Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-SWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wsparcie – pojęcie, cel, typy, rodzaje, systemy wsparcia. Wsparcie społeczne - ujęcie strukturalne i funkcjonalne.

- Czynniki decydujące o skuteczności działań wspierających.

- Model macierzy wsparcia - faza wejścia, faza procesu i faza wyjścia. Aspekt jednostkowy, lokalny i globalny.

- Rodzaje wsparcia w rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością. Systemy wsparcia: rodzina, grupy samopomocowe i wolontariusze, system pomocy pozarządowej, formalny system pomocy, system edukacji i rehabilitacji, pomoc socjalna, system rentowy.

- Działalność placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

z uwzględnieniem problemów ich funkcjonowania. Zasady, metody, formy wychowania.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia.

- Orzecznictwo dla celów kształcenia specjalnego. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawy merytoryczne i organizacyjne kształcenia. Aspekty klasyfikowania

i oceniania.

- Wspomaganie osób pracujących z uczniem ze SPE.

- Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Opieka zdrowotna. Edukacja zdrowotna.

- Doradztwo zawodowe a zjawisko tranzycji.

- Edukacja seksualna.

- Rola rodziny w realizacji specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. System wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością.

- Rozwiązania związane z ograniczaniem zdolności do czynności prawnych oraz przesłanki

i konsekwencje ich stosowania.

- Koncepcja wspieranego podejmowania decyzji.

- Osoby z niepełnosprawnością w systemie prawa karnego.

- Projektowanie przestrzeni informacyjnej i materialnej, zgodnie z potrzebami wynikającymi

z ograniczeń intelektualnych, sensorycznych i ruchowych.

- Stowarzyszenia i organizacje działające w Polsce i w innych krajach (narodowe oraz międzynarodowe) na rzecz wsparcia osób ze SPE.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie poszerzonym i pogłębionym założenia koncepcyjne opieki i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny dotyczący wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zna zagadnienia dotyczące poradnictwa edukacyjno-zawodowego, opieki i edukacji zdrowotnej i seksualnej.

Zna zasady, metody i formy opieki i wychowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemach wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o działaniu placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych z uwzględnieniem problemów związanych z ich funkcjonowaniem.

Zna regulacje prawne określające organizacyjne zasady działania placówek wspierających.

Umiejętności

Potrafi identyfikować i interpretować złożone zjawiska i systemy wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej i dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu.

Potrafi dokonać oceny krytycznej systemów wsparcia wykorzystując wybrane aktualne ujęcia koncepcyjne.

Potrafi przeprowadzić pogłębioną diagnozę i ocenę złożonych sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Potrafi rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia, w tym w zakresie rozwoju jego uzdolnień i zainteresowań, dobrać odpowiednie formy wsparcia do rodzaju problemu z jakim boryka się osoba ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, określić zadania poszczególnych form wsparcia.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami ze SPE.

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego.

Rozpoznaje specyfikę środowiska lokalnego w kontekście podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska.

Jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Aleksandra Mazurek, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

WYKŁAD: wiedza - egzamin (test), umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów wsparcia osób z SPE.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Szczegółowe informacje o formie zaliczenia ćwiczeń znajdują się w zakładce dla danej grupy ćwiczeniowej.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodawstwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Zakres tematyczny ćwiczeń znajduje się w zakładce dla danej grupy ćwiczeniowej.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

WYKŁAD:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat systemów wsparcia osób z SPE.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (15 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia (30 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

................................................................................................................

Wykład i ćwiczenia odbywają się zdalnie za pomocą MS Teams. Kody oraz linki do zespołów na MS Teams znajdują się w zakładkach "ćwiczenia" oraz "wykład"/informacje o grupie/ w polu "uwagi".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

WYKŁAD: wiedza - egzamin (test), umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów wsparcia osób z SPE.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji na jeden z zaproponowanych tematów (zob. zakładka "opis"/ćwiczenia).

