Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-DYS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 4 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Metody aktywizujące - pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie; stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących

- Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, hiperkorekcja, autokorekcja

- Metoda projektów

- Techniki C. Freineta

- Metoda Baśniowych Spotkań

- Eksperyment pedagogiczny Szkoła Super

- Gry i zabawy interakcyjne

- Gry i zabawy dydaktyczne

- Mindmapping

- Trening wizualizacji

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawową terminologię stosowaną w dydaktyce specjalnej

Zna cele, zasady, warunki stosowania oraz etapy określonych metod wykorzystywanych w dydaktyce specjalnej

Umiejętności

Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną dotyczącą metod stosowanych w dydaktyce specjalnej w pracy z uczniami ze specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kompetencje społeczne

Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności dotyczący wybranych metod dydaktyki specjalnej oraz określić potrzeby w zakresie doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

-kolokwia cząstkowe (dwa) z tematyki ćwiczeń

-prace zaliczeniowe (Mapa myśli - praca indywidualna; Scenariusz indywidualnych zajęć korekcyjno-usprawniających realizowanych metodą Baśniowych Spotkań -praca grupowa)

-aktywność podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym i w tandemie; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza w oparciu o literaturę).

2. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka; metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; charakterystyka funkcjonowania psychospołecznego grupy docelowej; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań; etapy pracy metodą baśniowych spotkań; zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza w oparciu o literaturę).

3.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej; kluczowe założenia pedagogiki Freineta; techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej; organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta - w Polsce i na świecie).

4. Metoda projektów (geneza metody projektów; definicja metody projektów; klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;etapy realizacji zadania metodą projektów; zadania nauczyciela i ucznia w metodzie projektów;walory dydaktyczne i wychowawcze metody projektów; obszary zastosowania metody projektów;praca metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

5. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie; stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne w oparciu o literaturę).

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych; etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych).

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rodzaje rozrywek umysłowych; rola zabaw dydaktycznych (zagadek) w procesie kształcenia młodszych uczniów; struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania zabaw dydaktycznych (zagadek) w nauczaniu początkowym; gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania zabaw i gier dydaktycznych).

9. Metody wychowawcze: praktyka pozytywna (PP), autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza w odniesieniu do literatury).(2 zajęcia)

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji; zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji; zastosowanie treningu wizualizacji -analiza w oparciu o literaturę).

Literatura:

-Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.(dostępne też w IBUK Libra)

-Buzan, T. i Buzan, B. (2014). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Aha!"

- Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”

-Day,J.(1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci.Poznań:Wydawnictwo Zysk i S-ka.

-Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

-Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP (fragmenty dostępne również w wersji pdf).

-Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

-Kapica, G. (1990). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

- Kubiczek, B. (2007). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: Wydawnictwo Nowik.

-Semenowicz H.(2009 i wcześniejsze). Freinet w Polsce. Próby realizacji pedagogiki C. Freineta w Polsce. gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta

-Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk:

-Wiśniewska, E.(2013). Projekt jako metoda edukacyjna w teorii i praktyce kształcenia elementarnego. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (IBUK Libra - biblioteka APS)

-Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć - w aplikacji Ms Teams

Osoba prowadząca zajęcia: dr Elżbieta Paradowska

kontakt e-mail: eparadowska@aps.edu.pl

Grupy/ ZESPOŁY w Ms Teams + LINKI:

Gr_1.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: Dydaktyka specjalna_ćw_gr_1_pt_8:00

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a53df90b77a104369ad1620209537684f%40thread.tacv2/conversations?groupId=9711ed2d-9d83-4dcc-aa08-7ab7117c6ff2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr_2.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: Dydaktyka specjalna_ćw_gr_2_pt_9:50

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c59d1728c6e4b68ad0aec24baf7a31c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ae0b640-3283-4394-a3a9-89bc7a5d433d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne - indywidualne i grupowe, prezentacja multimedialna osoby prowadzącej ćwiczenia.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe(ćwiczenia)- 30 godz;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 35 godz.;

przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.;

przygotowanie prac zaliczeniowych - 20 godz..

