Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy ze sprawcą przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy ze sprawcą przemocy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC (kont.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC (kont.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcie przemocy, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

- Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

- Diagnoza przemocy

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

- Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

- Trening Zastępowania Agresji

- Program DULUTH

- Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

- Program RODZINA

- Granice interwencji naprawczej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie rozszerzonym teoretyczne koncepcje oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec sprawców przemocy.

Ma uporządkowaną , pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat metod oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o podstawach prawnych oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych wobec sprawców przemocy.

Umiejętności

Przestrzega zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje dylematy moralne związane z własną rolą zawodową i rolą innych specjalistów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w drugim cyklu na platformie teams. Link do grupy:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a427fdcc8f0424d9db7d4b1462a4681ec%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aa6e7fd9-63cc-4d51-bb60-fa3f2b43ffef&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ocena końcowa uwzględnia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

opracowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych

końcowe kolokwium

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcie przemocy, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

- Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

- Diagnoza przemocy

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

- Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

- Trening Zastępowania Agresji

- Program DULUTH

- Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

- Program RODZINA

- Programy dla sprawców przestępstw seksualnych

- Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (https://rownosc.info/media/uploads/konwencja_o_zwalczaniu_przemocy.pdf)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Bertelsmann Media, Warszawa 2001

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, przygotowanie ćwiczeń, ćwiczenie umiejętności

Do obejrzenia film: Płonące łóżko

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie jednego tematu zajęć korekcyjno-edukacyjnych

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena końcowa uwzględnia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

końcowe kolokwium

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcie przemocy, mechanizmy i rodzaje przemocy, uwarunkowania

- Osoby stosujące przemocy w rodzinie – portret psychologiczny, typologia

- Diagnoza przemocy

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, implikacje dla praktyki

- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wytyczne dla programów

- Rodzaje programów korekcyjno-edukacyjnych - ujęcie ogólne, założenia koncepcje

- Trening Zastępowania Agresji

- Program DULUTH

- Program według terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu

- Program RODZINA

- Programy dla sprawców przestępstw seksualnych

- Granice interwencji naprawczej.

Literatura:

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (https://rownosc.info/media/uploads/konwencja_o_zwalczaniu_przemocy.pdf)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Dutton D. G., Przemoc w rodzinie, Bertelsmann Media, Warszawa 2001

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i zmiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Goldstein A., Glick B., Gibbs J. (2004). ART - Program Zastępowania Agresji. Instytut Amity. Warszawa 2004.

Herzberger S. D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa 2002.

Krahe B., Agresja, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Difin SA, Warszawa 2010.

• http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/ -

„Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce”. Projekt opracowany i zrealizowany przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczne

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z książką, film, przygotowanie ćwiczeń, ćwiczenie umiejętności

Do obejrzenia film: Płonące łóżko

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Przygotowanie jednego tematu zajęć korekcyjno-edukacyjnych

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.