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodawstwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

1. Charakterystyka szkolnictwa specjalnego.

2. Klasy i oddziały integracyjne w szkolnictwie ogólnodostępnym.

3. Zalety i wady szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

4. System poradni szkolno-pedagogicznych.

5. Model macierzy wsparcia.

6. Orzecznictwo dla celów kształcenia specjalnego.

7. Doradztwo zawodowe dla osób z SPE.

8. Edukacja seksualna dla osób z SPE.

9. Wsparcie instytucjonalne na poziomie rodziny osób z SPE.

10. Organizacje trzeciego sektora we wsparciu osób z SPE.

11. Osoby z niepełnosprawnościami w systemie prawa karnego.

12. Wsparcie dla osób pracujących z uczniem z SPE.

13. Edukacja zdrowotna osób z SPE (profilaktyka I fazy/zapobieganie, II fazy/obserwacja, III fazy/leczenie).

14. Czynniki psychologiczne i społeczne decydujące o skuteczności wsparcia osób z SPE.

15. Grupy samopomocowe osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

16. Znaczenie wolontariatu w systemie wsparcia.

17. System rentowy jako forma wsparcia instrumentalnego dla osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

18. Osoby z SPE wobec współczesnych narzędzi teleinformatycznych – profity i zagrożenia.

19. Uczniowie z nieheteronormatywną orientacją seksualną w polskim systemie oświaty.

20. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w polskim systemie oświaty.

21. Rodzaje placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla uczniów z SPE.

22. Systemy wsparcia uczniów z SPE w innych krajach UE.

23. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media w Polsce.

24. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media zagraniczne.

25. Rola rodziny w nauczaniu i wychowaniu osób z SPE.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (9 godz.), ćwiczenia (9 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (20 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia (40 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

................................................................................................................

Wykład i ćwiczenia odbywają się zdalnie za pomocą MS Teams. Kody oraz linki do zespołów na MS Teams znajdują się w zakładkach "ćwiczenia" oraz "wykład"/informacje o grupie/ w polu "uwagi".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Aleksandra Mazurek, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

WYKŁAD: wiedza - egzamin (test), umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów wsparcia osób z SPE.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Szczegółowe informacje o formie zaliczenia ćwiczeń znajdują się w zakładce dla danej grupy ćwiczeniowej.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodawstwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Zakres tematyczny ćwiczeń znajduje się w zakładce dla danej grupy ćwiczeniowej.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

WYKŁAD:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat systemów wsparcia osób z SPE.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (15 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia (30 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

WYKŁAD: wiedza - egzamin (test), umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów wsparcia osób z SPE.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji na jeden z zaproponowanych tematów (zob. zakładka "opis"/ćwiczenia).

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodawstwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

1. Charakterystyka szkolnictwa specjalnego.

2. Klasy i oddziały integracyjne w szkolnictwie ogólnodostępnym.

3. Zalety i wady szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

4. System poradni szkolno-pedagogicznych.

5. Model macierzy wsparcia.

6. Orzecznictwo dla celów kształcenia specjalnego.

7. Doradztwo zawodowe dla osób z SPE.

8. Edukacja seksualna dla osób z SPE.

9. Wsparcie instytucjonalne na poziomie rodziny osób z SPE.

10. Organizacje trzeciego sektora we wsparciu osób z SPE.

11. Osoby z niepełnosprawnościami w systemie prawa karnego.

12. Wsparcie dla osób pracujących z uczniem z SPE.

13. Edukacja zdrowotna osób z SPE (profilaktyka I fazy/zapobieganie, II fazy/obserwacja, III fazy/leczenie).

14. Czynniki psychologiczne i społeczne decydujące o skuteczności wsparcia osób z SPE.

15. Grupy samopomocowe osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

16. Znaczenie wolontariatu w systemie wsparcia.

17. System rentowy jako forma wsparcia instrumentalnego dla osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

18. Osoby z SPE wobec współczesnych narzędzi teleinformatycznych – profity i zagrożenia.

19. Uczniowie z nieheteronormatywną orientacją seksualną w polskim systemie oświaty.

20. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w polskim systemie oświaty.

