Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia nieprzystosowanych społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-PNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia nieprzystosowanych społecznie
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC (kwal.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC (kwal.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcie nieprzystosowania społecznego,

- Kryteria diagnostyczne.

- Psychologiczne determinanty nieprzystosowania społecznego

- Osobowość a nieprzystosowanie społeczne

- Aspekty diagnostyczne, narzędzia, metody.

- Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania , nieprzystosowanie a rozwój kariery przestępczej

- Potrzeby, zasoby i możliwości rozwojowe osób nieprzystosowanych społecznie.

- Metody i techniki pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi przedstawić i opisać na poziomie rozszerzonym zjawisko przystosowania i nieprzystosowania społecznego w różnych koncepcjach psychologicznych

Zna i rozumie istotę, typologię i proces nieprzystosowania społecznego

Wymienia i opisuje osobowościowe i społeczne predykatory niedostosowania społecznego

Umiejętności

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w postępowaniu diagnostycznym

Wykorzystuje diagnozę psychologiczną nieprzystosowania społecznego do projektowania działań resocjalizacyjnych

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje wiedzę naukową do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów końcowych:

przygotowania i aktywność studenta podczas zajęć

napisanie pracy końcowej na ocenę

po 10.03 kontakt mailowy ze studentami. Każdy student przygotowuje pracę końcową na jeden z 12 tematów.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia tematyczne:

Wyjaśnienie pojęć i terminologii, kryteria diagnostyczne.

Studia przypadków.

Nieprzystosowanie społeczne w rozumieniu różnorodnych koncepcji psychopedagogicznych

Zaburzenia emocjonalne - zaburzenia zachowania-nieprzystosowanie społeczne

Kategorie diagnostyczne ICD 10 a nieprzystosowanie społeczne

Zaburzenia więzi i trauma jako determinanty nieprzystosowania społecznego

po 10.03 zajęcia były realizowane w ten sposób, że każdy student otrzymał do przygotowania referat, który był jednocześnie pracą końcową (zajęcia odbywają się pierwszym cyklu) Tematy referatów to:

1. FAS a nieprzystosowanie społeczne

2. ADHD a nieprzystosowanie społeczne

3. Zaburzenia adaptacyjne a nieprzystosowanie społeczne

4. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze a nieprzystosowanie społeczne

5. Zaburzenia emocjonalne a nieprzystosowanie społeczne

6. Zaburzenia zachowania a nieprzystosowanie społeczne

7. Nieprzystosowanie społeczne w koncepcji Thomasa Achenbacha

8. Zaburzenia więzi a nieprzystosowanie społeczne

9. Traumy i urazy psychiczne a nieprzystosowanie społeczne

10. Nieprzystosowanie społeczne w koncepcji Jana Konopnickiego

11. Nieprzystosowanie społeczne w koncepcji społecznego uczenia się

12. Nieprzystosowanie społeczne w koncepcji Roberta Agnew’a

Literatura:

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje, przygotowanie tekstu na wybrany temat

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Kazimierz Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie teams, zgodnie z planem zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a82b968ffc3344da488a1b83153b6dbee%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d69c4478-b457-441c-936d-bb83fb228365&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kryteria oceny końcowej:

przygotowania i aktywność studenta podczas zajęć

zaliczenie testu końcowego

napisanie pracy na ocenę

Pełny opis:

Wyjaśnienie pojęć i terminologii, kryteria diagnostyczne.

Studia przypadków.

Nieprzystosowanie społeczne w rozumieniu różnorodnych koncepcji psychopedagogicznych

Zaburzenia emocjonalne - zaburzenia zachowania-nieprzystosowanie społeczne

Kategorie diagnostyczne ICD 10 a nieprzystosowanie społeczne

Zaburzenia więzi i trauma jako determinanty nieprzystosowania społecznego

Literatura:

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje, przygotowanie tekstu na wybrany temat

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie teams, zgodnie z planem zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a07021d5a087a4476963a5a71d1501324%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3a3e23b1-1730-43e8-b3cb-e07cd6e6f377&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kryteria oceny końcowej:

przygotowania i aktywność studenta podczas zajęć

zaliczenie testu końcowego

napisanie pracy na ocenę

Pełny opis:

Wyjaśnienie pojęć i terminologii, kryteria diagnostyczne.

Studia przypadków.

Nieprzystosowanie społeczne w rozumieniu różnorodnych koncepcji psychopedagogicznych

Zaburzenia emocjonalne - zaburzenia zachowania-nieprzystosowanie społeczne

Kategorie diagnostyczne ICD 10 a nieprzystosowanie społeczne

Zaburzenia więzi i trauma jako determinanty nieprzystosowania społecznego

Literatura:

Lewicki A., (red.) Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1978

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, UJ, Kraków 2000

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1981

Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje, przygotowanie tekstu na wybrany temat

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Kazimierz Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.