Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-STA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

- Populacja, próba, strategia badań prostych wyczerpujących i reprezentatywnych, próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa, próba tendencyjna, - sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe.

- Podstawowe metody opisu statystycznego:

• Cechy i skale pomiarowe: rodzaje cech, skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa, przekształcanie skal, cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe,

• Miary położenia (tendencji centralnej): skale nominalne (modalna), skale porządkowe (mediana), skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności),

• Miary rozproszenia: skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji), skale porządkowe (kwartyle, rozstęp), skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja),

• Miary współzależności: skale nominalne (współczynnik siły związku), skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla), skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona), analiza regresji liniowej,

• Miary skośności.

- Podstawowe metody wnioskowania:

• Kryteria doboru testów statystycznych: hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności), rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych,

• Procedura wnioskowania statystycznego: opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu), sformułowanie wniosku statystycznego,

• Testy istotności różnic: cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych), cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków), cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji),

• Testy niezależności: skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych), skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana), skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej),

• Testy zgodności: skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2), skale porządkowe (test serii Stevensa), skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Zna podstawowe wskaźniki opisu statystycznego: miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary współzależności, analizę regresji liniowej; zna podstawy wnioskowania statystycznego.

Zna testy: istotności różnic, niezależności, zgodności.

Umiejętności

Potrafi obliczyć i zinterpretować podstawowe wskaźniki opisu statystycznego, potrafi je dobierać uwzględniając specyfikę analizowanych danych (jakościowe, porządkowe, ilościowe).

umie obliczyć i zinterpretować dane uzyskiwane z testów statystycznych.

Potrafi dobierać testy do problemu badawczego uwzględniając specyfikę analizowanych danych.

Kompetencje społeczne

Potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi współdziałać w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kursu "Statystyka opisowa" na platformie e-learningowej zaliczony na powyżej 50% punktów.

Zadania cząstkowe.

Sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

- Populacja, próba, strategia badań prostych wyczerpujących i reprezentatywnych, próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa, próba tendencyjna, - sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe.

- Podstawowe metody opisu statystycznego:

• Cechy i skale pomiarowe: rodzaje cech, skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa, przekształcanie skal, cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe,

• Miary położenia (tendencji centralnej): skale nominalne (modalna), skale porządkowe (mediana), skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności),

• Miary rozproszenia: skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji), skale porządkowe (kwartyle, rozstęp), skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja),

• Miary współzależności: skale nominalne (współczynnik siły związku), skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla), skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona), analiza regresji liniowej,

• Miary skośności.

- Podstawowe metody wnioskowania:

• Kryteria doboru testów statystycznych: hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności), rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych,

• Procedura wnioskowania statystycznego: opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu), sformułowanie wniosku statystycznego,

• Testy istotności różnic: cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych), cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków), cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji),

• Testy niezależności: skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych), skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana), skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej),

• Testy zgodności: skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2), skale porządkowe (test serii Stevensa), skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:​

Francuz, P. i Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.​

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. / red./(2013) Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.​

Literatura uzupełniająca:​

King, B. M. i Minium, E. W. (2020). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.​

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.​

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pokaz, elementy wykładu, dyskusja, metody problemowe, rozwiązywanie zadań z użyciem specjalistycznego oprogramowania i komputera, e-learning.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Kurs e-learningowy - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kursu "Statystyka opisowa" na platformie e-learningowej zaliczony na powyżej 50% punktów.

Zadania cząstkowe.

Sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

- Populacja, próba, strategia badań prostych wyczerpujących i reprezentatywnych, próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa, próba tendencyjna, - sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe.

