Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki. Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nau¬czanie, kształcenie). Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Szkoła (metafory szkoły). Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym (trady-cyjny, progresywistyczny). Ewolucja teorii dydaktycznych. Systemy oświatowe w wy-branych krajach i polityka oświatowa UE. Proces nauczania-uczenia się w klasie szkol-nej. Cele kształcenia i ich operacjonalizacja. Treści nauczania. Zasady kształcenia. Plano¬wanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Lekcja i jej budowa. Rodzaje lekcji. Metody kształcenia (klasyczne i problemowe) oraz formy organizacyjne kształcenia. Autonomia dydaktyczna nauczyciela. Style kierowania uczeniem się. Zachowania zakłóca¬jące ład w klasie (przyczyny, zapobieganie). Przymus i dyscyplina w klasie szkolnej. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrz szkolny system oceniania. Sprawdzia¬ny i egzaminy zewnętrzne.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna usytuowanie dydaktyki jako subdyscypliny pedagogiki; przed¬miot i zadania współczesnej dydaktyki; relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych.

- Zna i rozumie sposób i zakres wykorzystywania przez dydaktykę dorobku innych nauk, takich jak psychologia, socjologia, filozofia.

- Zna i rozumie na poziomie elementarnym pojęcia dydaktyczne (nau-czanie, uczenie się, kształcenie, wykształcenie, samokształce¬nie).

- Ma uporządkowaną wiedze na temat procesu kształcenia i jego uwarunkowań.

- Zna współczesne koncepcje nauczania; charakteryzuje ich cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania i ich rodzaje; zasady dydaktyki; metody nauczania; treści nauczania; organizację procesu kształcenia i pracy uczniów; porównuje orientację społeczną, indywi-dualistyczną i tzw. trzecią dydaktykę.

- Zna podstawowe zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska eduka-cyjnego; style kierowania klasą; problem ładu i dyscypliny.

-Zna zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej i jej budowę, mo-dele lekcji, sztukę prowadzenia lekcji, style i techniki pracy z uczniami, interakcje w klasie, środki dydaktyczne.

- Rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych dostoso-wanych do potrzeb i możliwości ucznia.

- Zna sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów, oce-nianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania, wewnątrz-szkolny system oceniania, rodzaje i sposoby przeprowadzania spraw-dzianów i egzaminów zewnętrznych, tematykę oceny efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości działalności szkoły, edukacyjną wartość dodaną.

- Zna egzemplifikacje stanowisk mieszczących się w poszczególnych nurtach dydaktycznego myślenia na temat związku między kształce-niem i rozwojem.

Umiejętności - Potrafi poddać krytycznej analizie problemy związane z edukacją we współczesnym świecie i stanowiska dydaktyczne.

- Selekcjonuje informacje i umie interpretować czytane teksty dyda-ktyczne.

- Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu dydaktyki i dobierać metody nauczania do treści i organizować prace uczniów oraz zaplanować zajęcia i opracować konspekt lekcji.

- Potrafi wyrazić opinię na temat misji szkoły i współczesnych wyzwań edukacyjnych.

- Umie analizować rozwiązania praktyczne w kontekście orientacji dydaktycznych.

-Potrafi ocenić kompetencje i kwalifikacje nauczycieli z perspektywy zadań szkoły.

- Potrafi krytycznie korzystać z różnych źródeł informacji szukając wiedzy na temat edukacji i kształcenia.

Kompetencje społeczne - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych.

- Rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia się wpisaną w ideę edukacji permanentnej.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wy-konuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.