładowca przerywa narrację wykładu pytaniami problemowymi kierowanymi do audytorium i czeka na wypowiedzi uczestników); prezentację multimedialną podawanych treści przez wykładowcę; prezentację multimedialną wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

4. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

5. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody (np. pytań ankietowych, zadań testowych itp); ćwiczenia grupowe interaktywne (np. przeprowadzanie wywiadu z kolegą/koleżanką podczas zajęć);

6. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

Przewidywany nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe - 30

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

- przygotowanie się do zaliczenia - 20

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań - 15

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych metod i technik badawczych stosowanych w opracowaniu prac licencjackich i magisterskich.

Student ma umieć: sformułować i zanalizować problem badawczy,

dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze do postawionego problemu, znać zasady przeprowadzenia badań i opracowania ich wyników

Pełny opis:

Treści programowe

1. Procedura badawcza pedagogiki

2. Metody i techniki obserwacji bezpośredniej

3. Metoda obserwacji pośredniej - skale ocen

4. Wywiad i ankieta

5. Socjometria

6. Testy pedagogiczne

7. Eksperyment pedagogiczny

Literatura:

M. Łobocki - „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

H.H. Kruger – „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

A. Góralski - "Metody badań pedagogicznych w zarysie" Universitas Rediviva Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych PWN warszawa 1996

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym - synchronicznym

Kod przedmiotu: 0xqrwjy

METODY KSZTAŁCENIA

metody podające –wykład;

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa;

ćwiczenia praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) 21h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Przygotowanie referatu,/ prezentacji: 10h

Prace domowe: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Ewa Jakimowska, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena aktywności ustnej na zajęciach,

Ocena ćwiczeń z planowania metod wykonywanych podczas zajęć

ocena wykonanych w domu prac domowych i/lub ocena złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

Ocena ustnej prezentacji i/lub wyniku testu wiadomości na koniec zajęć i/lub projektu badań wykonanego indywidualnie lub zespołowo

Pełny opis:

ZAGADNIENIA;

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustruturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań

- zaplanowanie użycia poszczególnych metod

- sprawdzenie wartości metodologicznej zaplanowanych metod

(obiektywność; rzetelność; trafność)

- przeprowadzanie badań

- sporządzanie protokołu

- zaplanowanie sposobu opracowania wyników

3. Metoda obserwacji bezpośredniej: definicja, techniki, planowanie użycia metody i opracowania wyników; sprawdzanie poprawności metodologicznej.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe jako typ

skali porządkowej: definicja i określenie metody; zalety i problemy

pomiaru; rodzaje skal szacunkowych; sprawdzanie skali w badaniach

próbnych; błędy szacowania; opracowanie wyników obserwacji ze skalą,

5. Wywiad: definicja metody; kontakt badacz - respondent i jego rola

w wywiadzie; rodzaje wywiadu i ich specyfika; problem

wiarygodności wywiadu; planowanie i opracowanie wywiadu

6. Ankieta: definicja metody; elementy techniki ankietowej; konstruowanie

formularza; wiarygodność ankiety; rodzaje ankiet i pytań

ankietowych; błędy w konstrukcji pytań;

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych: definicja,

przeznaczenie metody, rodzaje kryteriów socjometrycznych, sposoby

opracowania wyników,

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy: rodzaje testów, cechy testów, konstruowanie zadań

testowych, rodzaje zadań testowych, cechy zadań testowych,

opracowanie wyników testów.

9. Eksperyment w pedagogice: istota eksperymentu; różne rodzaje

zmiennych w eksperymencie; rodzaje planów eksperymentalnych; planowanie eksperymentu.

Literatura:

• Creswell J. W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013

• Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyd.

Universitas Rediviva. Warszawa 2009

• Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

• Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

• Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

• Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

• Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 20042.

• Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, W-wa 2006.

• Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

• Niemierko B. – Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i

zastosowanie; Wwa 1994.

• Nowak S. – Metodologia badań społecznych, PWN, Wwa 2008

• Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

• Pilkiewicz M. – Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań;

Graficzna analiza materiału socjometrycznego, w: Materiały do

nauczania psychologii pod red. Wołoszynowa L., Seria III, t. 2 ; Wwa 1973

Uwagi:

Opis metod kształcenia: metody podające, problemowe, praktyczne, heurystyczne;

Nakład pracy studenta: 10h

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do prezentacji lub kolokwium 10h

Przygotowanie referatu, eseju lub prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Szlosek
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowych metod i technik badawczych stosowanych w opracowaniu prac licencjackich i magisterskich.

Student winien potrafić sformułować problem badawczy,

dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze do postawionego problemu, znać zasady przeprowadzenia badań i opracowania ich wyników

Pełny opis:

Treści programowe

1. Procedury badawcze w naukach społecznych i humanistycznych

2.Badania ilościowe i jakościowe

3. Etapy badań :

- określenie przedmiotu i celu badań

- formułowanie problemu badań i hipotez

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór metod i technik badań

- zasady opracowywania typowych narzędzi badań

- obiektywność,rzetelność i trafność badań

- ogólne zasady opracowywania raportu z badań

Literatura:

Łobocki M.: „ Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, ,,Impuls".Kraków 2006

Kruger H.H.:,,Metody badań w pedagogice.GWP.Gdańsk 2007

Pilch T., Bauman T.: - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2001

Zaczyński W.: ,,Praca badawcza nauczyciela".WSiP.Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca

Kubinowski D.: ,,Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku".Lublin 2013

Brzeziński J.: ,,Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice".

