Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medyczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-MAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medyczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie niepełnosprawności i modele niepełnosprawności – model medyczny, społeczny, modele funkcjonalne.

2. Bariery codziennego funkcjonowania.

3. Przepisy prawa dotyczące osób z niepełnosprawnością – przegląd. Orzecznictwo - stopnie niepełnosprawności.

4. Grupy dyspanseryjne, rodzaje niepełnosprawności.

5. Główne przyczyny niepełnosprawności.

6. Rodzaje niepełnosprawności – ruchowa (fizyczna), sensoryczna, psychiczna.

7. Budowa i funkcja układu nerwowego, jako podstawa medyczna wybranych rodzajów niepełnosprawności.

8. Niepełnosprawność ruchowa – przyczyny, rodzaje, metody zaopatrzenia

9. Przykłady chorób będących przyczyną niepełnosprawności ruchowej

10. Niepełnosprawność psychiczna – przyczyny, rodzaje, metody leczenia. Objawy a funkcjonowanie osobiste, zawodowe, społeczne, jako wykładniki niepełnosprawności. Organizacja opieki psychiatrycznej.

11. Przykłady chorób będących przyczyną niepełnosprawności psychicznej

12. Podstawowe dziedziny medycyny, metody oceny funkcjonalnej i objawowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów medycznych podstaw rozwoju i wychowania oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o kategorie pojęciowe i terminologię z obszaru medycznych aspektów niepełnosprawności.

Zna rozszerzone medyczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do niepełnosprawności oraz projektowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

Zna w pogłębionym stopniu prawidłowości i zaburzenia rozwoju biologicznego człowieka w cyklu życia.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu medycznych aspektów niepełnosprawności w celu identyfikowania złożonych i nietypowych problemów w obszarze niepełnosprawności.

Potrafi wykorzystywać poznaną terminologię w celu komunikowania się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące medycznych aspektów niepełnosprawności.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

Jest gotów do kreatywnego wykorzystania posiadanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych aspektów niepełnosprawności w celu rozwiązywania problemów poznawczych oraz praktycznych oraz poszukiwania wsparcia ekspertów z obszaru medycyny w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z pojęciem niepełnosprawności w kontekście medycznym i podstawowymi rodzajami niepełnosprawności.

Ma zwrócić uwagę na zaburzenia funkcjonowania z tego wynikające i możliwości pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawnośc

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Pojęcie niepełnosprawności i modele niepełnosprawności – model medyczny, społeczny, modele funkcjonalne.

2. Bariery codziennego funkcjonowania.

3. Przepisy prawa dotyczące osób z niepełnosprawnością – przegląd. Orzecznictwo - stopnie niepełnosprawności..

4. Grupy dyspanseryjne, rodzaje niepełnosprawności.

5. Główne przyczyny niepełnosprawności.

6. Rodzaje niepełnosprawności – ruchowa (fizyczna), sensoryczna, psychiczna.

7. Budowa i funkcja układu nerwowego, jako podstawa medyczna wybranych rodzajów niepełnosprawności.

8. Niepełnosprawność ruchowa – przyczyny, rodzaje, metody zaopatrzenia

9. Przykłady chorób będących przyczyną niepełnosprawności ruchowej

10. Niepełnosprawność psychiczna – przyczyny, rodzaje, metody leczenia. Objawy a funkcjonowanie osobiste, zawodowe, społeczne,

jako wykładniki niepełnosprawności. Organizacja opieki psychiatrycznej.

11. Przykłady chorób będących przyczyną niepełnosprawności psychicznej

12. Podstawowe dziedziny medycyny, metody oceny funkcjonalnej i objawowej

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Wolski P.: Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem.Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013

2. Jarema M. (red.): Psychiatria. PWZL, 2016

3. Piotrowicz R. (red.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2014

4. Łosiowski Z. (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wybrane zaburzenia neurorozwojowe i zespoły neurologiczne. Część 1. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997.

5. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN Kraków-Warszawa, 2000.

6. www.niepelnosprawni.gov.pl

Uzupełniająca:

1. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J.: Mózg a zachowanie, PWN, Warszawa, 2012

2. Borkowska M. (red.): Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. Część 2. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997.

3. Tkaczyk M.: Osoby niepełnosprawne wśród nas. Integracja osób niepełnosprawnych, kształtowanie postaw, działania pomocowe. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Główna Kwatera Harcerek, Warszawa, 2003.

4. Arusztowicz B., Bąkowski W.: Dziecko niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2001.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15h

Studiowanie literatury, przygotowanie się do egzaminu - 35h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.