- Podstawowe metody opisu statystycznego:

• Cechy i skale pomiarowe: rodzaje cech, skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa, przekształcanie skal, cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe,

• Miary położenia (tendencji centralnej): skale nominalne (modalna), skale porządkowe (mediana), skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności),

• Miary rozproszenia: skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji), skale porządkowe (kwartyle, rozstęp), skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja),

• Miary współzależności: skale nominalne (współczynnik siły związku), skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla), skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona), analiza regresji liniowej,

- Podstawowe metody wnioskowania:

• Kryteria doboru testów statystycznych: hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności), rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych,

• Procedura wnioskowania statystycznego: opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu), sformułowanie wniosku statystycznego,

• Testy istotności różnic,

• Testy zgodności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:​

Francuz, P. i Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.​

Literatura uzupełniająca:​

King, B. M. i Minium, E. W. (2020). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.​

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.​

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. / red./(2013) Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.​

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pokaz, elementy wykładu, dyskusja, metody problemowe, rozwiązywanie zadań, e-learning.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 21

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Kurs e-learningowy - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zaliczenie kursu "Statystyka opisowa" na platformie e-learningowej na powyżej 50% punktów.

Zadania cząstkowe.

Sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

- Populacja, próba, strategia badań prostych wyczerpujących i reprezentatywnych, próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa, próba tendencyjna, - sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe.

- Podstawowe metody opisu statystycznego:

• Cechy i skale pomiarowe: rodzaje cech, skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa, przekształcanie skal, cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe,

• Miary położenia (tendencji centralnej): skale nominalne (modalna), skale porządkowe (mediana), skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności),

• Miary rozproszenia: skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji), skale porządkowe (kwartyle, rozstęp), skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja),

• Miary współzależności: skale nominalne (współczynnik siły związku), skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla), skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona), analiza regresji liniowej,

• Miary skośności.

- Podstawowe metody wnioskowania:

• Kryteria doboru testów statystycznych: hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności), rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych,

• Procedura wnioskowania statystycznego: opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu), sformułowanie wniosku statystycznego,

• Testy istotności różnic: cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych), cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków), cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji),

• Testy niezależności: skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych), skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana), skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej),

• Testy zgodności: skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2), skale porządkowe (test serii Stevensa), skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:​

Francuz, P. i Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.​

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. / red./(2013) Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.​

Literatura uzupełniająca:​

King, B. M. i Minium, E. W. (2020). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.​

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.​

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pokaz, elementy wykładu, dyskusja, metody problemowe, rozwiązywanie zadań z użyciem specjalistycznego oprogramowania i komputera, e-learning.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Kurs e-learningowy - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: Małgorzata Korko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

• Test sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne („open book”) – praca indywidualna

• Test z wykorzystaniem programu SPSS („open book”) – praca indywidualna

Pełny opis:

• Zmienne i jej rodzaje

• Operacjonalizacja zmiennych i tworzenie wskaźników

• Schematy i plany badawcze

• Skale pomiarowe

• Populacja i próba

• Tworzenie i interpretacja tabel i wykresów w SPSS

• Opis statystyczny – obliczanie i interpretacja miar w SPSS

o Miary tendencji centralnej

o Miary zróżnicowania

o Miary asymetrii (skośność)

o Miary koncentracji (kurtoza)

• Standaryzacja wyników (wyniki Z) – przekształcanie wyników surowych i interpretacja wyników Z w SPSS

• Ocenianie normalności rozkładu

• Wprowadzanie danych do SPSS stosownie do schematu i planu badawczego

• Podstawowe operacje na danych (e.g., podziel na podzbiory, rekodowanie, przekształcanie)

• Wprowadzenie do wnioskowanie statystycznego

• Dobór testów statystycznych

o Testy różnic (parametryczne i nieparametryczne)

o Współczynnik korelacji i kontyngencji

o Analiza wariancji (ANOVA)

Literatura:

Bąk, J. (2020). Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? Wydawnictwo W.A.B.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Uwagi:

Metody kształcenia:

• Zadania rozwiązywane wspólnie na zajęciach

• Praca na plikach danych zebranych w trakcie zajęć (np. poprzez wypełnienie przez studentów ankiety, kwestionariusza online i/lub wykonanie krótkiego zadania eksperymentalnego) lub/i udostępnionych przez osobę prowadzącą

• Self-quizy do wykonania w domu

• Filmiki instruktażowe do pracy z programem statystycznym SPSS.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 21 h

Godziny pracy własnej studenta: 29 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Małgorzata Korko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Opcja 1 i 2 w zależności od osoby prowadzącej zajęcia.

Opcja 1

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- Kursu "Statystyka opisowa" na platformie e-learningowej zaliczony na powyżej 50% punktów.