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Edyta Nieduziak, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- aktywna obecność podczas wszystkich zajęć,

- zaliczenie wymaganych prac

Pełny opis:

- Metody aktywizujące - pojęcia, metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne; walory edukacyjne technik aktywizujących

- Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja

- Metoda projektów

- Techniki C. Freineta

- Metoda Baśniowych Spotkań

- Eksperyment pedagogiczny "Szkoła Super"

- Gry i zabawy interakcyjne

- Gry i zabawy dydaktyczne

- Trening wizualizacji

- Mindmapping

Literatura:

Uwaga: prowadzący zastrzegają możliwość zmiany literatury z uwagi na edukację zdalną. O kolejności tematów decydują osoby prowadzące ćwiczenia.

Literatura do ćwiczeń:

1. Metody aktywizujące

- Kubiczek B.(2007). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: Wydawnictwo Nowik.

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

2. Metody wychowawcze

- Azrin N.H, Besalel V. A (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

- Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

3. Metoda projektów

- Chałas K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

4. Techniki C. Freineta

- Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

- Kłosińska T. (2000). Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

5. Metoda Baśniowych Spotkań

- Głodkowska J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

6. Eksperyment pedagogiczny Szkoła Super

- Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.), (1982). Nauczanie specjalne. Rozdział 10: Podsumowanie: Szkoła Super. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Gry i zabawy interakcyjne

- Vopel K.W. (2000, 2019) Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Jedność, cz. 1,2,3,4; (s.5 – 16).

8. Gry i zabawy dydaktyczne

- Goźlińska E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

- Kapica G. (1986). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

9. Trening wizualizacji

- Day J. (1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

10. Mindmapping

- Buzan, T., Buzan, B. (2002). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo RAVI

Uwagi:

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w aplikacji Ms Teams

Kontakt do koordynatora: btrochimiak@aps.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Mariusz Maciątek, e-mail: mmaciatek@aps.edu.pl

GR. 1.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: Dydaktyka specjalna – moduł kształcenia kierunkowego gr. 1

Link/kod do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f2be9134e9c49c88aad43df76a9df1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4c0a5e8c-f98c-486e-a3ac-2ead9e9fe6c2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GR. 2.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: Dydaktyka specjalna – moduł kształcenia kierunkowego gr. 2

Link/kod do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae30fd237900d4d71ae1cf826bd93266e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=38a613ae-d71e-4fcc-816f-4f7a3e912f8b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Marcin Lerka, e-mail: ml43077@aps.edu.pl

GR. 3.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: Dydaktyka specjalna ćwiczenia grupa 3

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acd0d665d67c9489b994761c0755f83bb%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a2acfa99-7a03-4bf9-a991-904ad5913cbc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GR. 4.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: Dydaktyka specjalna ćwiczenia grupa 4

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae2bfa479f1c04cadb0fab084ef04acb4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=800e8113-ae09-466b-bf4b-654a6103b49a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------------

dr Edyta Nieduziak, e-mail: enieduziak@aps.edu.pl

GR. 5.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: dydaktyka specjalna gr 5 - niestacjonarne

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33aa3adcf78242c28cdba5add6e2b089%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b3e43e6-ab16-44c3-82c9-4fbee78f0766&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GR. 6.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: dydaktyka specjalna gr 6 - niestacjonarne

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a735377e8dc6343fa93d7b7ef13a40b75%40thread.tacv2/conversations?groupId=46870ea8-8145-47f3-9620-b6b0eec8807c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------------

dr Anna Nowicka-Skóra, e-mail: anowicka@aps.edu.pl

GR. 7.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6e96a17cb00244a09be0e309113caabe%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=506fbb65-4bfc-41c3-9979-abcf722e7441&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------------

Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne - indywidualne i grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 18 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 82 godz.;

Szczegółowe wymagania podają osoby prowadzące ćwiczenia.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

-kolokwia cząstkowe (dwa) z tematyki ćwiczeń

-prace zaliczeniowe (Mapa myśli - praca grupowa; Scenariusz indywidualnych zajęć korekcyjno-usprawniających realizowanych metodą Baśniowych Spotkań -praca grupowa; opis i przedstawienie wylosowanej metody aktywizującej -praca grupowa)

-aktywność podczas zajęć.

Pełny opis:

1.Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym i w tandemie; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli;zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza w oparciu o literaturę).

