Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-WKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji sądowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, profilaktyka społeczna z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat źródeł i teoretycznych podstaw profilaktyki społecznej, polityki społecznej a także współczesne koncepcje pomocy społecznej

Potrafi scharakteryzować poglądy pedagogów i socjologów na temat strategii profilaktyki społecznej i polityki społecznej w kontekście uwarunkowań społecznych.

Ma pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji realizujących profilaktykę społeczną i politykę społeczną.

Umiejętności

Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedze teoretyczna z zakresu profilaktyki społecznej w celu analizy złożonych problemów pedagogiczno – formalnoprawnych

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na problemy z obszaru patologii społecznych i gotowy na komunikowanie się i współprace z organami działającymi na rzecz profilaktyki społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny końcowy (pytania otwarte)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

5. Ocena przygotowanego na zajęcia referatu.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Omówienie tematyki zajęć, podanie literatury oraz przedstawienie wymagań. Specyfika oddziaływań resocjalizacyjnych wg koncepcji behawioralnej.

2. Resocjalizacja w podejściu interakcyjnym.

3. Wielodyscyplinowe (wielowymiarowe) podejście do resocjalizacji.

4. Koncepcja poznawcza resocjalizacji.

5. Resocjalizacja jako proces swoistej naprawy moralnej i obyczajowej.

6. Resocjalizacja jako idea kształtowania poczucia odpowiedzialności.

7. Koncepcja resilience (oporu - elastyczności)

8. Koncepcja „twórczej resocjalizacji”.

9. Resocjalizacja jako reintegracja społeczna jednostki

10. Powtórzenie i podsumowanie materiału. Przedstawienie i omówienie zagadnień egzaminacyjnych.

ĆWICZENIA

1.Wprowadzenie w terminologię zajęć, wskazanie ram programowych oraz bibliografii.

2. Idea probacji jako sprawiedliwości naprawczej.

3.System Dozoru Elektronicznego jako alternatywa dla wykonywania kary pozbawienia wolności.

4. Mediacje w sprawach karnych.

5. Rodzinne domy terapeutyczne jako propozycja systemu opieki i wychowania osób nieprzystosowanych społecznie.

6. Sposoby zabezpieczenia społeczeństwa przed przestępcami seksualnymi. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw seksualnych.

7. Terapia sprawców przemocy seksualnej.

8. Środowiskowe hostele kontynuacją procesu resocjalizacji.

9. Postępowanie z przestępcami chorymi psychicznie. Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

10. Nowelizacja kodeksu karnego z 13.07.2017r.

11. Nowoczesne rozwiązania w resocjalizacji więźniów w wybranych państwach w Europie.

12. Alternatywne metody terapii i resocjalizacji w pracy środowiskowej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie i zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym.

13. Terapia osób uzależnionych tymczasowo aresztowanych i odbywających karę pozbawienia wolności.

14. Resocjalizacja poprzez aktywizację zawodową skazanych. Program "Praca dla więźniów" realizowany przez Służbę Więzienną i Ministerstwo Sprawiedliwości, wspierający readaptację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych.

15. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006

I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, WSPR-APS, Warszawa 2007

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. 8 zmienione i rozszerzone, APS, Warszawa 2008.

B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Cz. Czapów, Wychowanie resocjalizujące, PWN, Warszawa 1978

O. Lipkowski, Resocjalizacja, WSiP, Warszawa 1987

Uwagi:

Wykłady: metoda podająca, uzupełniana prezentacjami treści wykładów w Power point

Ćwiczenia: dyskusja, pogadanka, praca z książką, pokaz, film, metoda problemowa, praca w grupach.

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 24

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do egzaminu 45

Sumaryczna liczba godzin 114

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.