Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PPY1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę psychologii z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podstaw psychologii ogólne, niezbędnych dla rozumienia złożonych mechanizmów leżących u podstaw prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, oraz dla ukierunkowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Główne psychologiczne człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Psychologia procesów poznawczych; Przywiązanie; Osobowość: temperament, charakter, tożsamość, inteligencja, wartości; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Emocje i motywacja; Psychologia śmierci;

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Literatura poszerzająca:

Hall, C., S., Lindzey, G., Campbell, J. B. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Freud, S. (2019). Poza zasadą przyjemności. Vis-á-Vis/Etiuda.

Freud, A. (2012). Ego i mechanizmy obronne. PWN

Skinner, B. F. (1978). Poza wolnością i godnością. PIW.

Bandura, A. (2017). Teoria społecznego uczenia się. PWN.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Rebis.

Rogers, C. (2002). O stawaniu się osobą. Rebis.

Piaget, J., Inhelder, B. (1996). Psychologia dziecka . Siedmiogród.

Bowlby, J. (2022). Przywiązanie. PWN.

Sękowski, M. (2020). Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. Mechanizmy, terapia i profilaktyka. W: A. Senejko, A. Czapiga (red.), Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień (s. 99-124). Impuls.

Sękowski, M. (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Universitas.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przedmiot i zadania psychologii i jej miejsce w systemie nauk.

Omawia i rozumie główne koncepcje i nurty psychologiczne.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia.

Zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, zagadnienia empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, stresu i radzenia sobie z nim, porozumiewania się ludzi w instytucjach; reguły współdziałania.

Rozumie prawidłowości rządzące procesem uczenia się: modele uczenia się – koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia, metody

i techniki uczenia się, trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem.

Zna i rozumie różnice indywidualne między ludźmi w szczególności w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu procesów poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych, mowy

i komunikacji w celu analizy złożonych problemów związanych

z zachowaniem człowieka.

Potrafi identyfikować i interpretować procesy emocjonalno-motywacyjne.

Potrafi analizować zachowania człowieka, uwzględniając cechy osobowości.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość krytycznej oceny i umiejętności własnych

z zakresu zagadnień z psychologii ogólnej.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii.

Wykazuje gotowość do korzystania z wiedzy psychologicznej celem samodoskonalenia się.

Jest gotów do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin -

Test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie

Kryteria oceniania:

3 - ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - ponad 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - ponad 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - ponad 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - ponad 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Katarzyna Knopp, Iwona Nowakowska, Maksymilian Pawłowski, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat psychologii jako nauki, podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu różnych subdziedzin psychologii.

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja;

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Wojciech Dragan, Dominika Płachetka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat psychologii jako nauki, podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu różnych subdziedzin psychologii.

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja; Psychologia śmierci

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Banasik-Jemielniak
Prowadzący grup: Katarzyna Iwon, Barbara Ratajska, Marcin Sękowski, Hubert Szewczyk, Izabela Zębrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin -

Test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie

Kryteria oceniania:

3 - ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - ponad 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - ponad 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - ponad 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - ponad 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja;

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie do zajęć 30

Zapoznanie z literaturą przedmiotu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Banasik-Jemielniak
Prowadzący grup: Aleksandra Chrzustek, Wojciech Dragan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin -

Test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie

Kryteria oceniania:

3 - ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - ponad 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - ponad 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - ponad 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - ponad 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja; Psychologia śmierci

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe 27

Przygotowanie się do egzaminu 35

Przygotowanie do zajęć 30

Zapoznanie z literaturą przedmiotu 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)