Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Test wielokrotnego wyboru (aplikacja FORMS), obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot, podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej; idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; wybrane organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Diagnoza i wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych;

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo i osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.Warszawa 2000.

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura dodatkowa:

1. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

2. Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź 2007.

3. Skrętowicz B., Komorska M. (red.): Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin 2008.

4. Szumski G. : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi.

Ma usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz metodologicznej pedagogiki. specjalnej; zna różne podejścia metodologiczne oraz rozumie konieczność prowadzenia badań interdyscyplinarnych.

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych.

Ma pogłębioną wiedzę o prawidłowościach i zaburzeniach rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnością.

Umiejętności

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień w różnych kręgach odbiorców na tematy dotyczące różnych zagadnień z obszaru pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 w + 15 ćw=45h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:20h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Inne formy:15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem na platformie Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3590bef68fd4da89cd87bcd9cc9e31b%40thread.tacv2/conversations?groupId=70c6d3a8-ca7f-427c-b3f0-52d41c05836e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Test wielokrotnego wyboru (aplikacja FORMS), obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot, podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej; idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; wybrane organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Diagnoza i wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych;

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo i osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.Warszawa 2000.

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura dodatkowa:

1. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

2. Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź 2007.

3. Skrętowicz B., Komorska M. (red.): Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin 2008.

4. Szumski G. : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa 2005

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

Wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna, praca w grupach, pokaz ffragmentów filmów.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem na platformie Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3590bef68fd4da89cd87bcd9cc9e31b%40thread.tacv2/conversations?groupId=70c6d3a8-ca7f-427c-b3f0-52d41c05836e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 w + 15 ćw=45h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:20h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Inne formy:15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.