2. Metoda Baśniowych Spotkań(cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka; metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; charakterystyka funkcjonowania psychospołecznego grupy docelowej; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań; etapy pracy metodą baśniowych spotkań; zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza w oparciu o literaturę).

3.Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej; kluczowe założenia pedagogiki Freineta; techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej; organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta - w Polsce i na świecie).

4. Metoda projektów (geneza metody projektów; definicja metody projektów; klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;etapy realizacji zadania metodą projektów; zadania nauczyciela i ucznia w metodzie projektów;walory dydaktyczne i wychowawcze metody projektów; obszary zastosowania metody projektów;praca metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

5. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie; stadia w procesie uczenia się; walory edukacyjne technik aktywizujących; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

6. Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne w oparciu o literaturę).

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych; etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych).

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rodzaje rozrywek umysłowych; rola zabaw dydaktycznych (zagadek) w procesie kształcenia młodszych uczniów; struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania zabaw dydaktycznych (zagadek) w nauczaniu początkowym; gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania zabaw i gier dydaktycznych).

9. Metody wychowawcze: praktyka pozytywna (PP), autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza w odniesieniu do literatury).(2 zajęcia)

10. Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji; zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji; zastosowanie treningu wizualizacji -analiza w oparciu o literaturę).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

-Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.(dostępne też w IBUK Libra).

-Buzan, T. i Buzan, B. (2014). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Aha!".

- Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

-Day,J.(1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci.Poznań:Wydawnictwo Zysk i S-ka.

-Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

-Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP

-Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

-Kapica, G. (1990). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

- Kubiczek, B. (2007). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: Wydawnictwo Nowik.

- Semenowicz, H. (1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

-Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Literatura dodatkowa:

-Głodkowska,J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

-Semenowicz H.(2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji pedagogiki C. Freineta w Polsce. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

-Wiśniewska, E.(2013). Projekt jako metoda edukacyjna w teorii i praktyce kształcenia elementarnego. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Uwagi:

Osoba prowadząca zajęcia: dr Elżbieta Paradowska

kontakt e-mail: eparadowska@aps.edu.pl

Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne - indywidualne i grupowe, prezentacja multimedialna osoby prowadzącej ćwiczenia.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe(ćwiczenia)- 30 godz;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 35 godz.;

przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.;

przygotowanie prac zaliczeniowych - 20 godz..

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Grupy/ ZESPOŁY w Ms Teams - w razie konieczności realizacji zajęć w trybie zdalnym + LINKI:

Gr_1.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: 2022_Dydaktyka spec_ćw_gr_1_śr_8:00

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abopCQxcJVmeKOE-t2vfJxq_OWunJExOEdpL30xS54PA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a9800726-785d-4343-a3a1-8f93934c7496&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr_2.

Nazwa zespołu w aplikacji Ms Teams: 2022_Dydaktyka spec_ćw_gr_2_śr_9:50

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHdyhLJjdLeR4kY0FhCRF9YBrJEBoCctvpVYAKbyCrQo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9b48d3e-24ec-41fe-a334-3c1867da0dba&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Edyta Nieduziak, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- aktywność na zajęciach,

- zaliczenie wymaganych prac.

Pełny opis:

- Metody aktywizujące a metody tradycyjne; walory edukacyjne technik aktywizujących

- Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja

- Metoda projektów

- Techniki C. Freineta

- Metoda Baśniowych Spotkań

- Eksperyment pedagogiczny "Szkoła Super"

- Gry i zabawy interakcyjne

- Gry i zabawy dydaktyczne

- Trening wizualizacji

- Mindmapping

Literatura:

Uwaga: O kolejności tematów decydują osoby prowadzące ćwiczenia.

Literatura do ćwiczeń:

1. Metody aktywizujące

- Kubiczek B.(2007). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: Wydawnictwo Nowik.

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

2. Metody wychowawcze

- Azrin N.H, Besalel V. A (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

- Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

3. Metoda projektów

- Chałas K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

4. Techniki C. Freineta

- Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

- Kłosińska T. (2000). Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

5. Metoda Baśniowych Spotkań

- Głodkowska J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

6. Eksperyment pedagogiczny Szkoła Super

- Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.), (1982). Nauczanie specjalne. Rozdział 10: Podsumowanie: Szkoła Super. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Gry i zabawy interakcyjne

- Vopel K.W. (2000, 2019) Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Jedność, cz. 1,2,3,4; (s.5 – 16).