21. Rodzaje placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla uczniów z SPE.

22. Systemy wsparcia uczniów z SPE w innych krajach UE.

23. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media w Polsce.

24. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media zagraniczne.

25. Rola rodziny w nauczaniu i wychowaniu osób z SPE.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (9 godz.), ćwiczenia (9 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (20 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia (40 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

WYKŁAD: wiedza - egzamin (test), umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów wsparcia osób z SPE.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia:

- dla grup nr: 3, 4, 5, 9: przygotowanie prezentacji na jeden z zaproponowanych tematów (zob. zakładka "opis"/ćwiczenia).

- dla grup: 1, 2, 6, 7, 8: przygotowanie i poprowadzenia dyskusji na jeden z zaproponowanych tematów (zob. zakładka "opis"/ćwiczenia).

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodawstwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA (grupy: 3, 4, 5, 9; prow. K. Sipowicz)

1. Charakterystyka szkolnictwa specjalnego.

2. Klasy i oddziały integracyjne w szkolnictwie ogólnodostępnym.

3. Zalety i wady szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

4. System poradni szkolno-pedagogicznych.

5. Model macierzy wsparcia.

6. Orzecznictwo dla celów kształcenia specjalnego.

7. Doradztwo zawodowe dla osób z SPE.

8. Edukacja seksualna dla osób z SPE.

9. Wsparcie instytucjonalne na poziomie rodziny osób z SPE.

10. Organizacje trzeciego sektora we wsparciu osób z SPE.

11. Osoby z niepełnosprawnościami w systemie prawa karnego.

12. Wsparcie dla osób pracujących z uczniem z SPE.

13. Edukacja zdrowotna osób z SPE (profilaktyka I fazy/zapobieganie, II fazy/obserwacja, III fazy/leczenie).

14. Czynniki psychologiczne i społeczne decydujące o skuteczności wsparcia osób z SPE.

15. Grupy samopomocowe osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

16. Znaczenie wolontariatu w systemie wsparcia.

17. System rentowy jako forma wsparcia instrumentalnego dla osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

18. Osoby z SPE wobec współczesnych narzędzi teleinformatycznych – profity i zagrożenia.

19. Uczniowie z nieheteronormatywną orientacją seksualną w polskim systemie oświaty.

20. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w polskim systemie oświaty.

21. Rodzaje placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla uczniów z SPE.

22. Systemy wsparcia uczniów z SPE w innych krajach UE.

23. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media w Polsce.

24. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media zagraniczne.

25. Rola rodziny w nauczaniu i wychowaniu osób z SPE.

................................................................................................................

ćWICZENIA:

grupy; 1, 2, 6, 7, 8 (prow. A. Mazurek)

1. Systemy szkolnictwa (specjalne, integracyjne, inkluzyjne) – zalety i wady:

realia kształcenia w różnych placówkach

sytuacja osób ze zróżnicowanymi potrzebami w poszczególnych systemach

wsparcie osób ze zróżnicowanymi potrzebami w edukacji

konsekwencje edukacyjne, rozwojowe, społeczne dla osób z SPE i bez SPE

2. System orzecznictwa; poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne:

rozwiązania prawne

przebieg procesu diagnostycznego

konsekwencje posiadania diagnozy, orzeczenia/opinii

możliwości wspierania osób ze zróżnicowanymi potrzebami w poradniach psychologiczno pedagogicznych

przykłady dobrych praktyk

3. Działalność placówek (np. rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych) dla osób z SPE:

zadania placówek

możliwości wspierania osób ze zróżnicowanymi potrzebami w różnych typach placówek