Warszawa 2000

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym

Kod przedmiotu: 0xqrwjy

wykładkonwersatoryjny,

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa;

ćwiczenia praktyczne.

Godziny naoczne - 21h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia oraz przygotowanie referatu,/ prezentacji

- 12 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jakimowska
Prowadzący grup: Ewa Jakimowska, Rafał Piwowarski, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena aktywności ustnej na zajęciach,

Ocena ćwiczeń z planowania metod wykonywanych podczas zajęć

ocena wykonanych w domu prac domowych i/lub ocena złożonych projektów badań i/lub przygotowanego indywidualnie lub grupowo referatu.

Ocena ustnej prezentacji i/lub wyniku testu wiadomości na koniec zajęć i/lub projektu badań wykonanego indywidualnie lub zespołowo

Pełny opis:

ZAGADNIENIA;

1. Główne typy procedur postępowania badawczego w naukach

społecznych i pedagogice: procedura ilościowa (ustruturyzowana) i

procedura jakościowa (nieustrukturyzowana).

2. Etapy badań w procedurze ustrukturyzowanej:

- formułowanie problemów i hipotez badawczych,

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór strategii badań

- dobór metod badań i ich zaplanowanie

3. Techniki obserwacji bezpośredniej.

4. Pomiar w badaniach pedagogicznych: skale szacunkowe

5. Techniki wywiadu

6. Ankieta:

7. Technika Moreno jako jedna z technik socjometrycznych.

8. Testy osiągnięć szkolnych (testy pedagogiczne) jako narzędzie

pomiaru wiedzy:

9. Eksperyment w pedagogice.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Creswell J. W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013

2. Góralski A. (red) - Metody badań pedagogicznych w zarysie, Wyd.

Universitas Rediviva. Warszawa 2009

3. Łobocki M. – Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

3. Łobocki M. – Metody i techniki badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007

4. Śliwerski B. – Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i

badań naukowych; t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne,

Gdańsk 2006

5. Rubacha K. – Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Babbie E. - Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008

2. Babbie E. - Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2006

3. Brzeziński J. - Metodologia badań psychologicznych, PWN,

Warszawa 20042.

4. Goriszowski W. – Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych;

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa

2006.

5. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J. - Leksykon terminów

metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2012

7. Niemierko B. – Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i

zastosowanie; Wwa 1994.

8. Nowak S. – Metodologia badań społecznych, Wwa 2008

9. Nowak S. – Metodologia badań socjologicznych, Wwa 1970

10. Pilch T., Bauman T. - Zasady badań pedagogicznych,

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

14. Sołoma L. – Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn

2002

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

(opcjonalnie):

1. Metody podające: wykład konwencjonalny; wykład interaktywny; prezentacja multimedialna prowadzącego; prezentacja multimedialna wybranych zagadnień przygotowaną (indywidualnie lub grupowo) przez studentów; referaty tradycyjne.

2. Metody interaktywne: dyskusje studentów na zadany temat, dyskusję typu seminaryjnego (grupy z wykładowcą); warsztaty (grupowe przygotowywanie zadania podczas zajęć, prezentację i ocenę efektów); kontrola i omówienie prac domowych.

3. Ćwiczenia (zadania praktyczne): konstruowanie przykładów przez wykładowcę "na gorąco", wraz ze studentami; samodzielne konstruowanie przez studentów podczas zajęć przykładowych elementów planu metody

4. Metody analityczne: analiza fragmentów tekstów źródłowych; analiza i ocena prac/referatów/projektów kolegów; analiza przykładów zaplanowanych metod podanych przez wykładowcę.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

- godziny kontaktowe – 30 h

(opcjonalnie):

przygotowanie się do zajęć, lektury – 15 h

- przygotowanie się do egzaminu – 20 h

- przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 10 h

- inne formy- prace domowe, przygotowanie projektów badań – 15 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS : 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Szlosek
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowych metod i technik badawczych stosowanych w opracowaniu prac licencjackich i magisterskich.

Student winien potrafić sformułować problem badawczy,

dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze do postawionego problemu, znać zasady przeprowadzenia badań i opracowania ich wyników

Pełny opis:

Treści programowe

1. Procedury badawcze w naukach społecznych i humanistycznych

2.Badania ilościowe i jakościowe

3. Etapy badań :

- określenie przedmiotu i celu badań

- formułowanie problemu badań i hipotez

- definiowanie i operacjonalizacja zmiennych

- dobór metod i technik badań

- zasady opracowywania typowych narzędzi badań

- obiektywność,rzetelność i trafność badań

- ogólne zasady opracowywania raportu z badań

Literatura:

Łobocki M.: „ Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, ,,Impuls".Kraków 2006

Kruger H.H.:,,Metody badań w pedagogice.GWP.Gdańsk 2007

Pilch T., Bauman T.: - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo

Akademickie Żak, Warszawa 2001

Zaczyński W.: ,,Praca badawcza nauczyciela".WSiP.Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca

Kubinowski D.: ,,Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku".Lublin 2013

Brzeziński J.: ,,Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice".

Warszawa 2000

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym

Kod przedmiotu: 0xqrwjy

wykładkonwersatoryjny,

metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników;

praca grupowa;

ćwiczenia praktyczne.

Godziny naoczne - 21h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia oraz przygotowanie referatu,/ prezentacji

- 12 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Monika Chróścicka-Wnętrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)