Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-DWR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, profilaktyka społeczna z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Założenia teoretyczne procesu diagnozowania.

- Metodologia procesu diagnostycznego. Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

- Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej. Ogólna charakterystyka metod i technik stosowanych w diagnozie

- Narzędzia diagnozy pedagogicznej

- Narzędzia diagnozy pedagogicznej

- Narzędzia diagnozy psychologicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie rozszerzonym koncepcje nieprzystosowania społecznego, w szczególności uwarunkowania tego procesu. Zna wybrane koncepcje diagnozy resocjalizacyjnej.

Ma wiedzę dotycząca prawnych aspektów prowadzenia diagnozy resocjalizacyjnej i innych form diagnozy wykorzystywanej w procesie resocjalizacji.

Ma poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania różnych środowisk wychowawczych, w szczególności o środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym.

Umiejętności

Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji osób i zjawisk społecznych, a także potrafi sporządzić dokumentację z jej przebiegu.

Potrafi skonstruować narzędzie badawcze oraz przeprowadzić za jego pomocą badanie, jak również wyciągnąć wnioski i wskazać dalsze kierunki badań.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie Teams zgodnie z harmonogramem zajęć. Link do grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a136f1e7269104b62bb94eafbe595308c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7a976585-e342-43db-879c-3200bf73d8c4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86, a ich tematyka jest adekwatna do treści w opisie.

Warunki zaliczenia:

Frekwencja podczas zajęć

Aktywność (także online)

Napisanie kolokwium (możliwe także w wersji online)

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć. Wyjaśnienie pojęć.

Kryteria diagnostyczne niedostosowania w różnych koncepcjach - studia przypadków

Założenia teoretyczne dotyczące diagnozy.

Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

Założenia metodologiczne procesu diagnostycznego.

Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej.

Ogólna charakterystyka strategii, metod i technik stosowanych w diagnozie

Narzędzia w diagnozie niedostosowania pedagogicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Do przeczytania w zdalnej edukacji:

E. Wysocka, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2006-t2/Chowanna-r2006-t2-s7-37/Chowanna-r2006-t2-s7-37.pdf

M. Karwowska, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2499/Malgorzata%20Karwowska%20Wartosc%20diagnozy%20genetycznej%20w%20ustalaniu%20niedostosowania%20spolecznego.pdf?sequence=1

lub publikacja

Wysocka, E. (2013). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak

Wysocka E., Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2006-t2/Chowanna-r2006-t2-s7-37/Chowanna-r2006-t2-s7-37.pdf

Uwagi:

zajęcia z 21.03 zostały zrealizowane w ten sposób, że studenci otrzymali do przeczytania 2 teksty pdf dotyczące zagadnień diagnostycznych, które zostaną omówione podczas dalszych spotkań na platformie Teams.

Zajęcia na platformie Teams odbywają się od 05.04.2020 r.

Metody kształcenia: dyskusja, praca z tesktem, prezentacja, analiza przypadków

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 20

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

przygotowanie się do zaliczenia - 20

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą odbywały się na platformie teams zgodnie z planem zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d6f35ed4caa46e3ae0b433fa246ee6b%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7464611-003a-4e2d-95a7-2d95ac248132&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Warunki zaliczenia:

Frekwencja podczas zajęć

Aktywność (także online)

Napisanie kolokwium (możliwe także w wersji online)

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć. Wyjaśnienie pojęć.

Kryteria diagnostyczne niedostosowania w różnych koncepcjach - studia przypadków

Założenia teoretyczne dotyczące diagnozy.

Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

Założenia metodologiczne procesu diagnostycznego.

Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej.

Ogólna charakterystyka strategii, metod i technik stosowanych w diagnozie

Narzędzia w diagnozie niedostosowania pedagogicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Do przeczytania w zdalnej edukacji:

E. Wysocka, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2006-t2/Chowanna-r2006-t2-s7-37/Chowanna-r2006-t2-s7-37.pdf

M. Karwowska, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2499/Malgorzata%20Karwowska%20Wartosc%20diagnozy%20genetycznej%20w%20ustalaniu%20niedostosowania%20spolecznego.pdf?sequence=1

lub publikacja

Wysocka, E. (2013). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak

Wysocka E., Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2006-t2/Chowanna-r2006-t2-s7-37/Chowanna-r2006-t2-s7-37.pdf

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 18

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

przygotowanie się do zaliczenia - 20

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.