8. Gry i zabawy dydaktyczne

- Goźlińska E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

- Kapica G. (1986). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

9. Trening wizualizacji

- Day J. (1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

10. Mindmapping

- Buzan, T., Buzan, B. (2002). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo RAVI

Uwagi:

Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne - indywidualne i grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 18 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 82 godz.;

Szczegółowe wymagania podają osoby prowadzące ćwiczenia.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska, Julia Serwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

-kolokwia cząstkowe (dwa) z tematyki ćwiczeń

-prace zaliczeniowe (Mapa myśli - praca grupowa; Scenariusz indywidualnych zajęć korekcyjno-usprawniających realizowanych metodą Baśniowych Spotkań - praca grupowa; opis i przeprowadzenie określonej metody aktywizującej - praca grupowa)

-aktywność podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Mindmapping (pojęcie kartografii umysłu; proces/etapy tworzenia map myśli w ujęciu indywidualnym, grupowym; zasady i zalecenia dotyczące tworzenia map myśli; rodzaje map myśli - wg. różnych kryteriów; zalety stosowania map myśli; zakres możliwych zastosowań mindmappingu; przykładowe mapy myśli - analiza w oparciu o literaturę).

2. Metoda Baśniowych Spotkań (cechy baśni; jej znaczenie dla rozwoju dziecka; metoda baśniowych spotkań jako metoda postępowania pedagogicznego; jej miejsce w systematyce metod; cel/przeznaczenie metody; charakterystyka funkcjonowania psychospołecznego grupy docelowej; zasady pracy nauczyciela pracującego metodą baśniowych spotkań; etapy pracy metodą baśniowych spotkań; zasady służące tworzeniu programu korekcyjno – usprawniającego; przykładowe scenariusze zajęć korekcyjno -usprawniających prowadzonych metodą baśniowych spotkań - analiza w oparciu o literaturę).

3. Techniki C. Freineta (pojęcie szkoły alternatywnej; kluczowe założenia pedagogiki Freineta; techniki pracy szkolnej wykorzystywane w szkole frenetowskiej; organizacja klasy – pracowni w szkole frenetowskiej; aktualne przykłady stosowania w szkole technik Freineta - w Polsce i na świecie).

4.Metoda projektów (geneza metody projektów; definicja metody projektów; klasyfikacja projektów z uwzględnieniem różnych kryteriów;etapy realizacji zadania metodą projektów; zadania nauczyciela i ucznia w metodzie projektów;walory dydaktyczne i wychowawcze metody projektów; obszary zastosowania metody projektów;praca metodą projektów – analiza przykładowych projektów edukacyjnych w oparciu o literaturę).

5. Metody aktywizujące (pojęcia- metody i techniki aktywizujące; metody aktywizujące a metody tradycyjne - porównanie; walory edukacyjne technik aktywizujących; stadia w procesie uczenia się; praktyczne przykłady technik aktywizujących - rybi szkielet, myślące kapelusze, kosz i walizeczka, drzewko decyzyjne, kula śniegowa).

6.Szkoła Super(teoretyczne założenia eksperymentu pedagogicznego "szkoła super"; metody nauczania stosowane w "szkole super";metody zbierania i zapisu danych o postępach ucznia; wyniki eksperymentu "szkoła super"; zastosowanie opisanych metod -ćwiczenia praktyczne w oparciu o literaturę).

7. Gry i zabawy interakcyjne (zalety stosowania gier i zabaw interakcyjnych w praktyce pedagogicznej - zasady decydujące o ich skuteczności; cele nauczania realizowane przez zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych; etapy pracy dydaktycznej przy ich użyciu; praktyczne przykłady zastosowania gier i zabaw interakcyjnych).

8. Gry i zabawy dydaktyczne (pojęcia: rozrywka umysłowa, zagadka, zabawa; rodzaje rozrywek umysłowych; rola zabaw dydaktycznych (zagadek) w procesie kształcenia młodszych uczniów; struktura zagadki; proces jej rozwiązywania; główne obszary zastosowania zabaw dydaktycznych (zagadek) w nauczaniu początkowym; gra dydaktyczna- definicja pojęcia; zalety gier dydaktycznych; klasyfikacja gier dydaktycznych; zasady wprowadzania gier dydaktycznych; praktyczne przykłady zastosowania zabaw i gier dydaktycznych) .

