Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia nieprzystosowania społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia nieprzystosowania społecznego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem PE, ped. resocjalizacyjna z kryminologią, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla 1 sem PE, ped. resocjalizacyjna z kryminologią, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Kryteria diagnostyczne nieprzystosowania społecznego. Procesy adaptacyjne i dezadaptacyjne. Uwarunkowania niedostosowania społecznego. Psychologiczne koncepcje osobowości a nieprzystosowanie społeczne. Koncepcje nieprzystosowania społecznego. Psychologiczne determinanty nieprzystosowania społecznego. Metody psychokorekcji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu psychologii nieprzystosowania społecznego.

W pogłębionym stopniu zna psychologiczne koncepcje nieprzystosowania społecznego i jego uwarunkowania.

Umiejętności

Potrafi identyfikować trudności i problemy w grupie osób nieprzystosowanych społecznie.

Potrafi planować i realizować wybrane formy oddziaływań i pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Kompetencje społeczne

Docenia wkład psychologii w opis i analizę mechanizmów prowadzących do rozwoju nieprzystosowania społecznego, jest gotowy do budowania warsztatu pracy pedagoga poprzez gromadzenie wiedzy naukowej.

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej analizy odbieranych treści, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kryteria oceny końcowej:

przygotowanie i aktywność studenta podczas zajęć

analiza tekstu i jego prezentacja

zaliczenie testu końcowego

Pełny opis:

Nieprzystosowanie społeczne – porządkowanie pojęć i terminologii.

- Symptomy i typologia nieprzystosowania społecznego.

- Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego.

- Nieprzystosowanie społeczne jako proces (zaburzenia emocjonalne – zaburzenia zachowania - nieprzystosowanie społeczne – zaburzenia osobowości).

- Psychologiczne koncepcje człowieka w kontekście nieprzystosowania społecznego.

- Biopsychospołeczne koncepcje nieprzystosowania społecznego.

- Procesy emocjonalno-motywacyjne i poznawcze u osób nieprzystosowanych społecznie.

- Potrzeby, zasoby i możliwości rozwojowe osób nieprzystosowanych społecznie.

- Psychospołeczne problemy osób nieprzystosowanych społecznie.

- Główne zasady oraz uwarunkowania skuteczności pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Literatura:

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Link do grupy na teams:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje, przygotowanie tekstu na wybrany temat

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kryteria oceny końcowej:

przygotowanie i aktywność studenta podczas zajęć

analiza tekstu i jego prezentacja

zaliczenie testu końcowego

Pełny opis:

Nieprzystosowanie społeczne – porządkowanie pojęć i terminologii.

- Symptomy i typologia nieprzystosowania społecznego.

- Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego.

- Nieprzystosowanie społeczne jako proces (zaburzenia emocjonalne – zaburzenia zachowania - nieprzystosowanie społeczne – zaburzenia osobowości).

- Psychologiczne koncepcje człowieka w kontekście nieprzystosowania społecznego.

- Biopsychospołeczne koncepcje nieprzystosowania społecznego.

- Procesy emocjonalno-motywacyjne i poznawcze u osób nieprzystosowanych społecznie.

- Potrzeby, zasoby i możliwości rozwojowe osób nieprzystosowanych społecznie.

- Psychospołeczne problemy osób nieprzystosowanych społecznie.

- Główne zasady oraz uwarunkowania skuteczności pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

Literatura:

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Link do grupy na teams:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje, przygotowanie tekstu na wybrany temat

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Urszula Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)