współpraca między placówkami

4. Pomoc socjalna, system rentowy:

rozwiązania prawne

formalne wsparcie rzeczowe i finansowe

5. Zróżnicowanie społeczne a specjalne potrzeby:

konteksty zróżnicowania

edukacja wobec różnic społecznych

funkcjonowanie w środowisku szkolnym w kontekście różnic

konsekwencje dla osób z cechami mniejszościowymi i dla całego społeczeństwa

6. Mniejszości w polskim społeczeństwie:

sytuacja osób należących do różnych grup mniejszościowych

możliwości wspierania osób/grup mniejszościowych

7. Słabości polskiej szkoły:

szkoła a faktyczne uwzględnienie zróżnicowania i SPE

czynniki wpływające na stan obecny

obszary wymagające poprawy

możliwości zmian w systemie szkolnym

8. Ukryty program szkoły a osoby z SPE / zróżnicowane:

definicja i charakterystyka ukrytego programu

analiza różnych elementów zawartych w ukrytym programie szkoły

konsekwencje dostosowania i niedostosowania do oczekiwań zawartych w ukrytym programie szkoły

9. Wsparcie osób uzdolnionych:

potrzeby osób uzdolnionych

diagnoza zdolności

sytuacja edukacyjna i społeczna osób uzdolnionych

formy i miejsca wspierania osób uzdolnionych

formy rozwijania potencjału osób uczących się

10. Edukacja seksualna:

formalna i pozaformalna edukacja seksualna

uwzględnienie potrzeb osób ze zróżnicowanymi potrzebami w kontekście edukacji edukacyjnej

wykluczenie osób z grup mniejszościowych z treści edukacji seksualnej

postrzeganie seksualności osób z niepełnosprawnościami

11. Edukacja zdrowotna, dostępność usług medycznych:

uwzględnienie potrzeb osób ze zróżnicowanymi potrzebami w edukacji zdrowotnej

analiza dostępności usług medycznych

konsekwencje ograniczonego dostępu do usług medycznych

możliwości zwiększania dostępności i ich potencjalne efekty

12. Zdrowie psychiczne, edukacja emocjonalna i komunikowanie potrzeb:

analiza edukacji i świadomości w zakresie tematyki

osoby ze zróżnicowanymi potrzebami a zdrowie psychiczne

osoby z niepełnosprawnościami i ze zróżnicowanymi potrzebami a możliwość uzyskania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

komunikacja alternatywna i wspomagająca i możliwości jej zastosowania podczas próby uzyskania wsparcia emocjonalnego/psychicznego

13. Diagnostyka osób dorosłych i grup mniejszościowych:

droga do diagnozy w dorosłości

przykłady możliwości przeprowadzania procesów diagnostycznych osób dorosłych (w tym osób ze zróżnicowanymi potrzebami)

konsekwencje uzyskania diagnozy w różnych okresach rozwojowych (w tym dostęp do wsparcia)

14. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe:

uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb w procesie poradnictwa

przygotowanie do zawodu

zatrudnienie wspomagane.

15. Funkcjonowanie różnych podmiotów w systemach wsparcia:

np. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, wolontariat, rodzina

16. Aktywność/aktywizm osób z SPE:

aktywności niedostępne dla osób z niektórymi cechami różnicującymi

aktywizm społeczny osób z grup mniejszościowych

samorzecznictwo (przykłady i konsekwencje aktywności samorzeczniczej)

17. Współczesne koncepcje wspierania osób z niepełnosprawnościami:

koncepcja wspieranego podejmowania decyzji

kierunki rozwoju wsparcia osób z niepełnosprawnościami

18. Ubezwłasnowolnienie:

rodzaje ubezwłasnowolnienia

skala zjawiska i przebieg ubezwłasnowolnienia

konsekwencje dla osoby ubezwłasnowolnionej

zagrożenia związane z ubezwłasnowolnieniem

19. System opiekuńczy a autonomia osoby z SPE:

rola osoby wspieranej w systemie a jej autonomia

korzyści i zagrożenia związane z systemem opiekuńczym

20. Osoby z niepełnosprawnościami w systemie sądowym i penitencjarnym:

konteksty występowania osób z niepełnosprawnościami w systemie sądowym: ubezwłasnowolnienie, zgoda na zawarcie związku małżeńskiego, proces karny, inne?

uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb (w tym niepełnosprawności różnego typu) podczas postępowania i procesu sądowego

sytuacja skazanych osób z niepełnosprawnościami

dostosowania placówek penitencjarnych do osób z niepełnosprawnościami

21. Wsparcie dla osób udzielających wsparcia innym:

analiza sytuacji osób pracujących w zawodach pomocowych

możliwości uzyskania wsparcia dla siebie przez osoby wspierające

22. Systemy wsparcia uczniów z SPE w innych krajach UE i na świecie:

analiza na wybranych przykładach

dobre praktyki

korzystne i niekorzystne rozwiązania dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami

możliwość implementacji poszczególnych rozwiązań w polskiej szkole

23. Dostępność:

ustalenia definicyjne

dostępność informacyjna, infrastrukturalna, do edukacji do usług, do kultury

wymagania prawne

projektowanie uniwersalne

przykłady dostosowania infrastruktury do zróżnicowanych potrzeb

konsekwencje braku dostępności i dostępności do różnego rodzaju usług, placówek, przestrzeni

24. Propozycje własne w zakresie tematyki przedmiotu.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (9 godz.), ćwiczenia (9 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (20 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia (40 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

WYKŁAD: wiedza - egzamin (test), umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów wsparcia osób z SPE.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji na jeden z zaproponowanych tematów (zob. zakładka "opis"/ćwiczenia).

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wsparcie – rys historyczny, teoria pomocy wzajemnej; SPE – geneza, międzynarodowe akty prawne; SPE w polskim ustawodawstwie; SPE w kontekście inkluzji edukacyjnej.

2. Systemy wsparcia uczniów z wybranymi rodzajami niepełnosprawności – ruchowa, słuchowa, wzrokowa, intelektualna; systemy wsparcia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Systemy wsparcia uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach inkluzyjnych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

..................................................................................................................

ĆWICZENIA:

1. Charakterystyka szkolnictwa specjalnego.

2. Klasy i oddziały integracyjne w szkolnictwie ogólnodostępnym.

3. Zalety i wady szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

4. System poradni szkolno-pedagogicznych.

5. Model macierzy wsparcia.

6. Orzecznictwo dla celów kształcenia specjalnego.

7. Doradztwo zawodowe dla osób z SPE.

8. Edukacja seksualna dla osób z SPE.

9. Wsparcie instytucjonalne na poziomie rodziny osób z SPE.

10. Organizacje trzeciego sektora we wsparciu osób z SPE.

11. Osoby z niepełnosprawnościami w systemie prawa karnego.

12. Wsparcie dla osób pracujących z uczniem z SPE.

13. Edukacja zdrowotna osób z SPE (profilaktyka I fazy/zapobieganie, II fazy/obserwacja, III fazy/leczenie).

14. Czynniki psychologiczne i społeczne decydujące o skuteczności wsparcia osób z SPE.

15. Grupy samopomocowe osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

16. Znaczenie wolontariatu w systemie wsparcia.

17. System rentowy jako forma wsparcia instrumentalnego dla osób z SPE i różnymi formami niepełnosprawności.

18. Osoby z SPE wobec współczesnych narzędzi teleinformatycznych – profity i zagrożenia.

19. Uczniowie z nieheteronormatywną orientacją seksualną w polskim systemie oświaty.

20. Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w polskim systemie oświaty.

21. Rodzaje placówek rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla uczniów z SPE.

22. Systemy wsparcia uczniów z SPE w innych krajach UE.

23. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media w Polsce.

24. Wizerunek osób z SPE kreowany przez media zagraniczne.

25. Rola rodziny w nauczaniu i wychowaniu osób z SPE.

Literatura:

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Hajnicz, W., Konieczna, A. (red.) (2015). Indywidualne wsparcie edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wosik-Kawali, D., Zubrzycka-Maciąg, T. (red.) (2011). Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gajdzica, Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hurło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.) (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J. (red) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Głodkowska, J. (red) (2016). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: WN PWN.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: WN PWN.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Speck, O. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P. (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (9 godz.), ćwiczenia (9 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (20 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia (40 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)