9. Metody wychowawcze: praktyka pozytywna (PP), autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie (zakres pojęciowy, cechy charakterystyczne w/w metod; przykłady zastosowań- analiza w odniesieniu do literatury)).

10.Trening wizualizacji (definicja pojęcia "twórcza wizualizacja"; schemat przebiegu treningu wizualizacji; zasady i okoliczności stosowania treningu wizualizacji; zastosowanie treningu wizualizacji -analiza w oparciu o literaturę).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

-Azrin, N. H. i Besalel, V. A. (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Seria: R. V. Hall, M. L. Hall, Jak kierować zachowaniem. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Brudnik, E., Moszyńska A. i Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.(dostępne też w IBUK Libra).

-Buzan, T. i Buzan, B. (2014). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Aha!".

- Chałas, K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Nowa Era”.

-Day,J.(1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci.Poznań:Wydawnictwo Zysk i S-ka.

-Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

-Goźlińska, E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: WSiP

-Hall, R. V. i Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Haring, N. G. i Schiefelbusch, R. L. (red.). (1982). Nauczanie specjalne. Warszawa: PWN.

-Kapica, G. (1990). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP.

- Kubiczek, B. (2007). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: Wydawnictwo Nowik.

- Semenowicz, H. (1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

-Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

-Vopel, K. W. (2009). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Literatura dodatkowa:

-Głodkowska,J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

-Semenowicz H.(2009). Freinet w Polsce. Próby realizacji pedagogiki C. Freineta w Polsce. Gniezno: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

-Wiśniewska, E.(2013). Projekt jako metoda edukacyjna w teorii i praktyce kształcenia elementarnego. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Uwagi:

Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne - grupowe i indywidualne, prezentacja multimedialna osoby prowadzącej ćwiczenia.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe(ćwiczenia)- 30 godz;

przygotowanie się do zajęć, lektury - 35 godz.;

przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.;

przygotowanie prac zaliczeniowych - 20 godz..

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Przemysław Jeruszka, Mariusz Maciątek, Magdalena Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- aktywność na zajęciach,

- zaliczenie wymaganych prac.

Pełny opis:

- Metody aktywizujące a metody tradycyjne; walory edukacyjne technik aktywizujących

- Metody wychowawcze: modelowanie, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja

- Metoda projektów

- Techniki C. Freineta

- Metoda Baśniowych Spotkań

- Eksperyment pedagogiczny "Szkoła Super"

- Gry i zabawy interakcyjne

- Gry i zabawy dydaktyczne

- Trening wizualizacji

- Mindmapping

Literatura:

Uwaga: O kolejności tematów decydują osoby prowadzące ćwiczenia.

Literatura do ćwiczeń:

1. Metody aktywizujące

- Kubiczek B.(2007). Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: Wydawnictwo Nowik.

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2010). Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

2. Metody wychowawcze

- Azrin N.H, Besalel V. A (2000). Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

- Striefel, S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

3. Metoda projektów

- Chałas K. (2000). Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

4. Techniki C. Freineta

- Semenowicz H.(1980). Freinet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

- Kłosińska T. (2000). Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

5. Metoda Baśniowych Spotkań

- Głodkowska J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Warszawa: Wydawnictwo APS.

6. Eksperyment pedagogiczny Szkoła Super

- Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.), (1982). Nauczanie specjalne. Rozdział 10: Podsumowanie: Szkoła Super. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Gry i zabawy interakcyjne

- Vopel K.W. (2000, 2019) Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Jedność, cz. 1,2,3,4; (s.5 – 16).

8. Gry i zabawy dydaktyczne

- Goźlińska E. (2004). Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

- Kapica G. (1986). Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

9. Trening wizualizacji

- Day J. (1997). Twórcza wizualizacja dla dzieci. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

10. Mindmapping

- Buzan, T., Buzan, B. (2002). Mapy twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo RAVI

Uwagi:

Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne - indywidualne i grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 18 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 82 godz.;

Szczegółowe wymagania podają osoby prowadzące ćwiczenia.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)