- Zadania cząstkowe.

- Sprawdzian końcowy.

Opcja 2

- Test sprawdzający umiejętności praktyczne z zakresu wprowadzania, opisywania, analizowania danych ilościowych i interpretacji wyników; test z wykorzystaniem programu statystycznego SPSS w formie „open book” – praca indywidulana - 50% oceny końcowej.

- Przygotowanie pełnego raportu badawczego w oparciu o dane udostępnione przez osobę prowadzącą – praca w parach lub zespołach 3-osobowych – 40% oceny końcowej.

- „Obrona” raportu badawczego – indywidulane rozmowy z autorami i autorkami raportów badawczych, podczas których autorzy odpowiadają na pytania dotyczące złożonego raportu, np. zastosowanej metody, przywołanej literatury naukowej, wykorzystanych technik analizy danych, wniosków z badania. - 10% oceny końcowej

Pełny opis:

Populacja, próba, strategia badań prostych wyczerpujących i reprezentatywnych, próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa, próba tendencyjna, - sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe.

- Podstawowe metody opisu statystycznego:

• Cechy i skale pomiarowe: rodzaje cech, skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa, przekształcanie skal, cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe,

• Miary położenia (tendencji centralnej): skale nominalne (modalna), skale porządkowe (mediana), skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności),

• Miary rozproszenia: skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji), skale porządkowe (kwartyle, rozstęp), skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja),

• Miary współzależności: skale nominalne (współczynnik siły związku), skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla), skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona), analiza regresji liniowej,

• Miary skośności.

- Podstawowe metody wnioskowania:

• Kryteria doboru testów statystycznych: hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności), rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych,

• Procedura wnioskowania statystycznego: opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu), sformułowanie wniosku statystycznego,

• Testy istotności różnic: cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych), cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków), cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji),

• Testy niezależności: skale nominalne (χ2 Pearsona dla cech jakościowych), skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana), skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej),

• Testy zgodności: skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2), skale porządkowe (test serii Stevensa), skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. / red./(2013) Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Francuz, P. i Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Literatura uzupełniająca:

King, B. M. i Minium, E. W. (2020). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Opcja 1 lub Opcja 2 w zależności od osoby prowadzącej zajęcia.

Opcja 1

• Zadania rozwiązywane wspólnie na zajęciach.

• E-learning.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury, self-quizy - 10

Kurs e-learningowy - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opcja 2

• Zadania rozwiązywane wspólnie na zajęciach.

• Praca na plikach danych zebranych w trakcie zajęć (np. poprzez wypełnienie przez studentów ankiety, kwestionariusza online i/lub wykonanie krótkiego zadania eksperymentalnego) lub/i udostępnionych przez osobę prowadzącą.

• Self-quizy do wykonania w domu.

• Filmiki instruktażowe do pracy z programem statystycznym SPSS.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury, self-quizy - 20

Przygotowanie się do testu - 20

Przygotowanie raportu badawczego - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zadania cząstkowe.

Sprawdzian końcowy.

Pełny opis:

- Populacja, próba, strategia badań prostych wyczerpujących i reprezentatywnych, próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa, próba tendencyjna, - sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe.

- Podstawowe metody opisu statystycznego:

• Cechy i skale pomiarowe: rodzaje cech, skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa, przekształcanie skal, cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe,

• Miary położenia (tendencji centralnej): skale nominalne (modalna), skale porządkowe (mediana), skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności),

• Miary rozproszenia: skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji), skale porządkowe (kwartyle, rozstęp), skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja),

• Miary współzależności: skale nominalne (współczynnik siły związku), skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla), skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona), analiza regresji liniowej,

- Podstawowe metody wnioskowania:

• Kryteria doboru testów statystycznych: hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności), rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych,

• Procedura wnioskowania statystycznego: opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu), sformułowanie wniosku statystycznego,

• Testy istotności różnic,

• Testy zgodności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:​

Francuz, P. i Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.​

Literatura uzupełniająca:​

King, B. M. i Minium, E. W. (2020). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.​

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.​

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.​

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. / red./(2013) Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.​

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pokaz, elementy wykładu, dyskusja, metody problemowe, rozwiązywanie zadań.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 21

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)