Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5S-PWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 10 sem. PC, pedagogika resocjalizacyjna, (5-l) nstacj. jedn. mag.
Obowiązkowe dla 10 sem. PC, pedagogika resocjalizacyjna, (5-l) stacj. jedn. mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne.

- Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu.

- Zasady tworzenia warsztatów.

- Specyfika pracy z osobą dorosłą vs z dzieckiem. Metodyka pracy z grupą.

- Motywowanie rodziców do współpracy, czyli o konieczności doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych.

- Warsztaty dotyczące wybranych problemów wychowawczych takich jak.: patologie życia w klasie (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie, ściąganie, podpowiadanie, wagary), tolerancja, savoir vivre w życiu codziennym, patriotyzm, umiejętność mówienia dziecku „nie”, kara/ konsekwencja, nagroda/ pochwała, rola rodziny w wychowaniu, emocje i uczucia, rola mediów w wychowaniu, profilaktyka zachowań ryzykowanych itp.

- Proces socjalizacji w teorii i praktyce; dylematy socjalizacyjne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia poradnictwa wychowawczego. Potrafi opisać podstawowe zasady, metody, formy i środki wykorzystywane podczas realizacji warsztatów wychowawczych.

Potrafi identyfikować dylematy socjalizacyjne.

Umiejętności

Rozumie i uzasadnia potrzebę stosowania poradnictwa wychowawczego w pracy z dziećmi i młodzieżą społecznie nieprzystosowaną i zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić warsztaty dotyczące wybranych problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, zastosować podczas zajęć odpowiednie zasady, metody, formy i dobrać środki dydaktyczne.

Potrafi rozstrzygać dylematy socjalizacyjne.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działalność wychowawczą a także do współpracy z nauczycielami i pedagogami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia profesjonalizmu w poradnictwie wychowawczym.

Jest gotów do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej.

Jest gotów do inspirowania i organizowania działalności innych ludzi na rzecz wychowanków zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Danuta Augustyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przeprowadzenie przez studentów losowo wybranej metody rozwiązywania konfliktów (np. rozmowy mediacyjnej: mediacja nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, nauczyciel rodzic), a także obecności oraz aktywności na zajęciach

Pełny opis:

- Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne.

- Zasady pedagogiczne, cele i wartości w wychowaniu.

- Zasady tworzenia warsztatów.

- Specyfika pracy z osobą dorosłą vs z dzieckiem. Metodyka pracy z grupą.

- Motywowanie rodziców do współpracy, czyli o konieczności doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych.

- Warsztaty dotyczące wybranych problemów wychowawczych takich jak.: patologie życia w klasie (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie, ściąganie, podpowiadanie, wagary), tolerancja, savoir vivre w życiu codziennym, patriotyzm, umiejętność mówienia dziecku „nie”, kara/ konsekwencja, nagroda/ pochwała, rola rodziny w wychowaniu, emocje i uczucia, rola mediów w wychowaniu, profilaktyka zachowań ryzykowanych itp.

- Proces socjalizacji w teorii i praktyce; dylematy socjalizacyjne

Cele pracy wychowawczej.

Specyfika planowania pracy wychowawczej z uczniem zdolnym oraz nieprzystosowanym społecznie lub zagrożonym nieprzystosowaniem

Wybrane metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i nieporozumień bez zwycięzców i pokonanych ( mediacje szkolne, mediacje rówieśnicze, negocjacje)

Nabycie umiejętności wychowawczych związanych z budowaniem relacji z dzieckiem

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.

Literatura:

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z (2002), Psychologia wychowania, PWN Warszawa.

Lewicki A. (1957), Jak powstają trudności wychowawcze, Wiedza Powszechna Warszawa.

Szmagalski J., (1995) Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe: Warszawa.

Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, T Bajkowski, K Sawicki, U Namiotko, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, 2014

Uwagi:

wykład,

dyskusja,

ćwiczenie metod rozwiązywania przykładowych konfliktów w placówkach oświatowych ( prezentowanie i omówienie przygotowanych i zaprezentowanych przez studentów scenek rozwiązywania konfliktów)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)