Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat tworzenia projektów profilaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-WTP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat tworzenia projektów profilaktycznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PC (kont.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla 3 sem. PC (kont.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Profilaktyka społeczna – definicje pojęć, klasyfikacje oddziaływań, cele i zadania profilaktyki

- Proces powstawania programu profilaktycznego oraz cechy skutecznego programu profilaktycznego

- Diagnozowanie problemów społecznych i zapobieganie im w środowisku

- Warsztat profilaktyczny, zasady jego budowania,

- Modelowe programy profilaktyczne

- Współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i lokalnymi społecznościami przy realizacji projektów profilaktycznych

- Zasady konstruowania programu profilaktycznego;

- Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce społecznej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat zasad konstruowania programów profilaktycznych

Umiejętności

Potrafi wyznaczyć cele projektu profilaktycznego.

Umie sformułować zadania projektu profilaktycznego

Potrafi zaplanować podstawowe formy działań oraz zaproponować pozycje w budżecie projektu profilaktycznego.

Definiuje cele i rezultaty projektu profilaktycznego.

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością wychowawczą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Robert Rzeźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Zaliczenie na ocenę.

2. Opracowanie przez studenta autorskiego projektu profilaktycznego.

3. Pozytywna ocena projektu profilaktycznego

4. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

5. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

Pełny opis:

1. Profilaktyka społeczna –definicje pojęć, klasyfikacje oddziaływań, cele i zadania profilaktyki.

2. Proces powstawania programu profilaktycznego oraz cechy skutecznego programu profilaktycznego.

3. Diagnozowanie problemów społecznych i zapobieganie im w środowisku. Program ochrony zdrowia psychicznego.

4. Warsztat profilaktyczny, zasady jego budowania, przykładowa konstrukcja, przygotowanie materiałów i pomocy do zaproponowanych warsztatów, ocena przygotowanych warsztatów (z zastosowaniem kryteriów skutecznego warsztatu) oraz realizacja projektu.

5. Budowanie przykładowego programu profilaktycznego i wspólna ocena; zaprezentowanie i ocena przygotowanych przez studentów projektów profilaktycznych.

6. Współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i lokalnymi społecznościami przy realizacji projektów profilaktycznych.

7. Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce społecznej

Literatura:

Literatura:

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, Szkoła. Środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej Kielce 2004

Zatorska-Nikoniuk D. Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień. Wydawnictwo EPISTHEME Olsztyn 2005

Świątkiewicz G. (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym. Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii Warszawa 2002

Kompendium wiedzy o profilaktyce Tom II Nadużywanie i nielegalny obrót substancjami uzależniającymi. Biuro ds. Narkomanii Warszawa 1997

Gaś Z. Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Warszawa 1998

Komorowska H. O programach prawie wszystko. Warszawa 1999

Appelt K. Konstruowanie i ewaluacja projektów. Warszawa 2010

Piotrowski P., Zajączkowski K. Profilaktyka w gimnazjum: projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. Kraków 2003

Zajączkowski K. Program profilaktyczno- wychowawczy dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Kraków 2005

Pluta T. Profilaktyczno- wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci

Kozaczuk F., Urban B. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 1997 w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2007

Uwagi:

Ćwiczenia - analiza tekstów źródłowych, praca w grupie, zajęcia tematyczne, dyskusja, pokaz, metoda projektów, burza mózgów, metaplan

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie projektu profilaktycznego w ramach zaliczenia przedmiotu zaliczenia 50

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.