Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki o rodzinie w kontekście niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-NRN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki o rodzinie w kontekście niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wprowadzenie – definicje i funkcje rodziny.

Podstawowe pojęcia rodziny i niepełnosprawności

Fakty demograficzne o rodzinie w Polsce

Statystyki dotyczące niepełnosprawności w Polsce

Zaburzenia funkcjonowania wynikające z różnych z niepełnosprawności

Niepełnosprawni w rodzinie - dzieci, rodzice

Rodzina w ujęciu systemowym. Koncepcja solidarności rodzinnej

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie - funkcjonowanie rodziny i system wsparcia

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o dziedzinie akademickiej: nauki o rodzinie, wskazuje jej najważniejsze obszary teoretyczno-empiryczne i podejmowane zagadnienia związane z niepełnosprawnością.

Ma pogłębioną wiedzę o środowisku rodzinnym osób z niepełnosprawnością, postawach rodzicielskich wobec osób z niepełnosprawnością, problemach rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, procesie umacniania rodzin (empowerment).

Ma pogłębioną wiedzę o koncepcjach, systemach i funkcjach systemów wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, zna indywidualną i społeczną sytuację tych rodzin.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu identyfikowania złożonych i nietypowych problemów zachodzących w życiu rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością.

Potrafi interpretować złożone zjawiska społeczne związane z niepełnosprawnością w kontekście życia rodzinnego.

Potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk o rodzinie w celu rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych osób z niepełnosprawnością, potrzeb ich środowiska życia oraz projektować i realizować zadania badawcze w tym zakresie.

Umie wyciągać właściwe wnioski z badań nad rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością i tekstów teoretycznych.

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

W dyskusjach i analizie tekstów używa argumentów świadczących o wrażliwości etycznej na problemy życia rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie: zaliczenia na ocenę z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji (np.) Forms

Szczegółowe zagadnienia, pytania problematyzujące obejmujące treści wykładów obowiązujące na egzaminie zamieszczone będą w informacjach dla grupy wykładowej, dostępne są również w aplikacji OneDrive i przesłane na adres e-mail grup studentów.

Zaliczenie na ocenę będzie testem wyboru. Link zostanie przekazany na adres grupy oraz adresy e-mail studentów.

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie:

1. egzaminu z treści wykładów przeprowadzonego w kontakcie bezpośrednim lub za pomocą aplikacji Forms w zależności od terminu odwieszenia zajęć

Szczegółowe zagadnienia obejmujące treści wykładów obowiązujące na egzaminie zamieszczone są w informacjach dla grupy wykładowej, dostępne są również w aplikacji OneDrive i przesłane na adres e-mail grup studentów.

Pełny opis:

ZDALNA PROWADZENIE WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

TREŚCI WYKŁADÓW:

1. Statystyki dotyczące rodziny i niepełnosprawności w Polsce

(przesłane elektronicznie w dniu 14.04.2020 na adres mailowy grup studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive

DUID_1. Rodzina- statystyki.

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx

i

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fipatejuk%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FDUID%20%2D%20Nauki%20o%20rodzinie

2. Wprowadzenie – definicje i funkcje rodziny.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. definicje rodziny; 2. role w rodzinie; 3. Funkcje rodziny - przesłana elektronicznie w dniu 21.04. na adres mailowy grupy studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EVULsiWEJgBMq9AWoW6AxjABJCvnpSwSiU6m8TV4nmD7sQ?e=s501ro

3. Podstawowe pojęcia rodziny i niepełnosprawności

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym; 2. role w rodzinie; - przesłana elektronicznie w dniu 28.04. na adres mailowy grupy studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EbgEsQ4KTd9FuoFs6i8PQs8BJWmmWQjgxXs67SeiFpKS3g?e=a97qoh

4. Rodzina w ujęciu systemowym. Koncepcja solidarności rodzinnej Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. definicja solidarności rodzinnej; 2. zasady solidarności rodzinnej; 3.Wymiary solidarności rodzinnej; 4. Solidarność rodzinna - współcześnie (zmiany) - przesłana elektronicznie w dniu 05.05. na adres mailowy grupy studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EcfPfvR1SxRCjxpMHcD2EAsBkeDmn0xSTHqOiFmFEk_27A?e=G9AcWy

5. Zaburzenia funkcjonowania wynikające z różnych z niepełnosprawności

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. rodzaje niepełnosprawności w kontekście funkcjonowania codziennego, 2. zaburzenia funkcjonowania a wiek i rodzaj powstania niepełnosprawności - przesłana elektronicznie w dniu 13.05. na adres mailowy grupy studentów oraz zamieszczone w aplikacji OneDrive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EcfPfvR1SxRCjxpMHcD2EAsBkeDmn0xSTHqOiFmFEk_27A?e=G9AcWy

6. Niepełnosprawni w rodzinie - dzieci, rodzice

Materiał to tematu został przesłany elektronicznie w dn. 20.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów

Artykuły Pągowska Marta - Trudne rodzicielstwo – socjodemograficzne i podmiotowe determinanty zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem od str. 17

http://www.cns.aps.edu.pl/media/620994/czlowiek_2014_01-23.pdf

Marta Pągowska – Indywidualny dramat trudnego rodzicielstwa – przebieg, objawy i radzenie sobie z wypalaniem się sił u rodziców dzieci z autyzmem, od str 47

7. Rola ojca i matki w wychowaniu dziecka w kontekście jego

niepełnosprawności - Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym:- została przesłana elektronicznie w dniu 03.06.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w Onedrive https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/ETPLU161UqVHlhhnxGtIVToBZtrQ84yezrzPrT3bzS_HkA?e=fkTg5N

Literatura:

R. Boguszewski, Rodzina, jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013, BS/33/2013.

A. Kwak, Współczesna rodzina- czy tylko problem struktury zewnętrznej? [w:] I Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań

współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 11-26.

E. Marat, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] I Janicka, H. Liberska J, Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014, s. 437-458

B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 199-213

A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSIP,

Warszawa 1991, s. 18-51.

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów: Przesłanie prezentacji Power Point z wykładów, opracowanych materiałów WORD z rozszerzonym komentarzem na adresy mailowe grup studentów oraz systematyczne zamieszczanie w aplikacji One Drive.

2. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w godzinach ustalonych w wykładowcą, możliwość zadawania pytań.

3. Udostępnienie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję treści wykładu oraz filmów na adresy email grup studentów oraz w aplikacji OneDrive.

4. Dyżur w każdą środę godz. 17-19: poczta elektroniczna ipatejuk@ aps.edu.pl

03.06.2020r. - informacja na temat egzaminu została przesłąna na adres mailowy grupy.

Metody kształcenia, w tym metody pracy na odległość: wykład, metoda projektów, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi, film poglądowy.

20.03.2020r.

W przypadku utrzymania Edukacji na odległość, zgodnie z zaleceniami, dostępne będą prezentacje z komentarzami, w celu zapoznania się z materiałem wykładowym.

14.04.2020r.

Udostępniona została prezentacja DUID_1. Rodzina- statystyki.

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx

Bardzo proszę o informację na adres: ipatejuk@aps.edu.pl czy można ją pobrać

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.